Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič, stran 9185.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08 in 64/17) in Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 26. redni seji dne 28. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič (Uradni list RS, št. 22/14, 41/17, 23/18 in 104/20) se v 1. členu druga in tretja alinea spremenita tako, da se glasita:
»– obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba obdelave komunalnih odpadkov),
– obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba odlaganja komunalnih odpadkov).«
2. člen 
(izvajalci javnih služb) 
V 7. členu se v drugem odstavku besedilo »obdelave in« črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov za Občino Semič je podjetje CERO-DBK d.o.o., Kettejev drevored 3, Novo mesto, ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi, Uradni list RS, št. 67/18.«
3. člen 
V petem odstavku 8. člena se za besedno zvezo »Cerod, d.o.o.« doda tekst, ki se glasi: »oziroma CERO-DBK d.o.o.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 2. člena tega odloka opravlja naloge obdelave komunalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.
Sklep o prevzemu javne službe obdelava komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja javne službe obdelava komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.
Št. 007-03/2014-33
Semič, dne 28. septembra 2022
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti