Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3024. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Cerkno, stran 9139.

  
Na podlagi 12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 37. redni seji dne 26. 9. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Cerkno 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Cerkno (v nadaljevanju: Pravilnik) določa:
– način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence osnovne šole na območju Občine Cerkno,
– upravičence do brezplačnega šolskega prevoza in upravičence do povračila stroškov prevoza,
– postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza,
– določitev višine zneska povračila stroškov prevoza in
– način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza.
2. člen 
(upravičenci) 
UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA PREVOZA:
1. Učenec:
– ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj matičnega šolskega okoliša,
– ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj matičnega šolskega okoliša,
– je učenec prvega razreda in obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pod pogoji, določenimi v 7. in 10. členu tega pravilnika.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
V soglasju s starši oziroma skrbniki se jim lahko ponudi tudi povračilo stroškov prevoza.
3. Vsi upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Občini Cerkno.
UPRAVIČENCI DO POVRAČILA POTNIH STROŠKOV: 
1. Učenec:
– je učenec prvega razreda brez spremstva, ki je pogoj za koriščenje brezplačnega organiziranega prevoza,
– je upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar ga občina zaradi odročnega kraja, premajhnega števila otrok za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje,
– ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadal, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
V kolikor je v izbranem šolskem okolišu razdalja od prebivališča do šole krajša kot je razdalja od prebivališča do matične šole, se pri stroških prevoza upošteva dejanska razdalja. Če je prevoz v bližini prebivališča organiziran do šole v matičnem šolskem okolišu in se ga učenec ne poslužuje, uveljavljanje povračila stroškov prevoza ni možno.
– ima pravico do brezplačnega prevoza, če obiskuje osnovno šolo izven matičnega okoliša zaradi prešolanja na podlagi 54. člena Zakona o osnovni šoli, in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi,
– ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
3. Vsi upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Občini Cerkno.
4. Povračilo potnih stroškov se povrne na podlagi potrdila zavoda o dejanski prisotnosti v šoli oziroma zavodu.
3. člen 
(obveznost osnovne šole) 
Osnovna šola na območju Občine Cerkno se o načinu šolskega prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovori s starši in z lokalno skupnostjo.
Šola do 15. maja tekočega leta učencem razdeli obrazce »Vloga za brezplačen organiziran prevoz«. Šola pripravi sezname otrok in jih posreduje na Občino Cerkno, najkasneje do konca meseca maja za naslednje šolsko leto.
Šola mora učencem v času čakanja na organiziran prevoz zagotoviti ustrezno varstvo v šoli.
4. člen 
(Tehnična komisija za organiziranje šolskih prevozov) 
Kot strokovni organ za pomoč odgovorni osebi za organiziranje šolskih prevozov se imenuje Tehnična komisija sestavljena iz predstavnika vodstva šole, občinske uprave in Sveta za preventivo v Občini Cerkno za obdobje mandata Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Cerkno in ima pristojnosti v skladu s tem pravilnikom.
5. člen 
(vozni red) 
Vozni red prevozov se določi vsako leto posebej. Praviloma se organizira en dovoz in en odvoz, razen v primerih, ko to zaradi števila upravičencev ali organizacijskih možnosti v šoli ni mogoče. Uro dovoza in odvoza usklajujeta šola in pogodbeni izvajalec prevozov. O vseh dodatnih dovozih in odvozih otrok mora šola podati vlogo občinski upravi Občine Cerkno z utemeljitvijo. O vlogi odloča Tehnična komisija za organiziranje šolskih prevozov.
6. člen 
(postopki organiziranja) 
Tehnična komisija, v primeru sprememb, najkasneje do 1. avgusta tekočega leta, potrdi relacije in postajališča za organiziran šolski prevoz. Predlog relacij in postajališč za organizacijo in izvajanje šolskih prevozov iz pristojnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v posameznem šolskem letu obravnava Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Šolski prevozi se organizirajo kot pogodbeni ali posebni pogodbeni prevoz. Kjer obstaja možnost prevoza na rednih avtobusnih linijah, se šolski prevozi izvajajo na ta način.
Izvajanje organiziranih šolskih prevozov odda Občina Cerkno z javnim naročilom, praviloma za en dovoz in en odvoz za relacijo. Cena šolskih prevozov se z izvajalcem storitev usklajuje enkrat letno. Dolžino relacije preverja šola in Tehnična komisija za vsakega upravičenca individualno. Upošteva se najkrajša pot v šolo. Dolžina relacij se preverja na podlagi enotnega daljinomera, predpisanega za izmero poti za povračilo stroškov prevoza na delo za javne uslužbence.
7. člen 
(način organiziranja prevoza) 
Prevoz se praviloma organizira na relacijah, kjer so vsaj štirje upravičenci do brezplačnega prevoza in poteka po javni cesti, kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vso leto. V kolikor se zaradi premajhnega števila upravičencev na relaciji prevoz ne more organizirati, se v dogovoru s starši, staršem povrnejo stroški prevoza.
Tehnična komisija za organiziranje šolskih prevozov potrdi postajališča, kjer upravičenci vstopajo in izstopajo ter zadnje postajališče. Pri določitvi postajališč se upoštevajo določila 6. člena tega pravilnika ter zakonske norme glede postajališč.
8. člen 
(oddaljenost do najbližjega postajališča) 
Učencu, ki je po tem pravilniku upravičen do brezplačnega prevoza, ker oddaljenost od doma do šole presega štiri kilometre, se v primeru, ko je razdalja od postajališča organiziranega prevoza do doma daljša kot 2 km in na tej razdalji ni organiziranih drugih oblik javnega prevoza, se staršem oziroma skrbnikom učenca povrnejo stroški lastnega prevoza do najbližjega avtobusnega postajališča organiziranega prevoza.
9. člen 
(pogoji za izvajanje prevozov) 
Šolske prevoze z avtobusi, kombiniranimi vozili ali drugimi prevoznimi sredstvi lahko izvajajo pravne oziroma fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in prevoz skupin otrok.
Starši oziroma zakoniti zastopniki lahko izberejo tudi način prevoza otrok v šolo z lastnim osebnim vozilom, kolikor jim organiziran šolski prevoz iz kakršnihkoli razlogov ne ustreza. V tem primeru jim ne pripada povračilo prevoznih stroškov.
10. člen 
(učenci prvega razreda) 
Učenec prvega razreda ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, v kolikor ima na poti v šolo in domov spremstvo, kot ga določa Zakon o pravilih cestnega prometa. Učenec prvega razreda mora imeti na poti v šolo ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši oziroma zakoniti zastopniki. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši ali zakoniti zastopniki. V kolikor se starši ali zakoniti zastopniki odločijo za uveljavitev pravice do brezplačnega organiziranega prevoza s spremstvom, morajo šoli predložiti pisno soglasje.
11. člen 
(obdobje upravičenosti koriščenja organiziranega prevoza) 
Učenec, kateremu je odobren organiziran šolski prevoz, je vključen na seznam za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto. Odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog (npr. prešolanje, sprememba bivališča ipd.).
12. člen 
(oddaja vloge) 
Učenci oddajo vloge za uveljavljanje organiziranega šolskega prevoza na šoli, ki jo obiskujejo. Vloge oddajo na predpisanem obrazcu in v roku, ki jim ga določi šola.
Učenci, ki uveljavljajo pravico do povračila stroškov, oddajo vloge na Občino Cerkno do konca meseca maja za naslednje šolsko leto, na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine.
Vloga mora biti podpisana s strani staršev oziroma zakonitih zastopnikov učenca.
Na podlagi popolne vloge izda občinska uprava odločbo, zoper katero je v 15 dneh od vročitve dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
13. člen 
(podlaga za povrnitev stroškov prevoza) 
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov je odločba občinske uprave in dokazilo šole oziroma zavoda, ki ga obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni prisotnosti otroka. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev predloga.
14. člen 
(določitev višine zneska povračila stroškov) 
Učenec, ki je upravičen do povračila stroškov prevoza po tem pravilniku, se mu prizna v višini stroška prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, v kolikor pa te možnosti nima, se mu prizna kilometrina na podlagi določbe, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence za mesec september tekočega šolskega leta. Slednja se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do avtobusnega postajališča ali najbližje osnovne šole, ki jo ali bi jo lahko obiskoval oziroma zavod, ki ga obiskuje, in nazaj za dneve prisotnosti v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu. Dolžino izmeri občinska uprava na podlagi predpisanega daljinomera za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence.
V kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto šolo oziroma zavod, pripada staršem pravica do povračila stroškov le za en dovoz in en odvoz na dan.
15. člen 
(način izplačevanja sredstev) 
Sredstva se upravičencu, kateremu je bila izdana odločba o povračilu stroškov prevoza, nakazujejo mesečno na njegov osebni račun, na podlagi podatka o prisotnosti otroka v šoli, oziroma zavodu, ki ga otrok s posebnimi potrebami obiskuje, in sicer 30. dan po prejemu poročila. V kolikor je znesek povračila manjši kot 10 EUR na mesec, se upravičencu denar nakaže v skupni vsoti za obdobje treh mesecev.
16. člen 
(spremembe tekom šolanja) 
Upravičenci morajo v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do organiziranega brezplačnega prevoza ali upravičenosti do povračila stroškov prevoza. Spremembo so dolžni sporočiti šoli in občini.
17. člen 
(končne določbe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z aktivnostmi za šolsko leto 2023/2024.
Št. 007-0003/2022-1
Cerkno, dne 26. septembra 2022
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti