Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Ob-3227/22, Stran 2156
Javni razpis 
P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit 
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta krediti
Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.
Cilji javnega razpisa so:
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– nižji obrestni meri kredita, 
– brez stroškov odobravanja in vodenja, 
– nižjih zavarovalnih zahtevah, 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
– omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
– »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
– ohranitev delovnih mest.
3. Viri financiranja
Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada.
Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 32.000.000 EUR, in sicer:
– 27.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oziroma predelave (SKD klasifikacija: področje C – Predelovalne dejavnosti, razen izločenih dejavnosti, ki so opredeljene v nadaljevanju razpisa – točka 4.1 Splošni pogoji kandidiranja);
– 5.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestni potniški promet (SKD klasifikacija naslednjih dejavnosti: I55.1; I55.2; I55.3; I56; N79; N82.3; R90; H49.391).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
1 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.
b) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
c) je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-12 oziroma zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad3;
2 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB z nadaljnjimi spremembami.
3 Uradni list RS, št. 97/09 – UPB z nadaljnjimi spremembami.
d) imeti vsaj enega zaposlenegaza polni delovni čas4. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje);
4 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.
d) imeti vsaj enega zaposlenegaza polni delovni čas4. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje);
e) mora dati podatke in pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
f) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
g) imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2021 z oceno vsaj SB85;
5 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
h) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
i) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
j) je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID 19 in energetske krize na poslovanje podjetja. Vlagatelj mora izpolnjevati oba navedena pogoja. Upravičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid-19, to je pred 12. 3. 2020. Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za januar 2022;
k) je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno6;
6 Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.
l) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
m) na dan oddaje vloge, ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
n) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
o) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
p) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
q) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
r) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
s) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Za opredelitev velikosti v mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
I. Področje C – Predelovalne dejavnosti (za to skupino je na razpolago 27.000.000 EUR razpisanih sredstev).
Iz tega področja se na razpis ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano in opravljajo naslednjo glavno dejavnost:
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil.
II. Področje gostinstva, kulture in cestni potniški promet (za to skupino je na razpolago 5.000.000 EUR razpisanih sredstev), in sicer:
– I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
– I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
– I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;
– I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;
– N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
– N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
– R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
– H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).
Produkt ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene;
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;
d) letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje;
e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 2003/87/ES7.
7 UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za kredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih, prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v vlogi,
b) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti8,
8 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
c) zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja osebnega poroka),
d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer:
– v celotnem obdobju od leta 2023 do 2025;
e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in sicer:
– v celotnem obdobju od leta 2023 do 2025.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 20.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,35 % p.a. (fiksni del); če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.
Zavarovanje kredita:
– 5 menic podjetja in
– 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
V primeru, ko podjetje že ima obveznosti iz naslova prejetih mikro/kreditov Sklada v preteklosti in je bilo zavarovanje le-teh z isto nepremičnino, mora podjetje, pri ugotavljanju proste vrednosti nepremičnine, upoštevati obstoječe stanje neodplačanega dela kreditov v mesecu pred mesecem oddaje vloge.
Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premoženja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto nepremičnino.
Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov vodenja kredita.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja9.
Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, surovin, materiala, blaga, storitev itd. (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 100.000,00 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo obratna sredstva, kamor sodijo:
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
– izdatki za opravljene storitve,
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
– zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne/fizične osebe ali povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
Kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov in leasing pogodb kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki niso upravičene do prijave na razpis oziroma so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit« (dostopen na ePortalu Sklada) z:
– vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;
– vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo,
– pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS;
(2) Zavarovanje kredita – obrazec najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen razpis;
(3) Izjava o lastnem premoženju osebnega poroka s prilogami (GURS cenitev objekta ali cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelana vsaj v letu 2021; ZK izpisek/i) – obrazec najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen razpis. Izjava mora biti izpolnjena za vsakega poroka posebej, vključno z lastnikom podjetja (tudi če slednji nima nobenega premoženja);
(4) Dokazila o gospodarski škodi zaradi energetske krize: priloži se obračun električne energije ali plina ali pogonskega goriva za mesec januar 2022 in september 2022;
(5) Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2021;
(6) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES;
b) podjetje, z registrirano glavno dejavnostjo H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet, mora priložiti licenco za prevoz potnikov in dokazilo, da je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni le točke 2, 3, 4, 5, 6a) in 6b).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 delovna dni) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednji prijavni rok za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 15. 11. 2022 do 14. ure.
Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na dan prijavnega roka.
Javni razpis bo odprt do 15. 11. 2022.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na dan prijavnega roka 15. 11. 2022, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za oddajo vlog ob upoštevanju, da je na prijavni rok oddanih maksimalno 250 vlog. V primeru večjega števila vlog se rok za obravnavo vlog sorazmerno podaljša.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),
(3) Finančni kazalniki:
a) Kapital/obveznosti do virov sredstev,
b) Kredit/čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL)/kredit,
d) Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja – EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«.
Pri obravnavi in točkovanju vloge po merilih, lahko Sklad od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov ali nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka ali na podlagi bonitetnega poročila S.BON-1 nesorazmerna.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom; kredit/čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL)/kredit in finančne obveznosti/EBITDA.
V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk bodo imele prednost vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politično pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe, izbrano religijo ali spolno usmerjenost.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za predložitev vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi kredita. V primeru, da je na prijavni rok oddanih več kot 250 vlog, se rok obravnave sorazmerno podaljša. Vročanje sklepov bo potekalo v digitalni obliki.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge je možno v tridesetih dneh od prejema sklepa sprožiti upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, državna pomoč
13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv);
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B);
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018;
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19);
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022 (sklep Vlade RS št. 47602-27/2021/3 dne 23. 12. 2021);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 – ZIPRS2223); v nadaljevanju: ZIPRS2122;
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21);
– Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21);
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU);
– Sklep Vlade RS št. 47602-30/2021/2 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov, sprejet 30. 12. 2021;
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) s spremembami in dopolnitvami;
– Pogodbe št. 2/2021-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, sklenjene med Vlado Republiko Slovenijo in Skladom dne 31. 12. 2021;
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZIntPK).
13.2 Državna pomoč
Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji, katerih vloge bodo odobrene, morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti