Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan, stran 9193.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97 s sprem. in dop.) in Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 18. redni seji dne 27. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan 
1. člen 
Naslov Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 16/14 in 27/18) se spremeni, tako da se glasi: »Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan.«
2. člen 
(pomen izrazov) 
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan se v 4. členu 19. točka spremeni tako, da se glasi:
»19. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, odlaganje odpadkov, začasno skladiščenje ter odlaganje nenevarnih odpadkov.«
in doda nova 19.a točka, ki se glasi:
»19.a CERO-DBK – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, sortiranje, kompostiranje ter mehansko-biološka obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.«
3. člen 
V 1., 5. in 47. členu se besedilo »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« nadomesti z besedilom »odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov«.
4. člen 
(izvajalec javne službe) 
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »sta javni podjetji Komunala Novo mesto, d. o. o. (za področje zbiranja in prevoza) ter CEROD d.o.o., (ostale dejavnosti)« spremeni tako, da se glasi:
»so javna podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (za področje zbiranja in prevoza), CERO-DBK d.o.o. (za področje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov) ter CEROD, d.o.o. (za področje odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov)«.
5. člen 
(izvajanje javne službe) 
V 6. členu se v 4. točki v drugi alinei za besedo CeROD doda tekst, ki se glasi: »oziroma CERO-DBK«.
V 6. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:
– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki,
– odlaganje nenevarnih odpadkov,
– odstranjevanje z odlaganjem nevarnih odpadkov – azbest,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. Dejavnost CERO-DBK-ja v naslednjem obsegu:
– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CERO-DBK,
– zagotavljanje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in oddajanje v predelavo izločenih frakcij, ki so izločene v okviru obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CERO-DBK po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«
6. člen 
(prehodno obdobje) 
V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 4. člena tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.
Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.
Št. 354-0056/2022
Škocjan, dne 27. septembra 2022
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti