Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3025. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno, stran 9141.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 37. seji dne 26. 9. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določi upravičence, pogoje, merila in kriterije ter postopek vrednotenja in razdelitve sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ter projektov izvajalcev na področju socialnih, zdravstvenih, humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Cerkno, spremljanje izvajanja programov ter nadzor nad porabo sredstev.
2. člen 
Sredstva so dostopna vsem potencialnim izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
– posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov;
– programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin;
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij;
– programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju občine;
– druge programe društev in organizacij, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost);
– investicij v prostore in opremo (nakup in vzdrževanje nepremičnin);
– formalnega izobraževanja;
– turističnih potovanj, izletov, letovanj;
– stroškov dela izvajalcev programov/projektov;
– materialne stroške, ki se navezujejo na pogostitve, reprezentance ali nakup reprezentančnih daril;
– programov oziroma projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov občine.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
3. člen 
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so:
– ustanove, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti;
– javni socialno-varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve z namenom skupnega reševanja socialnih problemov občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah.
(2) Za izvajalce programov se po tem pravilniku ne štejejo organizacije, registrirane na podlagi Zakona o gospodarskih družbah.
4. člen 
Upravičenci iz 3. člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali sedež enote v občini ali
– so organizirani za več občin, katerih program ali projekt se izvaja tudi na območju Občine Cerkno in so vanj vključeni prebivalci s stalnim bivališčem v Občini Cerkno (v tem primeru se financiranje izvaja po številu članov iz Občine Cerkno). To dokazujejo upravičenci z obveznim vpogledom v seznam uporabnikov, s stalnim bivališčem v občini ali
– gre za organizacije, katerih program ali projekt se ne izvaja na območju Občine Cerkno, vendar samo pod pogojem, da so vanj vključeni tudi prebivalci s stalnim bivališčem v Občini Cerkno;
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco članstva, če gre za člansko organizacijo;
– nimajo neporavnanih obveznosti do občine in delujejo na neprofitni osnovi;
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala občina, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
5. člen 
Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani občine.
6. člen 
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– upravičence in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati;
– okvirno višino razpoložljivih sredstev;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok za oddajo vlog;
– informacije o tem, kje lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo;
– kriterije in merila za vrednotenje vlog;
– programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave razpisa.
7. člen 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, od katere je najmanj en član iz občinske uprave. Komisijo s sklepom imenuje župan za tekoče proračunsko leto.
(2) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prijavitelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik.
(4) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava občine.
8. člen 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako, da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
(4) Občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije izda odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja programov oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog.
9. člen 
(1) Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe iz prejšnjega odstavka vloži ugovor pri županu občine. Ugovor se vloži pisno, in sicer priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik.
(2) Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
(3) Predmet ugovora je lahko samo kršitev postopka izbire ali očitna napaka. Predmet ugovora ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje prijav.
(4) Župan občine o ugovoru odloči v roku 60 dni od njegovega prejema. Zoper županovo odločitev pritožba ni mogoča, s čimer je odločitev dokončna.
10. člen 
(1) Na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi sredstev, se prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
(2) Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev tudi način nadzora. Kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeti znesek pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
11. člen 
(1) Občina na svojih spletnih straneh objavi izvajalce in višino sredstev, ki jih je posamezen izvajalec prejel.
(2) Dokumentacija vezana na postopek javnega razpisa je, razen tiste za katero ta pravilnik določa, da ni javna, javnosti dostopna v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
12. člen 
Izvajalci programov, ki z občino podpišejo pogodbo o sofinanciranju programov, so dolžni najkasneje do roka, določenega v pogodbi, občinski upravi predložiti zaključno poročilo o izvedbi programa, ki mora vključevati:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na javnem razpisu;
– slikovno in ostalo gradivo s katerim dokazuje uspešno izvedbo programa;
– vse navedbe, ki so kot sestavni del končnega poročila navedene v pogodbi o sofinanciranju.
IV. POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI 
13. člen 
Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja upravičencev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Pogoj, merilo, kriterij 
Št. možnih točk 
Organiziranost na območju Občine Cerkno (možna samo ena izbira)
– društvo ali organizacija ima sedež v Občini Cerkno,
30 točk
– društvo ali organizacija ima sedež izven Občine Cerkno, program ali projekt se izvaja tudi na območju Občine Cerkno in so vanj vključeni prebivalci s stalnim bivališčem v Občini Cerkno,
3 točke na člana iz Občine Cerkno, za največ 10 članov
– program ali projekt se ne izvaja na območju Občine Cerkno, koristijo pa ga tudi prebivalci s stalnim bivališčem v Občini Cerkno (npr. telefonsko svetovanje)
3 točke
Dejavnost v skladu z 2. členom pravilnika 
10 točk na dejavnost, vendar za največ 3 dejavnosti
Kontinuiteta izvajanja dejavnosti
za vsako prijavljeno dejavnost, ki se je izvajala že v preteklem letu 3 točke
Status v javnem interesu
10 točk
V. ZAKONITOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
14. člen 
(1) Občina bo za potrebe ugotavljanja upravičenosti do sredstev iz javnega razpisa, skladno z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, s strani prijaviteljev s sedežem izven občine, zahtevala predložitev osebnih podatkov, in sicer ime in priimek članov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu.
(2) Osebni podatki bodo na vpogled komisiji za namen ugotovitve popolnosti vloge in upravičenosti do sofinanciranja programov.
VI. NADZOR NAD PORABO 
15. člen 
Nadzor nad izvajanjem pogodb, ki jih občina sklene z izvajalci programov, izvaja občinska uprava. Občinska uprava občine ali po njej pooblaščen organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo proračunskih sredstev, ki so bila namenjena sofinanciranju programov.
16. člen 
(1) Izvajalec sofinanciranega programa je dolžan izvesti program in druge naloge v skladu s tem pravilnikom in določili pogodbe. V primeru, da:
– se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programa, se sofinanciranje takoj ustavi ali ne izvede ter odstopi od pogodbe,
– izvajalec v roku določenem s tem pravilnikom in pogodbo o sofinanciranju ne predloži končnega poročila,
– izvajalec namerno onemogoča nadzor nad izvajanjem pogodbe,
– se ugotovi, da je izvajalec v prijavi na razpis, med nadzorom ali v končnem poročilu navajal neresnične podatke, ponarejene dokumente ali slikovno gradivo ter fiktivna finančna dokazila,
je dolžan vrniti prejeta proračunska sredstva v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od datuma prejema sredstev.
(2) Izvajalec, ki krši pogodbena določila na način opredeljen v prvih treh alinejah prejšnjega odstavka, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu, pri kršitvi iz četrte alineje prejšnjega odstavka pa dve leti.
(3) Če prejemnik proračunskih sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
VII. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Za vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanje proračuna države.
18. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07).
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022-1
Cerkno, dne 26. septembra 2022
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti