Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3013. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije, stran 9102.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in drugega odstavka 7. člena ter za izvrševanje 12. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije 
1. člen 
V Pravilniku o usmerjanju in nadzoru policije (Uradni list RS, št. 15/22) se v 6. členu v prvem odstavku besedilo »in 172/21« nadomesti z vejico in besedilom »172/21 in 105/22 – ZZNŠPP«.
2. člen 
V 12. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Generalna policijska uprava povzetek ugotovitev iz poročila o nadzoru, ki ga pripravi enota za usmerjanje in nadzor, objavi na intranetu, razen v primerih iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(presoja postopka) 
(1) Zaradi presoje zakonitosti in strokovnosti izvajanja določene naloge ali uporabe pooblastil policista lahko enota za usmerjanje in nadzor od policije zahteva pisno pojasnilo in dokumentacijo o poteku postopka. Zahtevo za poročanje se pošlje generalnemu direktorju policije.
(2) Na podlagi poročila policije in dokumentacije enota za usmerjanje in nadzor pripravi mnenje o zakonitosti in strokovnosti izvajanja policijskih pooblastil, opravljanja nalog policije ter izvajanja usmeritev ministra. Enota za usmerjanje in nadzor mnenje pošlje ministru in generalnemu direktorju policije. V mnenju so lahko navedeni tudi predlogi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
(3) Za seznanitev policijskih enot z mnenjem se uporabljata določbi šestega in sedmega odstavka 12. člena tega pravilnika.«.
4. člen 
V 17. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Na prednji strani plastificiranega kartončka je napis: »Uslužbenci policije morajo imetniku te izkaznice, ko opravlja nadzor, v skladu s svojimi pristojnostmi omogočiti izvršitev nalog in mu zagotoviti potrebno pomoč.«.
(4) Besedilo na hrbtni strani plastificiranega kartončka se glasi: »Imetnik te izkaznice ima za nemoteno in učinkovito opravljanje posameznega nadzora naslednja pooblastila:
– zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija;
– zahtevati vpogled v evidence, dokumente, listine, odredbe, zapisnike, odločbe in sklepe, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi pridobiva, pripravlja ali izdaja policija, in po potrebi zahtevati njihovo izročitev ali izročitev njihovih kopij;
– vabiti na pogovor policiste, druge uslužbence policije ali posameznike;
– opraviti pogovor s policisti, drugimi uslužbenci policije ali posamezniki;
– vstopiti v vsak prostor, ki ga policija uporablja pri svojem delu;
– zahtevati uradna pisna potrdila ter tehnične in druge podatke o tehničnih sredstvih v uporabi policije ter zahtevati dokazila o usposobljenosti policistov za uporabo tehničnih in drugih sredstev, ki jih ti uporabljajo pri svojem delu;
– prisostvovati izvajanju nalog policije;
– od policije zahtevati posredovanje drugih podatkov in informacij iz njihove pristojnosti, ki so pomembni za usmerjanje in nadzor.«.
5. člen 
Obrazec službene izkaznice iz priloge pravilnika se nadomesti z novim obrazcem službene izkaznice, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(zamenjava službenih izkaznic) 
Obstoječe službene izkaznice se zamenjajo z novimi, izdanimi v skladu s spremenjenim in dopolnjenim pravilnikom, v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-294/2022
Ljubljana, dne 4. oktobra 2022
EVA 2022-1711-0021
mag. Tatjana Bobnar 
ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti