Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana, stran 9151.

  
Na podlagi 10. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 5. in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 35. seji 26. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12) se v 1. členu črta besedilo »ter znak Ljubljana in njegovo uporabo«.
2. člen 
V 2. členu se v tretjem odstavku za besedo »črno-beli« dodata vejica in beseda »enobarvni«.
3. člen 
5. člen se črta.
4. člen 
V 6. členu se besedilo »grba, zastave in znaka« nadomesti z besedilom »grba in zastave«.
5. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled MOL.
Grba in zastave ter njunih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko ali model.«.
6. člen 
V 8. členu se osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na publikacijah, plakatih, drugih promocijskih in informativnih gradivih ter drugih nosilcih za namene promocije organov MOL, mestne uprave in četrtnih skupnosti MOL;«.
7. člen 
Naslov poglavja »IV. ZNAK« in 17. člen se črtata.
8. člen 
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »V. POSEBNA UPORABA ZASTAVE IN IMENA MOL«.
9. člen 
20. člen se črta.
10. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku za besedilom »ime MOL« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »grb« pa se doda besedilo »in zastavo«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »pristojna Služba za razvojne projekte in investicije« nadomesti z besedilom »pristojen Kabinet župana«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
11. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku prva alineja črta. Dosedanje druga do peta alineja postanejo prva do četrta alineja.
V tretjem odstavku se prva alineja črta. Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
V petem odstavku se prva alineja črta. Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
12. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega odloka.
13. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega odloka.
14. člen 
Priloga 3 se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Priročnik celostne grafične podobe MOL se uskladi z določbami tega odloka najpozneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
16. člen 
Za zastave in nosilce grba, ki se uporabljajo ob uveljavitvi tega odloka, se še naprej uporabljajo določbe Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12) do njihove zamenjave v skladu s prvim odstavkom 7. člena Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12).
Za nosilce znaka Ljubljana, ki se uporabljajo ob uveljavitvi tega odloka, se še naprej uporabljajo določbe Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12) do njihove zamenjave v skladu s prvim odstavkom 7. člena Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12) oziroma najpozneje do 31. 12. 2025.
17. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-9/2022-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti