Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3073. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v parkirnem objektu PH Sonce, stran 9208.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v parkirnem objektu PH Sonce 
Št. 371-913/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 38/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v parkirnem objektu PH Sonce 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede v parkirnem objektu PH Sonce, ki je zgrajen na nepremičnini s parcelno št. 1567/33 k.o. Koper, na Ankaranski cesti ob trgovsko poslovnem objektu Barka in obsega 464 parkirnih prostorov.
2. 
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev parkiranja uporabnikom po sistemu »PARKIRAJ IN SE PELJI«, možnosti parkiranja stanovalcem starega jedra mesta Koper – Capodistria, kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem starega jedra mesta Koper – Capodistria ter s tem povezano prometno razbremenitvijo mestnega jedra, izboljšanje prometne varnosti in zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil za potrebe poslovnih subjektov v bližini parkirnega objekta.
3. 
Na podlagi 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju po sistemu »PARKIRAJ IN SE PELJI«;
– število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju osebnih vozil v lasti stanovalcev starega jedra mesta Koper – Capodistria ter postopek za določitev upravičencev (stalnih prebivalcev starega jedra mesta Koper – Capodistria), ki bodo svoja vozila parkirali v parkirnem objektu pod posebnimi pogoji;
– število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju osebnih vozil obiskovalcev starega jedra mesta Koper – Capodistria;
– možnost rezervacije parkirnih prostorov za potrebe pravnih subjektov s sedežem v neposredni bližini parkirnega objekta;
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in obiskovalcev;
– druge pogoje parkiranja.
4. 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt PH Sonce.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pridobitvi uporabnega dovoljenja za parkirni objekt PH Sonce.
Št. 371-913/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e della Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L ’ A T T O    D I   D E L I B E R A 
sull’istituzione del servizio pubblico «gestione di determinati parcheggi pubblici» nella struttura di parcheggio Garage Sonce 
Prot. n. 371-913/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo «gestione di determinati parcheggi pubblici» (Bollettino Ufficiale della RS nn. 45/01 – testo consolidato ufficiale e Gazzetta Ufficiale n. 1/12) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 38/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 6 ottobre 2022, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’istituzione del servizio pubblico «gestione di determinati parcheggi pubblici» nella struttura di parcheggio Garage Sonce 
Il servizio pubblico economico facoltativo «gestione di determinati parcheggi pubblici» si introduce nella struttura di parcheggio Garage Sonce, edificata sull’immobile insistente sulla p.c. 1567/33 C.c. Capodistria in Via Ancarano presso l’edificio commerciale e imprenditoriale Barka e che comprende 464 posti di parcheggio.
Gli obiettivi dell’istituzione del servizio pubblico sono garantire la possibilità di parcheggio agli utenti con il sistema «PARCHEGGIO DI SCAMBIO», la possibilità di parcheggio ai residenti del centro storico Capodistria, di sosta breve ai visitatori del centro storico di Capodistria e di conseguenza sgravare il traffico del centro storico, migliorare la sicurezza del traffico e garantire le condizioni per la sosta lunga dei veicoli destinati alle necessità dei soggetti commerciali nelle immediate vicinanze della struttura di parcheggio.
Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo «gestione di determinati parcheggi pubblici», tra l’altro, il Sindaco determina:
– il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati al parcheggio di veicoli con il sistema «PARCHEGGIO DI SCAMBIO»;
– il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati al parcheggio di veicoli personali di proprietà dei residenti del centro storico di Capodistria e il procedimento per la determinazione degli aventi diritto (residenti permanenti del centro storico di Capodistria) che parcheggeranno i propri veicoli nella struttura di parcheggio con particolari condizioni;
– il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati ai veicoli personali dei visitatori del centro storico di Capodistria;
– la possibilità di prenotazione dei posti di parcheggio per le necessità commerciali dei soggetti giuridici con sede nelle immediate vicinanze della struttura di parcheggio;
– la modalità di controllo sull’utilizzo del parcheggio, da basarsi sull’automazione per la gestione di parcheggi;
– la possibilità di abbonamenti per le necessità dei soggetti giuridici e dei visitatori;
– altre condizioni di parcheggio.
Il Sindaco rilascia l’atto di Delibera di cui al punto 3 nel termine che permette l’istituzione del servizio pubblico immediatamente a seguito dell’acquisizione del permesso d’esercizio per la struttura Garage Sonce.
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, si applica invece a seguito dell’acquisizione del permesso di esercizio per la struttura di parcheggio Garage Sonce.
Prot. n. 371-913/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022
 
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti