Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Ob-3191/22, Stran 2197
Svet zavoda Osnovne šole Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice je na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) na 3. seji Sveta zavoda dne 27. 9. 2022 sprejel sklep o razpisu delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 2. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi, dokazilo o pridobljenem nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata), opis o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni). Prijavi obvezno priložite tudi program vodenja zavoda za mandatno obdobje in izjavo, s katero dovoljujete obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja. Priložite lahko tudi kratek življenjepis. Prijavo z dokazili pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico, Ne odpiraj«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo pisno pozvani na predstavitev.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.
Svet zavoda Osnovne šole Vodice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti