Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Ob-3229/22, Stran 2199
Svet zavoda Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), dvanajste alineje 21. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in v varstvo Radovljica ter sklepa 9. redne seje Sveta CUDV Radovljica, z dne 27. 9. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
zavoda Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica 
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).
Od kandidata/-ke se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
K pisni prijavi morajo kandidati/-ke priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev (potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih izkušnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva, opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda),
– potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (oboje kandidat/-ka pridobi na enotnem obrazcu pri Ministrstvu za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (kandidat/-ka potrdilo pridobi na sodišču), ki niso starejša od 30 dni,
– ter program in vizijo dela zavoda.
Mandat direktorja/-ice traja pet let. Z izbranim kandidatom/-ko bo sklenjena pogodba za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidat/-ke se morajo prijaviti na razpis v 15 dneh po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih vlog ne bo obravnaval.
Pisne prijave z vsemi dokazili naj kandidati pošljejo priporočeno ali osebno na naslov: Svet zavoda CUDV Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, z oznako »Za razpis direktorja/-ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet zavoda CUDV Radovljica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti