Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Št. 410-146/2022 Ob-3193/22, Stran 2166
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 2022), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10 z dne 24. 9. 2010) in Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22)
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Biomeliorativne ukrepe: 
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sajenje in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, 
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež. 
2. Biotehnične ukrepe: 
– krmljenje divjadi, 
– obdelovanje krmnih njiv. 
3. Tehnične ukrepe: 
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, 
– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi. 
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Ilirska Bistrica,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v Občini Ilirska Bistrica. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je 3.916,83 evrov.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto, morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30, do izteka prijave na razpis. Vloga mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Upoštevane bodo popolne prijave, izpolnjene na obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po pošti, kot priporočena pošiljka na naslov:
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
– bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica
do petka, 21. oktobra 2021, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – »Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2022«,
– ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
9. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski naslov)), ter zahtevana dokazila obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2022.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako Občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica: Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali osebno, po vnaprejšnjem dogovoru pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti