Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3060. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje, stran 9196.

  
Na podlagi prvega odstavka 120. člena in prvega odstavka 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 28. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa takso za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPN) v Občini Trebnje, ki jo vplačajo vlagatelji pobud.
(2) Ta odlok določa tudi nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje po zakonu, ki določa urejanje prostora.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(pobuda) 
(1) Pobuda po tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo za spremembo namenske rabe in dovolj jasno opredeljen namen posega v prostor, prostorski obseg (z navedbo parcel), vrsto in obseg dejavnosti (s kapacitetami in podobno) ter drugimi podatki, ki so pomembni v postopku odločanja o posegu. V primeru zahtevnejših oziroma večjih posegov, ki presegajo 1.500 m² površine, je potrebno sami pobudi priložiti idejno zasnovo rešitve po zahtevah občine glede na postopek sprememb in dopolnitev OPN oziroma pridobiti tudi strokovne podlage, ki jih nalagajo nosilci urejanja prostora.
(2) Šteje se, da gre za eno pobudo za spremembo namenske rabe prostora, če gre za eno ali več parcel na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(3) Če bo v postopku spremembe namenske rabe v OPN ugotovljeno, da bi s pozitivnim sprejetjem konkretne zahtevnejše oziroma večje pobude v OPN nastali posebni stroški, jih dodatno plača pobudnik take pobude. V nasprotnem se pobuda lahko iz nadaljnjega postopka izloči.
3. člen 
(višina takse) 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN znaša za spremembo:
– osnovne namenske rabe prostora 200 eurov;
– podrobnejše namenske rabe prostora 100 eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa za pobude za spremembo namenske rabe prostora iz območja stavbnih zemljišč v območja gozdnih ali kmetijskih zemljišč ne plača.
4. člen 
(plačilo takse) 
(1) Taksna obveznost po tem odloku nastane takrat, ko občina prejme pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN, za katero se po prejšnjem členu plača taksa.
(2) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, občina izroči oziroma pošlje zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa firmo, davčno in matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če taksa v roku ni plačana.
(3) Če taksa v roku ni plačana, se pobuda ne obravnava. Po poteku roka za plačilo takse občina pobudnika obvesti, da se pobuda zaradi neplačila takse ne bo obravnavala.
(4) Zavezanec za plačilo takse iz tega člena je oseba, ki pri občini da pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN.
(5) Prihodki iz takse so namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.
III. NADOMESTILO STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
5. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev, ki jih Občina Trebnje zaračuna investitorju, razen če je investitor Občina Trebnje, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja, znašajo:
– 1.500 eurov za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi;
– 2.500 eurov za individualno odstopanje od veljavnih prostorskih izvedbenih aktov;
– 2.000 eurov za omogočanje začasne rabe prostora.
(2) Če se lokacijska preveritev nanaša na določanje obsega stavbnega zemljišča in za omogočanje začasne rabe ali individualno odstopanje, se obračuna le eno nadomestilo stroškov lokacijske preveritve, ki je najugodnejše za investitorja.
(3) Prihodki iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve so namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.
6. člen 
(plačilo nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko investitor prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude z elaboratom za lokacijsko preveritev.
(2) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov investitorja, za pravno osebo pa firmo, davčno ali matično številko in sedež, višino nadomestila stroškov in pravno podlago za njegovo odmero ter rok plačila nadomestila stroškov, ki je 15 dni od vročitve sklepa, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestilo stroškov v roku ni plačano.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(obravnavanje že vloženih pobud za spremembo namenske rabe prostora) 
(1) Pobude za spremembo namenske rabe prostora, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega odloka in še niso bile obravnavane pri pripravi OPN ali kateri izmed njegovih predhodnih sprememb in dopolnitev, se obravnavajo pri pripravi prihodnjih sprememb in dopolnitev OPN, če se zanje plača taksa, predpisana v poglavju II tega odloka.
(2) Občina vlagateljem pobud iz prejšnjega odstavka pred začetkom postopka sprememb in dopolnitev OPN izroči oziroma pošlje plačilni nalog, s katerim jim naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa firmo, davčno in matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če taksa v roku ni plačana.
(3) Če taksa v roku ni plačana, se pobuda ne obravnava. Po poteku roka za plačilo takse občina pobudnika obvesti, da se pobuda zaradi neplačila takse ne bo obravnavala.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 45/19).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2022
Trebnje, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti