Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3009. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, stran 9099.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/22 in 71/22) se v 4. členu na koncu enajstega odstavka doda stavek:
»Zavod lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.«.
2. člen 
V 5. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek:
»V kalkulacijo cene morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.«.
3. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, ter ministrstva, pristojnega za gospodarstvo. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka tega člena vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Predstavnika uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu se podrobneje določi v statutu.«.
4. člen 
V 10. členu se pred dosedanjim prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek:
– se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. sprejema poslovnik upravnega odbora;«,
– se za 21. točko doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;«,
– dosedanja 22. točka postane 23. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v sedmih dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
– vsako leto v letnem poročilu zavoda obvešča o svojem delu.«.
5. člen 
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.«.
V tretjem odstavku se:
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. pripravi vizijo razvoja zavoda za pet let;«,
– za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Direktor zavoda lahko opravlja znanstvenoraziskovalno obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev ARRS ali iz drugih sredstev.«.
6. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod ima lahko enega namestnika direktorja. Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.«.
7. člen 
V 15. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu tako, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.«.
8. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije;
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij;
3. iz proračunov lokalnih skupnosti;
4. s plačili za storitve;
5. s prodajo blaga in storitev na trgu;
6. z donacijami in darili;
7. iz drugih virov.
(2) Zavod posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.«.
9. člen 
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih institucij se pri zavodu obravnavajo enako kot prihodki javne službe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen 
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Sredstva raziskovalnega sklada zavoda upravlja direktor zavoda.«.
11. člen 
V 21. členu se v prvem, tretjem in četrtem odstavku besedilo »petega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »drugega, tretjega in četrtega odstavka 18. člena tega sklepa«.
12. člen 
V 22. členu se na koncu stavka pred piko dodata vejica in besedilo »ob upoštevanju tretjega odstavka 16. člena tega sklepa«.
13. člen 
V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
14. člen 
V 31. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj v finančnem načrtu ARRS zagotovi do 1.000.000 eurov v letu 2022 in do 2.000.000 eurov v letu 2023.«.
V tretjem odstavku se drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita:
»ARRS sredstva za leti 2022 in 2023, ki vključujejo tudi sredstva za raziskovalno in drugo opremo za začetek dela zavoda, zavodu izplačuje v skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda na podlagi pogodbe, sklenjene med ARRS in zavodom. V letu 2023 ARRS do potrditve programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2023 z zavodom sklene pogodbo o začasnem financiranju.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Mandat direktorja zavoda ter mandati upravnega odbora in znanstvenega sveta zavoda se nadaljujejo do njihovega izteka.
16. člen 
Zavod uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
17. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-353/2022
Ljubljana, dne 6. oktobra 2022
EVA 2022-3330-0086
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti