Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje sever, stran 9129.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 115., 119., 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) ter 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 24. redni seji dne 27. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje sever 
1. člen 
V 1. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje sever (Uradni list RS, št. 89/14 in 14/18) se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01, 79/13) se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje sever (v nadaljevanju: SD OPPN).
(4) Ministrstvo za okolje in prostor je SD OPPN dodelilo identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2519.
(5) SD OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod št. projekta 23/21.«.
2. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(1) Odlok o SD OPPN določa območje SD OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) SD OPPN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.
(3) Grafični del SD OPPN vsebuje grafične prikaze:
1
Izsek iz prostorskega plana
M 1:5000
2
Izsek iz lokacijskega načrta
M 1:1000
3
Izsek iz OPPN
M 1:1000
4
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 
M 1:2500
5
Situacija obstoječega stanja z mejo OPPN
M 1:500
6
Območje OPPN s prikazom razredov poplavne nevarnosti
M 1:500
7
Zazidalna ureditvena situacija
M 1:500
8
Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo 
M 1:500
9
Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije
M 1:500
(4) Priloge SD OPPN so:
1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2 Izhodišča
3 Prikaz stanja prostora
4 Strokovne podlage
5 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6 Obrazložitev in utemeljitev SD ZN
7 Povzetek za javnost
8 Okoljsko poročilo (izdelava ni potrebna).«.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(območje SD OPPN) 
Območje SD OPPN obsega območje osnovnega OPPN.«.
4. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku črta naslednje besedilo: »stanovanjske gradnje in«.
5. člen 
7. člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Vrste dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov so opredeljene v skladu s predpisi o razvrščanju objektov (CC-SI):
a) Nestanovanjske stavbe:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12510 Industrijske stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega samo skladiščne stavbe,
– 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev.
b) Gradbeno inženirski objekti:
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.«.
6. člen 
V 8. členu se spremenijo prvi, drugi, tretji, četrti in šesti odstavek tako, da se glasijo:
»(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti: Fi=1,6 in Fz=0,6. Predvidena je umestitev treh stavb A, B in C ter transformatorske postaje (TP). Umestitev stavb je opredeljena z gradbeno mejo, črto, ki je načrtovani objekti s svojim najbolj izpostavljenim delom nad terenom ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Določena je z zahtevanimi odmiki od parcelnih meja. Gradbeno mejo lahko presegajo nadstreški, enostavni in nezahtevni objeti ter objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI).
(2) Velikost stavbe A: nepravilni tlorisni gabarit, etažnosti P+2.
(3) Velikost stavbe B: nepravilni tlorisni gabarit, etažnosti P+2.
(4) Velikost stavbe C: pravokotni tlorisni gabarit, etažnost P+1.
(6) Konstrukcije stavb so lahko klasične ali montažne, strehe ravne, enokapna ali dvokapne. Predvidi se umestitev TP.«.
7. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku besedilo »do višine 2,10 m« nadomesti z besedilom »do višine 2,20 m«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na južnem delu območja SD OPPN se na stiku s stanovanjskimi objekti umesti protihrupna ograja do višine 2,20 m.«.
8. člen 
V 11. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na vsaki gradbeni parceli je potrebno zagotoviti prostor za intervencijo, manipulacijo, obračanje in parkiranje vozil, namenjenih potrebam stavb in dejavnostim, ki so na posamezni gradbeni parceli. Parkiranje se zagotovi znotraj posamezne gradbene parcele. Ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce se določi v projektni dokumentaciji za objekt ali prostorske ureditve ob upoštevanju normativa, ki ureja to področje. Skladno s predpisi se na parkirišču znotraj posamezne gradbene parcele zagotovi tudi ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe.«.
9. člen 
V 12. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Lokacija predvidene TP je prestavljena na novo lokacijo in smiselno se prilagodijo trase električnih vodov.«.
10. člen 
14. člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
»(1) Območje OPPN se nahaja na območju aglomeracije št. 20543-Celje 2019, zato je potrebno komunalne odpadne vode iz objektov obvezno odvajati v javno kanalizacijo. Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja, in sicer fekalne ter meteorne kanalizacije.
(2) Fekalna kanalizacija:
– Fekalni kanal se izvede s hišnimi priključki do predvidenih objektov ter navezavo na javno kanalizacijsko omrežje.
– Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
– Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko lovilca maščob.
– Odpadne vode iz servisnih delavnic in iz avtopralnice morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko usedalnika in lovilca olj.
– Priključitev kanalizacijskega priključka na javni kanal izvede upravljavec kanalizacije Vodovod-kanalizacija, d.o.o. na stroške investitorja.
– V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
– Predvideni objekti in drevesa morajo biti oddaljeni najmanj 3,00 m od osi javne kanalizacije.
– Pred izdajo »Mnenja k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja obravnavanega OPPN je potrebno izdelati načrt predvidene fekalne kanalizacije, v njem označiti, do kod bo predvidena kanalizacija javna, in si za ta načrt pridobiti mnenje upravljavca javne kanalizacije.
– Novo zgrajena fekalna kanalizacija s pridobljenim uporabnim dovoljenjem mora biti predana v last občini in upravljanje javnemu podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. pred priključitvijo prvega objekta iz območja OPPN na kanalizacijo.
(3) Meteorna kanalizacija:
– Za meteorne vode s streh in povoznih površin je predvidena izgradnja pretočno zadrževalnih zbiralnih bazenov za območje vsake stavbe posebej, od koder se vode preko kanala in iztočne glave speljejo v odprti jarek. Projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora biti priložen detajl in dimenzioniranje zadrževalnika/ov. Dopusti se tudi izgradnja le enega zadrževalnika oziroma zadrževalno zbiralnega bazena namesto posameznih zadrževalnikov.
– Za zmanjšanje odtoka padavinskih vod iz urbanih površin se predvidena parkirišča tlakujejo z betonskimi tlakovci oziroma travnimi ploščami.
– Za predvideno meteorno kanalizacijo je potrebno izdelati načrt kanalizacije in si zanj pridobiti soglasje upravljavca kanalizacije. V načrtu kanalizacije mora biti hidrološko hidravlično preučen vpliv odvodnje z načrtovanih objektov na odvodnik (cestni jarek), ki se izliva v naravni vodotok, in izvesti morebiti potrebne ukrepe.
– Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih površin in je onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec teh objektov pred iztokom v površinski odvodnik ali meteorno kanalizacijo mehansko obdelati v usedalniku in lovilcu olj.
(4) Za odvajanje padavinskih vod v obcestni jarek je potrebno pridobiti soglasje oziroma pozitivno mnenje upravljavca regionalne ceste.«.
11. člen 
15. člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
»(1) Območje OPPN se nahaja v območju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba objektov s pitno vodo ni dovoljena. Oskrba objektov z vodo je možna iz javnega vodovoda PE DN/ID 50 mm, ki se bo izvedel v nodularni litini iz cevi DN/ID 100 mm. Priključitev posameznega objekta na vodovod je možna pod pogojem, da je zanj rešeno odvajanje odpadnih voda.
(2) Gradnja na območju OPPN je predvidena v območju varovalnega pasu in neposredno na trasi javnega vodovoda PE DN/OD 50 mm. Ureditev dostopne ceste je predvidena tudi nad odsekom trase javnega vodovoda PE DN/OD 32 mm.
(3) Predvidi se delna odstranitev obstoječega vodovoda PE DN/OD 50 mm, delno pa se rekonstruira obstoječi vod PE DN/OD 50 mm in se izvede nov cevovod iz NL DN/ID 100 mm, s priključkom na vodovod NL DN/ID 100 mm, ki poteka v cesti R3-752/7208 Bukovžlak–Teharje. Ukinjeni vodovod se izvede v profilu NL DN/ID 100 mm v novi trasi okoli predvidenih objektov.
(4) Predvideni objekti in drevesa morajo biti oddaljeni najmanj 3,00 m od osi javnega vodovoda. Pri nadaljnjem projektiranju in gradnji infrastrukturnih vodov je potrebno upoštevati odmike teh vodov od osi vodovoda, ki pri približevanju znaša najmanj 1,00 m in pri križanju najmanj 0,50 metra. Na trasi javnega vodovoda in vodovodnih priključkov ni dovoljeno graditi objektov, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati škarp, ograj ali drogov.
(5) Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju obravnavanega OPPN se v normalnih razmerah giblje med 275,00 m in 290,00 m nadmorske višine.
(6) Pri priključkih premera fi < 2" se vodomer za posamezni objekt vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izoliran vodomerni jašek. Pri priključkih premera fi 2" in pri priključkih premera fi > 2" se vodomer za posamezni objekt vgradi v tipski toplotno izoliran jašek ali armiranobetonski jašek v zelenici zunaj objekta. Armiranobetonski jašek mora biti globine najmanj 180,00 cm ter širine najmanj 150,00 cm, opremljen z lestvijo in pokrovom z zaklepom. Pokrov mora biti opremljen z mehanizmom, ki omogoča enostavno odpiranje in zapiranje pokrova. Armiranobetonski jašek se predvidi tudi v primeru potrebe po vgradnji več vodomerov za posamezni objekt.
(7) V primeru vgradnje vodomerov v objektu mora biti vodovod v objektu vgrajen v kineti ali v zaščitni cevi vse do vodomernih mest tako, da bo omogočeno nemoteno vzdrževanje in demontaža vodovoda. Prostor, v katerem so vgrajeni vodomeri, mora imeti urejeno odvajanje odpadnih vod, za primer izliva vode.
(8) Vodovodni priključki in pozicije vodomernih jaškov so prikazani v situaciji OPPN.
(9) Novi hidranti zunaj objektov morajo biti del internega vodovodnega omrežja.
(10) Posamezni vodovodni priključek izvede upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja ali upravljavca objekta.
(11) Pred izdajo »Mnenja k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja OPPN je potrebno izdelati projekt prestavitve javnega vodovoda in si od upravljavca javnega vodovoda pridobiti mnenje k projektnim rešitvam za ta projekt.«.
12. člen 
24. člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
»(1) Območje OPPN ni poplavno ogroženo. Na območju so prisotne pluvialne – dežne poplave z globinami do 0,50 m.
(2) Območje OPPN, vključno z dostopnimi cestami se nahaja znotraj erozijsko ogroženih območij, običajni ukrepi.
(3) Območje začasne dostopne ceste iz novo predvidenega priključka na R3-752 do izgradnje povezovalne ceste avtocestnega priključka Celje–vzhod, ki je predvidena kot začasna ureditev, ni poplavno ogroženo. Meteorne vode se odvajajo v obcestni jarek. Izdelana je Hidrološko-hidravlična analiza, izdelal Hidrosvet d.o.o., št. proj. 109/22, april 2022, ki načrtuje izvedbo prepusta DN800 na začasnem priključku na cesto R3-752 in menjavo prvega gorvodnega prepusta na DN800 ter vzpostavitev obcestnega jarka na levi (gorvodni) brežini predvidene dovozne ceste. Območje objektov ni v dosegu površinskih vodnih tokov, tako da se lahko objekti izvedejo na okvirnih kotah sedanjega terena.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga izda Direkcija RS za vode.«.
13. člen 
V 27. členu se črta zadnji stavek.
14. člen 
V 28. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V fazi načrtovanja krožišča na cesti G2-107 in R3-752 se lahko strokovno preverja možnost priključevanja območja OPPN iz krožišča. V primeru izvedbe kraka iz krožišča oziroma izgradnje povezovalne ceste glede na Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (Uradni list RS, št. 92/03, 83/18) se nov začasni priključek na R3-752 na odseku 7208 Bukovžlak Teharje ukine.«.
15. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(etapnost) 
Ureditve, načrtovane z OPPN se lahko izvajajo v več etapah. Etape morajo biti funkcionalno zaključene celote.«.
16. člen 
V 29. členu se za besedno zvezo »Projekt iz« doda besedilo: »drugega odstavka«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Projekt iz četrtega odstavka 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje.«.
KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-4/2021
Celje, dne 27. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti