Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3023. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022, stran 9137.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 37. redni seji dne 26. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 70/22) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Proračun leta 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.097.692
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.756.270
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.893.081
700 Davki na dohodek in dobiček
4.225.158
703 Davki na premoženje
494.680
704 Domači davki na blago in storitve
173.243
71
NEDAVČNI PRIHODKI
863.189
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
347.483
711 Takse in pristojbine
6.500
712 Denarne kazni 
6.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.988
714 Drugi nedavčni prihodki
489.418
72
KAPITALSKI PRIHODKI
372.329
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
194.013
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
178.316
73
PREJETE DONACIJE
1.387
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.387
74
TRANSFERNI PRIHODKI
967.706
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
923.899
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
43.807
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
7.911.448
40
TEKOČI ODHODKI 
2.336.412
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
377.765
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
58.944
402 Izdatki za blago in storitve
1.850.657
403 Plačila domačih obresti
5.388
409 Rezerve
43.658
41
TEKOČI TRANSFERI
2.111.732
410 Subvencije
87.728
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.249.499
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
253.836
413 Drugi tekoči domači transferi
520.669
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.214.566
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.214.566
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
248.738
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
176.238
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
72.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–813.756
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.078
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
3.078
751 Prodaja kapitalskih deležev
3.078
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.078
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
132.359
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
132.359
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
84.133
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
84.133
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–762.452
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
48.226
XI.
NETO FINANCIRANJE
813.756
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
762.452
« 
2. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko župan samostojno prerazporeja pravice porabe pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 25 % obsega področja porabe v sprejetem proračunu. V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in razporeditve iz splošne proračunske rezervacije.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2021-5
Cerkno, dne 26. septembra 2022
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti