Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3045. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2022, stran 9173.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 25. seji dne 20. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2022 (Uradni list RS, št. 45/22) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.392.231,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.304.212,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.135.696,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.006.332,00
703 Davki na premoženje 
122.154,00
704 Domači davki na blago in storitev
7.210,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
168.516,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
36.202,00
711 Takse in pristojbine
2.000,00
712 Denarne kazni
850,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
129.464,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
16.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
12.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
4.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
72.019,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
69.673,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
2.346,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.920.464,29
40
TEKOČI ODHODKI 
554.904,29
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
123.038,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.321,00
402 Izdatki za blago in storitve
391.748,00
403 Plačila domačih obresti 
1.100,00
409 Rezerve
19.697,29
41
TEKOČI TRANSFERI
596.286,00
410 Subvencije
650,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
412.083,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
85.626,00
413 Drugi tekoči domači transferi
97.927,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
762.274,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
762.274,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
7.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
7.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–528.233,29
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
350.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
350.000,00
500 Domače zadolževanje
350.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
53.720,00
55
ODPLAČILO DOLGA
53.720,00
550 Odplačilo domačega dolga
53.720,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–231.953,29
X.
NETO ZADOLŽEVANJE ( VII. –VIII.)
296.280,00
XI.
NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.)
528.233,29
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
231.953,29
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Spremeni se 2. točka 12. člena odloka tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 dolgoročno zadolži v višini 350.000,00 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 181-25/2022
Odranci, dne 20. septembra 2022
 
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti