Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3048. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2022, stran 9178.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 23. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 z dne 30. 12. 2021) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.940.045
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.072.755
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.847.425
700
Davki na dohodek in dobiček
1.619.929
703
Davki na premoženje
153.296
704
Domači davki na blago in storitve
74.100
706
Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
225.330
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
160.030
711
Takse in pristojbine
4.200
712
Denarne kazni 
4.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.600
714
Drugi nedavčni prihodki
53.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
27.819
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
27.819
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
839.471
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
523.277
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 
316.194
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.175.418
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
766.239
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
174.785
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
27.635
402
Izdatki za blago in storitve 
531.409
403
Plačila domačih obresti
3.724
409
Rezerve
28.686
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
750.738
410
Subvencije
12.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
453.053
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
71.362
413
Drugi tekoči domači transferi 
214.323
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.626.639
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.626.639
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
31.802
430
Investicijski transferi 
0
431
Investicijski transferi 
11.500
432
Investicijski transferi
20.302
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–235.373
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
 
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
308.000
50
ZADOLŽEVANJE
308.000
500
Domače zadolževanje
308.000
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
140.168
55
ODPLAČILA DOLGA
140.168
550
Odplačila domačega dolga 
140.168
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–67.541
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
167.832
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
235.373
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
splošni sklad za drugo
67.541
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen 
Spremeni se besedilo 9. člena, ki se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 3.878,00 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-2
Rečica ob Savinji, dne 29. septembra 2022
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti