Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Ob-3190/22, Stran 2196
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., ki ga zastopa in predstavlja predsednik nadzornega sveta Martin Hostnik, dipl. ing. str., na podlagi tretje alinee, druge točke 19.č člena Notarskega zapisa Družbene pogodbe, opr. št. SV 1006/2017 z dne 13. 12. 2017 (podpisane s strani županov Občine Litija in Šmartno pri Litiji), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktor/ica
Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 4-letni mandat, za polni delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega podjetja Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.
Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev:
– da so državljani Republike Slovenije;
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah;
– da imajo najmanj višjo izobrazbo ekonomske, tehnične, pravne smeri ali smeri organizacije;
– da imajo najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
– da imajo sposobnosti za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti;
– da obvladajo slovenski jezik (govorno in pisno) in angleški jezik (govorno);
– da dobro poznajo delo z računalnikom;
– da imajo vozniški izpit B kategorije;
– da imajo opravljen preizkus znanja za dejanja v upravnem postopku (ni razpisni pogoj – v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v določenem roku).
Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev in ustrezna potrdila ali pooblastilo, da kandidat dovoljuje Nadzornemu svetu in njegovim strokovnim službam, pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih splošnih pogojev iz uradnih evidenc;
– izjavo, da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah;
– kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana izobrazba;
– kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih osmih let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, pogoja glede sposobnosti za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti;
– izjavo, da obvladajo slovenski jezik (govorno in pisno) in angleški jezik (govorno) ter da dobro poznajo delo z računalnikom ter da imajo vozniški izpit B kategorije;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če ga je kandidat že opravil (ni razpisni pogoj);
– program dela in razvojno vizijo delovanja javnega podjetja za naslednje mandatno obdobje.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja KSP Litija d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, ki se šteje za uradno objavo tudi za štetje rokov. Razpis se informativno objavi tudi na spletnih straneh Občine Litija, Občine Šmartno pri Litiji, KSP Litija d.o.o. ter na območni službi Zavoda za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Litija, Občine Šmartno pri Litiji in KSP Litija d.o.o.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija, tajništvo, tel. 01/89-000-10, vsak dan med 8. in 11. uro oziroma pošti: info@ksp-litija.si.
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti