Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Št. 430-1387/2022-6 Ob-3197/22, Stran 2171
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 
I. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) izvedeni v letu 2023. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih ozaveščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.
II. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Raziskovalni tabori za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih taborov, ki so namenjeni učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole, in njihovim mentorjem na območju MOL.
Cilji mladinskih taborov za učence so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov k raziskovalnem delu,
– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in mladostnike od 6. do 15. leta starosti. S tem želimo podpreti projekte, ki otrokom in mladim ponujajo možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja.
Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostočasne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah organiziranega neformalnega učenja in so usmerjeni v doseganje ciljev:
– kakovostno preživljanje prostega časa,
– ozaveščanje o zdravem načinu življenja,
– preprečevanje socialne izključenosti in ozaveščanje o otrokovih pravicah,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– vključevanje otrok s posebnimi potrebami.
Predmet tega vsebinskega področja niso športni programi, opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20 in 3/22 – ZDeb), saj je športnim programom namenjen poseben razpis.
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov počitniškega varstva na območju MOL za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne šole, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije ali osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
Cilj programov počitniškega varstva je otrokom in mladostnikom v času šolskih počitnic omogočiti aktivnosti, ki omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti preko:
– raznovrstnih dejavnosti, vključno s prosto igro,
– športno-gibalnih aktivnostih,
– razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah).
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo najmanj 9-urnega dnevnega programa organiziranega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v času delovnih dni šolskih počitnic.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali programe s področja:
1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
2. izvedbe in razlage eksperimenta,
ki so usmerjeni v doseganje ciljev:
– razvijanje ročnih spretnosti učencev na področju naravoslovja in tehnike,
– nadgradnja in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja na področju naravoslovja in tehnike,
– učenje o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca,
– sodelovanje pri eksperimentih z znanstveniki,
– omogočiti učencem, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti oziroma prireditev, ki jih izvajajo javni zavodi z območja MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole.
V okviru tega vsebinskega področja so razpisane teme:
1. Organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL,
2. Organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol z območja MOL,
3. Organizacija seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter organizacija in sodelovanje vrtcev in šolna pustnem karnevalu v Ljubljani,
4. Organizacija in izvedba koncertov šolskih glasbenih skupin v Ljubljani.
F) Organizator 36. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Program povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani.
Program »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« obsega:
a) organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev za osnovne in srednje šole MOL z zagovori nalog za najboljše mlade raziskovalce v prostorih šole, razstavo vseh prispelih plakatov ter organizacijo spremljajočih aktivnosti srečanja,
b) izvedbo usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«,
c) pripravo in tisk zbornika letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter tisk priznanj z distribucijo,
d) organizacijo zaključne prireditve skupaj za osnovne šole in za srednje šole,
e) organizacijo, spremstvo in prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, zmagovalcev na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« na državno srečanje »Znanost mladini« (največ trije avtobusi),
f) organizacijo podelitve (s kulturnim programom) priznanj MOL o katerih odloča župan, najboljšim mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem, ki so na mestnem in državnem tekmovanju dosegli najvišje uvrstitve, ter stroškov oblikovanja in tiska teh priznanj s pripadajočimi mapami,
g) postavitev razstave najboljših plakatov srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev,
h) podelitev knjižnih nagrad mladim raziskovalcem za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti,
i) oblikovanje in nadgradnjo recenzentske mreže ter informiranje mentorjev mladinske raziskovalne dejavnosti osnovnih in srednjih šol.
K 1. točki
Organizacija letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev zajema naslednje pomembnejše sklope:
– prevzem nalog, povzetkov in seznamov šolskih selekcij,
– pregled nalog, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, če izpolnjujejo formalne pogoje za mladinsko raziskovalno nalogo,
– izdelavo evidenc o vseh prejetih nalogah, o nalogah, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev, in njihovih mentorjih in o povzetkih,
– izdelavo evidenc (po šolah) o prevzetih, neustreznih in zavrnjenih nalogah,
– organizacijo recenzij,
– organizacijo recenzentov ali skupin za zagovore nalog,
– organizacijo osnovnošolskih in srednješolskih zagovorov in predstavitev,
– priprava razstave plakatov in njihova recenzija,
– povzetek rezultatov raziskovalnih nalog, za katere so bili izvedeni zagovori po šolah, povzetek po področjih, posebej za osnovne šole in za srednje šole (ta povzetek vključuje podatke o nalogah za katere so bili opravljeni zagovori in o ocenjenih nalogah ter podatke o nalogah, ki bodo sodelovale na državnem srečanju),
– seznam sodelujočih recenzentov,
– seznam prejemnikov knjižnih nagrad,
– odgovore na morebitne pritožbe in mnenja udeležencev srečanja (vse naloge in opravila, ki jih izvaja organizator srečanja),
– priprava faznega poročila s predlogom nagrad za raziskovalce in njihove mentorje, ki ga organizator poda komisiji za mladinsko raziskovalno dejavnost,
– druge manjše naloge, pomembne za izvedbo srečanja.
K 2. točki
Izvedba projekta metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« zajema izvedbo delavnic za mentorje mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki zajemajo več področij mentorskega dela (vloga in pomen mentorja, metodika raziskovalnega dela, načrtovanje raziskovalnega dela, vodenje mladih raziskovalcev, vsebinsko in vizualno oblikovanje pisne naloge, promocija rezultatov raziskovalnega dela itd.).
K 3. točki
Organizacija pri izdelavi zbornika, priznanj in distribuciji zajema:
– izdelavo in oblikovanje zbornika (zgoščenke ali USB ključe s povzetki pošljejo šole vsaka za svoje raziskovalne naloge)
– tisk priznanj za sodelujoče ter njihova distribucija
– tiskanje do 250 izvodov zbornika.
K 4. točki
Organizacija zaključne prireditve letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, skupaj za osnovne in za srednje šole, ki zajema:
– prireditev s kulturnim programom, ki je po vsebini in obsegu primeren srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev,
– zagotovitev prostorov zaključne prireditve,
– predstavitve najboljših in najzanimivejših osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalnih nalog,
– razglasitev rezultatov in podelitev nagrad.
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov, ki so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije.
Cilji programov so:
– ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov ter o trajnostnem razvoju,
– spodbujanje varčevanja s toplotno in električno energijo in drugimi viri,
– nadgradnja in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja na področju trajnostnega razvoja,
– učenje o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov prek neposrednih osebnih izkušenj učenca,
– razvijanje ročnih spretnosti učencev,
– usposobljenost in opolnomočenost vzgojiteljev za samostojno izvedbo didaktičnih iger z eksperimenti s področja ekologije za predšolske otroke.
V okviru tega vsebinskega področja so programi namenjeni:
1. usposabljanju s področja ekologije za vzgojitelje predšolskih otrok v vrtcih, ki vključuje demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke, ter didaktične igre z eksperimenti za predšolske otroke, skozi katere otroci spoznavajo temeljne zakone energije, njeno uporabo in smotrno porabo,
2. delavnicam na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost s praktičnim usposabljanjem za učence 4. razredov v MOL, ki vključujejo izvedbo eksperimentov, izdelavo prikazov in urjenje v sodobnih tehničnih veščinah,
3. praktičnemu usposabljanju za samostojno izvedbo in razlago eksperimentov na temo pridobivanja, shranjevanja in distribucije energije za učence 6. razredov v MOL, ki vključuje izvedbo in razlago eksperimentov, izdelavo izdelkov ter uporabo sodobnih tehnologij.
H) Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov počitniškega varstva za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami od 1. razreda do 18. leta starosti, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL in so vključeni v programe javnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki zagotavljajo varstvo ter celostno oskrbo otrok s posebnimi potrebami tudi v času šolskih počitnic.
Cilj programov počitniškega varstva je otrokom in mladostnikom v času šolskih počitnic omogočiti aktivnosti, ki omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti preko:
– dnevno raznovrstnih dejavnosti vključno s prosto igro,
– športno-gibalnih aktivnostih,
– razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah).
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo najmanj 9-urnega dnevnega programa organiziranega počitniškega varstva za otroke od 1. razreda osnovne šole do 18. leta starosti, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL in so zaradi posebnih potreb nastanjeni v zavodih za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, specializiranih vzgojno-izobraževalnih zavodih ali socialno varstvenih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, v času delovnih dni šolskih počitnic.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno leto pred iztekom roka za prijavo na razpis. Izjema so lahko pravne osebe, ki imajo sedež in delujejo na območju Republike Slovenije in je njihova ustanoviteljica Republika Slovenija, če gre za zavod za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, specializirani vzgojno-izobraževalni zavod ali socialno varstven zavod (velja le za sklop H).
2. Vlagatelj je v letu 2020, če je bil pogodbeni partner MOL na področju sofinanciranja programov ali projektov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, izpolnil vse tekoče pogodbene obveznosti.
3. Vlagatelj sme v okviru tega javnega razpisa prijaviti največ 4 različne programe ali projekte. V primeru, da jih prijavi več, bo komisija ravnala, kot je navedeno pod točko IX.
4. Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom tega javnega razpisa.
5. Prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2023.
6. Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij MOL za leto 2023. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali finančni instrumenti Evropske skupnosti).
7. Vlagatelji morajo za vsak posamezen program ali projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
8. Prijavljeni program ali projekt mora biti izveden s strani izvajalcev predvidenih v vlogi na javni razpis. Le-ti ne morejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali pravne osebe, ki niso predvidene v vlogi na javni razpis.
9. Vlagatelj zagotavlja dostopnost programov in projektov vsem ciljnim skupinam pod enakimi pogoji.
10. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega programa ali projekta.
11. Vlagatelji morajo za program ali projekt zagotoviti lastna sredstva ali drugih sofinancerjev v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti posameznega programa ali projekta.
12. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata veljavni Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljnjem besedilu: ZProst-A) in Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16). Skladno z določbo 14. člena ZProst-A, prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila) upoštevala zgoraj navedeni Pravilnik, ki v 21. členu določa, da glede na vrste opravljenega prostovoljskega dela, kot so določene v prvem odstavku 23.a člena ZProst-A, je ocenjena vrednost ene ure za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.
13. Vlagatelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programov in projektov dosledno spoštoval določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)) ter določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
14. Vlagatelj se zavezuje, da v programu ali projektu ne bo izvajal molitev ali drugih verskih vsebin.
15. Upravičeni vlagatelji po vsebinskih področjih so:
A) Raziskovalni tabori za učence
Vlagatelji morajo biti vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole in zasebni vrtci.
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Vlagatelji morajo biti vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL, za projekte v okviru 2. in 3. teme vsebinskega področja E, ki sta navedeni v II. točki besedila tega javnega razpisa, pa tudi drugi zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL
F) Organizator 36. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
Vlagatelji morajo biti vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL.
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole in zasebni vrtci.
H) Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL
Vlagatelji morajo biti specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi ali socialno varstveni zavodi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (država) in zagotavljajo celostno celodnevno oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi obolenji, medicinsko rehabilitacijo in nego otrok, mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
IV. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Raziskovalni tabori za učence
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 1 projektom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.500,00 EUR.
– Udeleženci so učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, in njihovi učitelji mentorji.
– Prispevek udeležencev za vključenost v projekt mora biti argumentiran in ne sme presegati 20 EUR na udeleženca dnevno.
– Raziskovalni tabori so aktivnost, ki je vsaj dvodnevna in poteka vsaj dva dni zapored.
– Mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol.
– Vodja projekta mora izpolnjevati zakonske pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju.
– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organizacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega projekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno skupino v okviru projekta.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 1 projektom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 4.000,00 EUR za projekt.
– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa otroci in mladostniki od 6. do 15. leta starosti.
– Vlagatelj – izvajalec programa mora voditi evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki – obrazec Evidenca prisotnosti B), ki jo mora priložiti delnim in končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahtevo MOL kadarkoli med izvedbo programa.
– Sodelovanje v projektu je brezplačno.
– V primeru predvidene udeležbe otrok s posebnimi potrebami mora vlagatelj v vlogi navesti reference izvajalcev s tega področja.
– Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja. kot dopolnitve programov v ljubljanskih osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, in/ali izven institucionalnih okvirjev.
– Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega programa v šolah. Izvedba v času izvajanja obveznega programa v šolah je dovoljena le v primeru, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem primeru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo znanj ali sposobnosti za njegovo izvedbo v času obveznega programa v šolah (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za projekt in ne za izvajanje celotnega programa vlagatelja.
– MOL bo sofinancirala projekte, kjer vlagatelj kontinuirano izvaja aktivnosti z otroki v obliki delavnic, in ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot enkratni dogodki.
– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organizacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega projekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno skupino v okviru projekta.
– Vlagatelji, ki bodo projekt izvajali v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda in vsebovati vse v soglasju predvidene podatke.
– Projekt se ne sme izvajati v Javnem zavodu Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis, ter v Javnem zavodu Mala ulica in Pionirskem domu.
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic:
1. zimske počitnice (6. 2. 2023–10. 2. 2023);
2. poletne počitnice (25. 6. 2023–31. 8. 2023);
3. jesenske počitnice (predvidoma 30. 10. 2023–3. 11. 2023).
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ enim programom za posamezne počitnice. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posamezne počitnice, bo MOL ocenjevala le program, ki je bil oddan prej. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti samostojen prijavni obrazec in oddati ločeno vlogo.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 15,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:
– v času zimskih počitnic 1.680,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva,
– v času poletnih počitnic 2.100,00 EUR za 1 teden izvajanja programa najmanj 9-urnega varstva,
– v času jesenskih počitnic 1.260,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva.
– MOL bo sofinancirala program največ v višini 15,00 EUR na udeleženca programa na dan, tudi v primeru, če vlagatelj zaprosi za višji znesek sofinanciranja. Počitniško varstvo se ne sofinancira ob dela prostih dnevih – državnih praznikih.
– Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).
– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. Udeleženci programa niso predšolski otroci, temveč učenci, ki že obiskujejo osnovno šolo. MOL sofinancira samo stroške za tiste udeležence programa, ki imajo stalno prebivališče v MOL, ter za otroke študentskih družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, a le v primeru, da otroci obiskujejo OŠ na območju MOL.
– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo staršev največ 6,00 EUR na otroka dnevno, kar je namenjeno kritju stroškov prehrane otrok in mladostnikov, vstopnin, didaktičnih materialov in/ali prevoza. Morebitna druga doplačila staršev niso dovoljena. Prav tako ni dovoljeno vnaprejšnje zaračunavanje prispevka staršev tistim staršem, katerih otroci niso sprejeti v počitniško varstvo.
– V posamezen program počitniškega varstva v času poletnih počitnic je posamezen otrok lahko vključen največ dva tedna, v času zimskih in jesenskih počitnic pa za čas trajanja počitnic.
– Vlagatelj lahko organizira poletno počitniško varstvo za največ 12 skupin otrok, pri čemer ena skupina pomeni od 20 do 28 otrok, vključenih v program en teden počitniškega varstva.
– Vlagatelj mora zagotoviti program za eno skupino najmanj 20 otrok in največ 28 otrok ter najmanj tri odrasle osebe na dan za izvajanje počitniškega varstva. V primeru izvajanja drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.
– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja počitnic.
– Program počitniškega varstva mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.
– Vsi izvajalci poletnega počitniškega varstva pričnejo z zbiranjem prijav za programe isti dan in ob isti uri, in sicer v četrtek, 4. maja 2023, ob 7. uri.
– Vlagatelj mora za prijavo udeležencev v program počitniškega varstva zagotoviti spletno obliko prijave, izjema so brezplačna mesta za otroke iz socialno ogroženih družin. Prijave za brezplačna mesta se lahko zbirajo tudi v drugi obliki.
– Vlagatelj sme za otroke iz socialno ogroženih družin zahtevati plačilo kavcije v višini največ 10,00 EUR na otroka, ki pa jo mora v primeru udeležbe otroka v počitniškem varstvu vrniti plačniku najkasneje v roku 8 dni.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva, mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok; obrazec Evidenca prisotnosti C), ki jo mora priložiti h končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahtevo MOL kadarkoli med izvedbo programa.
– Program mora potekati na območju MOL v obliki dnevnega varstva in ne v obliki večdnevnih taborov ali izven območja MOL.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva, mora na vidno mesto v prostoru, kjer poteka program, objaviti tedenski urnik programa z izvajalci.
– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom po standardih zdrave in raznovrstne prehrane, ki veljajo v vrtcih in šolah, ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa. Če vlagatelj ni javni zavod, mora kosilo zagotoviti zunanji ponudnik prehrane, naziv ponudnika mora vlagatelj navesti v vlogi. Vlagatelj mora pred pričetkom programa tedenski jedilnik objaviti na vidnem mestu v prostoru, kjer poteka program ter na svoji spletni strani.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva med poletnimi počitnicami mora v vsakem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih institucij (npr. živalski vrt, bazen, obisk predstave v kulturni ustanovi itd.).
– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju z javnimi zavodi, morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda, žigosano z žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljen program in vsebovati vse v soglasju predvidene podatke.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ enim programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000,00 EUR.
– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL.
– Sodelovanje v programu je brezplačno.
– V primeru predvidene udeležbe otrok s posebnimi potrebami mora vlagatelj v vlogi navesti reference s tega področja.
– Programi dopolnilnih dejavnosti se morajo izvajati kontinuirano, tekom celega leta v obliki delavnic/aktivnosti.
– MOL ne bo sofinancirala programov, ki so zasnovani kot posamezna dejavnost ali kot več enkratnih nekontinuiranih dogodkov (npr. udeležba na sejmih).
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa izvesti najmanj 20 delavnic/aktivnosti.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev. Za udeležbo šteje le fizična udeležba otrok in mladostnikov na delavnicah/aktivnostih in ne udeležba na spletnih delavnicah, obisk spletne strani vlagatelja ipd., razen v primeru razglasitve epidemije in s tem povezanega zaprtja šol za zunanje izvajalce in se s šolo ne da dogovoriti za drug termin izvedbe. Za tovrstno spremembo mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje MOL.
– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organizacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega projekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno skupino v okviru programa.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda ter mora vsebovati predvideno število otrok po razredih in oddelkih, v katerih se bo program izvajal in vsebovati vse v soglasju predvidene podatke.
– Vlagatelj – izvajalec programa mora voditi evidenco udeležencev programa za vse dejavnosti, ki se izvajajo izven javnih zavodov (z imeni in priimki – obrazec Evidenca prisotnosti D), ki jo mora priložiti delnim in končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahtevo MOL kadarkoli med izvedbo programa.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ 1 programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati:
– 10.000,00 EUR – za organizacijo in izvedbo festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL, 
– 1.000,00 EUR – za organizacijo in izvedbo revije pevskih zborov, 
– 6.000,00 EUR – za organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na pustnem karneval v Ljubljani, 
– 3.000,00 EUR za organizacijo in izvedbo vsaj treh koncertov šolskih glasbenih skupin v Ljubljani. 
– Udeleženci prireditev so učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole in glasbenih šol.
– Sodelovanje na prireditvah je brezplačno za udeležence.
– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev.
F) Organizator 36. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ 1 programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 41.500,00 EUR, od tega za:
1. Stroške dela organizacije in izvedbe programa do 9.000,00 EUR, v okviru katerih vlagatelj zagotovi:
a) organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s predstavitvami in zagovori raziskovalnih nalog v osnovnih in srednjih šolah (obveščanje šol, oddaja nalog v sistem ZOTKIS, predaja nalog recenzentom, organizacija zagovorov in izvedba prijave na državno srečanje),
b) oblikovanje in pripravo zbornika za tisk,
c) organizacijo in spremstvo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, zmagovalcev na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, na državno srečanje »Znanost mladini«,
d) organizacijo in izvedba zaključne prireditve skupaj za OŠ in SŠ,
e) organizacijo podelitve priznanj MOL s kulturnim programom za tiste mlade raziskovalce, ki so na mestnem in državnem tekmovanju dosegli najvišje uvrstitve – župan najboljšim mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem podeli priznanja in knjižne nagrade,
f) oblikovanje in nadgradnja recenzentske mreže ter informiranje mentorjev mladinske raziskovalne dejavnosti osnovnih in srednjih šol,
g) organizacijo usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta,
h) organizacijo in izvedbo razstave najboljših plakatov srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.
2. Druge stroške, povezane z izvedbo programa, in sicer:
a) Izvedbo usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta, ki ga izvajajo zunanji izvajalci do višine 500,00 EUR.
b) Tisk in distribucijo zbornika (do 250 izvodov) do 1.500,00 EUR.
c) Tisk in distribucijo priznanj za sodelujoče do 500,00 EUR.
d) Prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, zmagovalcev na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, na državno srečanje »Znanost mladini« (največ trije avtobusi) do 1.500,00 EUR.
e) Stroške knjižnih nagrad za najboljše mlade raziskovalce do 1.000,00 EUR.
f) Materialne stroške povezane s postavitvijo razstave najboljših plakatov srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev do 500,00 EUR.
g) Izplačila nagrad recenzentom do 5.000,00 EUR.
h) Izplačila sodelujočim šolam (materialni stroški raziskovalnega dela in nagrade za mentorje) za sodelovanje pri projektu za vsako oddano in s posterji predstavljeno nalogo v skupni vrednosti do 20.000,00 EUR. Vsaka šola prejme toliko sredstev, kolikor znaša delež njenih oddanih nalog z opravljenimi zagovorom.
3. Administrativne stroške povezane z izvedbo programa do 2.000,00 EUR.
– Projekt se mora izvajati tekom celega leta.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni projekt in ne za posamezno dejavnost.
– Sodelovanje v projektu je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom osnovnih in srednjih šol na območju MOL pod enakimi pogoji.
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ 3 programi, in sicer z enim programom za vsak sklop.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja programa s strani MOL po sklopih ne sme presegati:
1. 15.000,00 EUR – za usposabljanje s področja ekologije za vzgojitelje, ki vključuje demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke, ter didaktične igre z eksperimenti za predšolske otroke, skozi katere otroci spoznavajo temeljne zakone energije, njeno uporabo in smotrno porabo, 
2. 34.000,00 EUR – za delavnice na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost s praktičnim usposabljanjem za učence 4. razredov, ki vključujejo izvedbo eksperimentov, izdelavo prikazov in urjenje v sodobnih tehničnih veščinah, 
3. 34.000,00 EUR – za praktično usposabljanje za samostojno izvedbo in razlago eksperimentov na temo pridobivanja, shranjevanja in distribucije energije za učence 6. razredov, ki vključuje izvedbo in razlago eksperimentov, izdelavo izdelkov ter uporabo sodobnih tehnologij. 
– Program mora biti usklajen s kurikulumom za vrtce (velja za sklop pod točko 1) oziroma osnovne šole (velja za sklopa pod točkama 2 in 3).
– Udeleženci programov so po sklopih:
1. vzgojitelji ter predšolski otroci v javnih vrtcih, katerih ustanoviteljica je MOL, 
2. učenci 4. razredov v osnovnih šolah, katerih ustanoviteljica je MOL, 
3. učenci 6. razredov osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je MOL. 
– Sodelovanje v programih je za vse udeležence brezplačno.
– Zagotovljeno je aktivno sodelovanje vseh udeležencev.
– Programi se morajo izvajati tekom celega leta v obliki delavnic ali tehniških dni.
– Vlagatelji morajo v okviru programa po posameznih sklopih izvesti najmanj:
1. 4-urno usposabljanje za tri skupine po minimalno 8 vzgojiteljev iz različnih javnih zavodov in 24 izvedb didaktičnih iger v trajanju vsaj 45 minut, za tiste skupine predšolskih otrok, katerih vzgojitelj je sodeloval na predhodnem usposabljanju.
2. 60 vsaj 90-minutnih delavnic za učence 4. razredov iz različnih javnih zavodov. V delavnico mora biti vključen celoten oddelek učencev. V program morajo biti vključeni vsi oddelki 4. razredov posamezne osnovne šole.
3. 60 vsaj 90-minutnih delavnic za učence 6. razredov iz različnih javnih zavodov. V delavnico mora biti vključen celoten oddelek učencev. V program morajo biti vključeni vsi oddelki 6. razredov posamezne osnovne šole.
– Za udeležbo šteje le fizična udeležba otrok in mladostnikov na delavnicah ali tehniških dnevih in ne udeležba na spletnih delavnicah, obisk spletne strani vlagatelja ipd., razen v primeru razglasitve epidemije in s tem povezanega zaprtja šol za zunanje izvajalce in se s šolo ne da dogovoriti za drug temi izvedbe. Za tovrstno spremembo mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje MOL.
– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organizacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega programa uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno skupino v okviru programa.
– Vlagatelji morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega ter žigosano z žigom javnega zavoda in vsebovati vse v soglasju predvidene podatke.
H) Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic:
1. zimske počitnice (6. 2. 2023–10. 2. 2023);
2. poletne počitnice (26. 6. 2023–31. 8. 2023);
3. jesenske počitnice (predvidoma 30. 10. 2023–3. 11. 2023);
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ enim programom za posamezne počitnice. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posamezne počitnice, bo MOL ocenjevala le program, ki je bil oddan prej. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti samostojen prijavni obrazec in oddati ločeno vlogo.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 15,00 EUR na dan za udeleženca programa 9-urnega počitniškega varstva od ponedeljka do petka. Počitniško varstvo se ne sofinancira ob dela prostih dnevih – državnih praznikih.
– MOL bo sofinancirala program največ v višini 15,00 EUR na udeleženca programa na dan, tudi v primeru, če vlagatelj zaprosi za višji znesek sofinanciranja.
– Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).
– Vlagatelj sme prijaviti počitniško varstvo za vse tedne poletnih počitnic.
– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 18. leta starosti, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL in so vključeni v programe javnih zavodov v Sloveniji, ki zagotavljajo varstvo ter celostno oskrbo otrok s posebnimi potrebami tudi v času šolskih počitnic. Udeleženci programa niso predšolski otroci, temveč učenci, ki že obiskujejo osnovno šolo.
– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo staršev največ 6,00 EUR na otroka dnevno za udeleženca programa celodnevnega počitniškega varstva od ponedeljka do petka, kar je namenjeno kritju stroškov prehrane otrok in mladostnikov, vstopnin, didaktičnih materialov in/ali prevoza oziroma največ 8,00 EUR za udeleženca programa 24-urnega počitniškega varstva. Morebitna druga doplačila staršev niso dovoljena.
– Program počitniškega varstva mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva, mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok; obrazec Evidenca prisotnosti H), ki jo mora priložiti h končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahtevo MOL kadarkoli med izvedbo programa.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva, mora na spletni strani objaviti tedenski urnik programa z izvajalci.
– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom po standardih zdrave in raznovrstne prehrane, ki veljajo v vrtcih in šolah, ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa. Vlagatelj mora pred pričetkom programa tedenski jedilnik objaviti na svoji spletni strani.
V. Splošna merila za izbor programov in projektov
Merila za izbor programov in projektov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih programov in projektov za potrebe MOL za leto 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je največ 548.700 EUR.
Oznaka vsebinskega področja
Vsebinsko področje razpisanih programov in projektov za potrebe MOL za leto 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
Predvidena višina sredstev glede na vsebinsko področje
A
Raziskovalni tabori za učence
24.000 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala predvidoma do 18 projektov tega vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
B
Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
100.000 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala predvidoma do 25 projektov tega vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
C
Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
182.200 EUR
Komisija bo za izvedbo zimskega počitniškega varstva izbrala predvidoma do 20 programov, za izvedbo poletnega počitniškega varstva predvidoma do 40 programov ter za izvedbo jesenskega počitniškega varstva predvidoma do 20 programov, glede na število doseženih točk. 
Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na prejšnji odstavek, dodatno izbere enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti vsi tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje. Pri tem se izbere tisti program, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za ves čas trajanja šolskih počitnic.
D
Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
96.000 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja sredstva dodelila predvidoma do 5 programom, katerih programi bodo ocenjeni z največjim številom točk.
E
Mestne prireditve šol za otroke in učence 
20.000 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala največ 3 programe, katerih prireditev bo ovrednotena z največ točkami.
F
Organizator 36. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« 
41.500 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala 1 projekt, ki bo ovrednoten z največ točkami.
G
Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju 
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala največ 3 programe – za vsak sklop enega, ki bo ovrednoten z največ točkami.
83.000 EUR
H
Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL 
Komisija bo za izvedbo zimskega počitniškega varstva izbrala predvidoma do 10 programov, za izvedbo poletnega počitniškega varstva predvidoma do 10 programov ter za izvedbo jesenskega počitniškega varstva predvidoma do 10 programov, glede na število doseženih točk
2.000 EUR
Skupna predvidena vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2023
548.700 EUR
Komisija lahko pri posameznem vsebinskem področju izbere manj programov ali projektov, če so porabljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru posameznega vsebinskega področja.
V postopku ocenjevanja vlog se bodo programi ali projekti razvrščali po vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila točk. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe razpoložljivih sredstev, predvidenih na posameznem vsebinskem področju, vendar upoštevajoč predvideno število sofinanciranih programov ali projektov na posameznem vsebinskem področju. Število doseženih točk, ki jih bo dosegel zadnji izbrani program ali projekt na posameznem vsebinskem področju, predstavlja spodnjo mejo točk, ki jo mora doseči posamezen program ali projekt za uvrstitev v sofinanciranje. V primeru, da dva ali več vlagateljev na spodnji meji doseže enako število točk, bo sofinancirani program izbran z žrebom.
V primeru, da na posameznem vsebinskem področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska področja v okviru tega razpisa.
V primeru, da kateri izmed izbranih vlagateljev ne pristopi k podpisu pogodbe v roku, določenim s sklepom o sofinanciranju, se lahko sredstva dodelijo prvemu naslednjemu vlagatelju po vrstnem redu glede na doseženo število točk v okviru istega vsebinskega področja.
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev za programe ali projekte v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2023.
VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2023 morajo biti porabljena v letu 2023.
VIII. Upravičeni stroški
Stroški, za katerega je predvideni sofinancer MOL, so upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno povezani;
– so nujno potrebni za njihovo izvajanje;
– so v skladu s cilji programa ali projekta;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za izplačilo sredstev;
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, ki se glasijo na prejemnika sredstev in so, v kolikor se ne uveljavljajo v celotnem znesku, na njih označeni deleži, ki se nanašajo na program;
– stroški dela ki so izkazani kot stroški povečanega obsega dela izvajalcev, ki so redno zaposleni pri vlagatelju in je ta oseba javnega prava;
– temeljijo na dokazilih o dejanski izvedbi – seznama udeležencev/liste prisotnosti, ki so sestavni del razpisne dokumentacije kadar izvedba programa poteka izven javnega zavoda;
– temeljijo na dokazilih o izvedbi video konferenc in seznama udeležencev;
– stroški prehrane in prevoza za prostovoljce;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programa ali projekta;
– materialni stroški, ki nastanejo ob izvajanju programa ali projekta;
– stroški dela oseb, ki izvajajo program ali projekt, v višini:
 
bruto urna postavka
delo izvajalca s VII. ali nižjo ravnjo izobrazbe
do 12,54 EUR
delo izvajalca z VIII. ravnjo izobrazbe*
do 20 EUR
* raven izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)
– administrativni stroški (elektronska pošta in internetni dostop, telefonija, poštnina in poštne storitve, računovodske storitve, pisarniški material ipd.) v višini do 5 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja programa ali projekta s strani MOL (ne velja za področje F);
– potni stroški za izvajalce in udeležence v višini:
– zneska ustrezne mesečne vozovnice glede na območje, skladno s cenikom in shemo območij LPP oziroma ceno prevoza po območjih z uporabo kartice Urbana, kadar znesek ne bo presegal cene mesečne vozovnice v času izvajanja programa ali projekta, če gre za prevoze znotraj prometa v mestnem in integriranem potniškem prometu LPP; 
– 0,21 EUR na kilometer, če gre za prevoze izven mestnega in integriranega potniškega prometa LPP, vendar največ do 500,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa ali projekta; 
– morebitni drugi utemeljeni stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa.
Neupravičeni stroški za katere je predvideni sofinancer MOL so naslednji:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– administrativni stroški, če presegajo 5 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja programa ali projekta s strani MOL;
– stroški dela vseh sodelujočih pri programu ali projektu, če le-ti nimajo sklenjenih pisnih pogodb z vlagateljem;
– stroški dela sodelujočih pri programu, če zanje ni realiziran način dela v programu, kot predvideva vloga na javni razpis;
– potni stroški, ki presegajo 500,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa razen, če gre za prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, zmagovalcev na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, na državno srečanje »Znanost mladini«, kjer znesek sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 1.500,00 EUR;
– stroški dela in materialov za vsebinsko ali tehnično zasnovo in razvoj in/ali nadgradnjo programa; investicijski stroški (npr. nakup računalnikov in računalniške opreme, računalniških programov, telefonov, televizorjev, fotoaparatov, kamer, teleskopov, programske opreme, antivirusnih programov);
– nakup delov za opremo, obnavljanje ali nadgradnjo opreme, nakup pisarniške opreme itd.;
– stroški izdelave in/ali vzdrževanja spletnih strani;
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja (ogrevanje, voda, elektrika);
– stroški nakupa osnovnih sredstev;
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju izvajalcev (ne velja za področji E in F);
– stroški promocije vlagatelja;
– stroški oblikovanja in tiskanja promocijskega materiala;
– stroški priprave programa;
– stroški nakupa literature (razen za področje F);
– izdaja publikacij ali izdaje gradiv (ne velja za področje F);
– stroški najemnine za prostor, ki ga ima vlagatelj v najemu od MOL.
Priznana vrednost programa ali projekta bo izhodišče za izračun zneska odobrenih sredstev.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oziroma programov) vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 7. 10. 2022 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za projekt ali program mora vlagatelj prijavni obrazec za vsak projekt ali program posebej natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 11. 2022 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavljenim programom ali projektom.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Obvezno mora biti vloga za vsak posamezen projekt ali program posebej poslana v zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami, glede na vsebinsko področje:
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – A) Raziskovalni tabori za učence«
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti«
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic«
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja«
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – E) Mestne prireditve šol za otroke in učence«
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – F) Organizator 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 'Zaupajmo v lastno ustvarjalnost'«
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju«
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – H) Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog bodo od 7. 10. 2022 dalje na voljo na spletnem naslovu https://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/pomoc/.
V primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, vloge ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, bo MOL objavila navodila o nadomestnem načinu oddaje vloge in/ali morebitnem podaljšanju roka za oddajo vlog na spletni stran https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– vloga vsebuje elektronsko izpolnjen, oddan in natisnjen prijavni obrazec;
– vloga vsebuje vsa dokazila, izjave in druge priloge, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisna dokumentacija:
– dokazila o morebitnem sofinanciranju s strani drugih sofinancerjev (dokazila se morajo glasiti na prijavljeni naziv programa oziroma projekta in morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja); 
– če se bodo programi ali projekti izvajali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nanašajo na posamezen prijavljen program ali projekt, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda in vsebujejo vse v soglasju predvidene podatke; 
– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se posamezni projekti izvajajo v času obveznega predmetnika v šolah (velja za vsebinsko področje B); 
– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, posebej za vsak program ali projekt istega vlagatelja v svoji ovojnici, kot je določeno v tej točki besedila tega javnega razpisa; 
– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji.
Če bo vlagatelj oddal več vlog za programe in/ali projekte za posamezno vsebinsko področje ali za posamezen sklop v okviru vsebinskega področja, kot je določeno v tem javnem razpisu, bo komisija v nadaljnjem postopku upoštevala vlogo (ovojnico), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko izpolnjene in oddane, natisnjene in poslane po pošti kot priporočena pošiljka v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
X. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in se bo pričelo 9. 11. 2022. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na opredelitev v IX. točki tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 10 dni ustrezno dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IX. točki besedila tega javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo dopolnjene na ustrezen način in/ali v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, katerih vloge ne bodo v skladu s predmetom razpisa, določenim v II. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in/ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. in IV. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje;
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene;
– tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vlagatelje obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu oziroma programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja s posredovanjem podatkov o programu ali projektu v strokovno in vsebinsko presojo zunanjim strokovnjakom, če komisija presodi, da je to potrebno.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani MOL: https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/;
– vsak delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na Resljevi cesti 18 v Ljubljani.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer:
– na tel. 01/306-40-53 (Eva Dolinar)
– po e-pošti: eva.dolinar@ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane s podrobnejšimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo potekla v sredo, 19. 10. 2022, preko aplikacije ZOOM. Vsi zainteresirani se prijavijo na srečanje na elektronski naslov: eva.dolinar@ljubljana.si, najkasneje do petka, 14. 10. 2022.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti