Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Št. 014-0004/2022-4 Ob-3200/22, Stran 2190
Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 21. člena Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2022) objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Poljčane 
Naročnik: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Poljčane.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine https://poljcane.si/javne-objave/javni-razpisi/
5. Način, kraj in čas oddaje prijave: prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno »Ne odpiraj – prijava« in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo »Koncesija za vzdrževanje cest«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 25. 10. 2022 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Renata Golob, e-pošta: renata.golob@poljcane.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: renata.golob@poljcane.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Poljčane https://poljcane.si/javne-objave/javni-razpisi/
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Poljčane.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in jim bo izdal sklep o priznanju sposobnosti.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki izvedel še dialog.
Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 60 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Poljčane 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti