Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Št. 410-147/2022 Ob-3194/22, Stran 2167
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 2022), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15 z dne 16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015 z dne 20. 10. 2015 in 7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA) z dne 26. 2. 2016 objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022 
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022.
Ukrep 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev.
Predmet sofinanciranja so stroški tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
II. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je 12.000,00 evrov.
V proračunu Občine Ilirska Bistrica so za navedeni ukrep zagotovljena sredstva na proračunski postavki 4001124, v višini 12.000,00 evrov.
Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013, o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja je opredeljena v okviru ukrepa.
III. Splošne določbe
Splošne finančne določbe:
1. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev, ki se bo izvajal v letu 2022 je v skladu s pomočmi, dodeljenimi po pravilu »de minimis«.
2. Velja, da je aktivnost lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški po temu razpisu pa so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo pomoči je 10. december 2022).
3. Dokazila o izvedenem prevozu, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. Dokazila morajo biti predložena v originalu, z originalnim podpisom in žigom, obvezno se priložijo dokazila o plačilu (originalni plačilni nalog oziroma bančni izpisek).
4. Občina Ilirska Bistrica bo kot izplačevalec upoštevala veljavno davčno zakonodajo.
5. Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov).
Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11, 158/20 in 3/22 – ZDeb).
2. Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
3. Vlagatelj mora zagotoviti ustreznost in kakovost tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
IV. Namen razpisa
Namen ukrepa je pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih Občine Ilirska Bistrica. Financira se stroške tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci po tem razpisu so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih (zbiranje in transport iz odročnih krajev).
Sofinancira se do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta oziroma ne več kot 2.000,00 evrov po proizvajalcu.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 evrov/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Upravičenec priloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na Razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2022 – Sofinanciranje prevoza iz odročnih krajev priloga 1 k Razpisnemu obrazcu: Izračun prevoza 2022,
– priloga 2 k Razpisnemu obrazcu: Seznam prog (relacij) z naslovi kmetij – proizvajalcev, na katerih se opravlja storitev prevoza v Občini Ilirska Bistrica,
– dokazila oziroma računi o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj, iz katerih so razvidni stroški prevoza izraženi v kilometrih (osnova za izračun je višina veljavne kilometrine opravljeni storitvi),
– letno število prevozov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti prevoza.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2022 in bo predmet prijave na ta razpis za ukrepe, ki spadajo v pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2022.
Razpisani ukrep se mora smiselno zaključiti do 30. novembra 2022. Upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune izstaviti najkasneje do 10. decembra 2022, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge izpolnjene na obrazcu razpisne dokumentacije oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica ali jo vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine, do 10. oktobra 2022, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis kmetijstvo 2022 – Ukrep 3«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen obrazec Razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi dokazili in listinami,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen s tem Javnim razpisom.
VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava Komisija, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko zniža odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja.
Na osnovi potrjenega predloga Komisije, za razdelitev sredstev, bo Občina Ilirska Bistrica predvidoma v osmih dneh izdala odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VIII. Kraj in čas, kjer lahko dvignete razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, vsak delovni dan, do izteka prijave na razpis.
IX. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski naslov)), ter zahtevana dokazila obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2022.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako Občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro, na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti