Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3044. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2022, stran 9173.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 21. redni seji dne 30. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2022 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 204/21), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.436.528,17
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.948.966,56
70
DAVČNI PRIHODKI
2.569.703,74
700 Davki na dohodek in dobiček
2.357.408,00
703 Davki na premoženje
117.814,52
704 Domači davki na blago in storitve
94.481,22
71
NEDAVČNI PRIHODKI
379.262,82
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
202.251,32
711 Takse in pristojbine
2.351,50
712 Globe in druge denarne kazni
10.160,00
714 Drugi nedavčni prihodki
164.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
314.232,74
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
56.364,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dol. sredstev 
257.868,74
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.173.328,87
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.099.740,00
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU
73.588,87
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.521.532,28
40
TEKOČI ODHODKI
1.078.415,57
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
187.681,38
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.377,24
402 Izdatki za blago in storitve
810.290,18
403 Plačila domačih obresti
5.066,77
409 Rezerve
43.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.177.573,08
410 Subvencije
120.814,48
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
628.476,79
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
174.558,55
413 Drugi tekoči domači transferi
253.723,26
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.219.543,63
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.219.543,63
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
46.000,00
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
46.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–85.004,11
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
107.242,40
55
ODPLAČILA DOLGA
107.242,40
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–192.246,51
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–107.242,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
85.004,11
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
192.246,51
« 
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2022 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.
Št. 007-09/2021-4
Ljubno, dne 30. septembra 2022
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti