Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3074. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9209.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-5/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam s parc. št. 11/11, 11/12, 109/24 vse k.o. Koper in nepremičnini s parc. št. 71/1 k.o. Koper, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedenim nepremičninam se odvzame status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-5/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e della Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L ’A T T O  D I  D E L I B E R A 
sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Prot. n. 478-5/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Sigla: ZLS-TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) e in virtù dell’articolo 262 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 199/21 – Sigla: ZUreP-3) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, alla sua seduta del 6 ottobre 2022, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Si procede all’abolizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle pp.cc. 11/11, 11/12, 109/24 tutte C.c. Capodistria e il bene immobile insistente sulla p.c. 71/1 C.c. Capodistria.
II 
Agli immobili sopra indicati si abolisce lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III 
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n. 478-5/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti