Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Ob-3202/22, Stran 2198
Svet zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah, Pelechova 83, 1235 Radomlje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah z dne 29. 9. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja je lahko imenovan/-a tudi kandidat/-ka, ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni
pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola Preserje pri Radomljah, Pelechova 83, 1235 Radomlje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Zaželeno je, ni pa nujno, da kandidat/-ka priloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka ali najpozneje zadnji dan roka lastnoročno vročena v tajništvo šole.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti