Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3042. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b), stran 9168.

  
Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 26. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b) 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na parcele ali dele parcel št. 2080/7, 2080/13, 2080/14, 2080/15, 2080/16, 2080/17, 2085/2, 2086/2, 2087/2, 2088/1, 2088/3, 2096/2, 2096/4, 2105, 2106/18, 2106/20, 2106/29, 2106/31, 2106/36, 2106/42, 2106/43, 2106/46, 2106/51, 2106/53, 2106/54, 2106/56, 2106/57, 2106/58, 2106/59, 2106/60, 2106/61, 2106/62, 2106/63, 2106/64, 2106/66, 2132, 2137/2, 2137/4, 2137/5, 2137/6, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139, 2150/7, 2150/8, 2150/11, vse k. o. 1737 Tabor, ter na dele parcel št. 2232/5 in 2232/6, obe k. o. 2636 Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
(2) Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18; v nadaljnjem besedilu: ZN PCL) in se nahaja v delih prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b.
(3) Območje lokacijske preveritve se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) nahaja v enotah urejanja prostora PC-6, PC-12 in PC-24 s podrobnejšo namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti in stanovanj) ter PC-21 in PC-23 s podrobnejšo namensko rabo PŽ (območja, namenjena železniškemu prometu).
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
a) 8. člena ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v petnajstem odstavku, ki določa dopustne posege v prostorski enoti P6, in sicer tako, da se dopusti tudi dozidava obstoječega podhoda pod tiri, če ne ovira drugih, z ZN PCL načrtovanih ureditev v tej prostorski enoti;
b) 8. člena ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v triindvajsetem odstavku, ki določa dopustne posege v prostorski enoti P10, in sicer tako, da se dopusti tudi dozidava obstoječega podhoda pod tiri, če ne ovira drugih, z ZN PCL načrtovanih ureditev v tej prostorski enoti;
c) 8. člena ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v sedemindvajsetem odstavku, ki določa dopustne posege v prostorski enoti P12a, in sicer tako, da severnega kraka objekta B12a ni treba izvesti, južni krak pa se lahko izvede kot povsem odprt ali nadkrit mostovž;
č) 8. člena ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v tridesetem odstavku, ki določa dopustne posege v prostorski enoti P12b, in sicer tako, da se dopusti tudi dozidava obstoječega podhoda pod tiri, če ne ovira drugih, z ZN PCL načrtovanih ureditev v tej prostorski enoti;
d) 10. člena ZN PCL pod podnaslovom »Tlorisni obseg objektov« v dvanajstem odstavku z naslovom »– Prostorska enota P12a:«, v drugem pododstavku, in sicer tako, da ni obvezen pogoj, da so postajna dvorana s komercialnim programom in povezovalna kraka do prostorskih enot P1 in P2 oblikovani tako, da v središču prostorske enote P12a tvorijo odprti svetlobnik;
e) 10. člena ZN PCL pod podnaslovom »Etažnost in višine objektov« v dvanajstem odstavku z naslovom »– Prostorska enota P12a:«, iz druge alineje, in sicer tako, da je v tistem delu objekta B12a, ki je nad tiri – nadhod s postajno dvorano – dopustno urediti dve nadstropni etaži, ter tako, da je južni povezovalni krak lahko na višini nižji od minimalno 7 m nad tiri, če je izveden izven območja železniških tirov;
f) 10. člena ZN PCL, pod podnaslovom »Etažnost in višine objektov« v dvanajstem odstavku z naslovom »– Prostorska enota P12a:«, v prvem pododstavku, in sicer tako, da je bruto etažna višina nadstrešnice južnega povezovalnega kraka objekta B12a lahko od 3 do 9 m;
g) 11. člena ZN PCL pod podnaslovom »Obstoječi objekti«, ki določa dopustne posege na obstoječih objektih, in sicer tako, da se, ob spremembi namembnosti v obstoječem objektu A4, poleg trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti, upravnih in pisarniških, kulturnih in razvedrilnih, dopustijo še gostinske dejavnosti in hotel;
h) tlorisnega prikaza nadstropja objekta B12a v kartografskem delu ZN PCL, v grafičnem načrtu »3.3 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin – nivo streh«, in sicer tako, da sta povezovalna kraka objekta B12a lahko manjša od tlorisnega obsega, ki je v grafičnem načrtu določen z gradbenimi mejami v nadstropju – minimalna varianta.
(2) Ureditve iz točk c), d) in e) prejšnjega odstavka so dopustne pod pogoji, da se v ureditev nadhoda s postajno dvorano vključi tudi tekoče trakove za pretok potnikov.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2956
Št. 35023-6/2022-43
Ljubljana, dne 26. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti