Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

Ob-3192/22, Stran 2197
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto na podlagi sklepa 7. seje Sveta zavoda Osnovne šole Bršljin, Novo mesto, z dne 27. 9. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 – ZOFVI-I, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr. – ZOFVI-L in 25/17 – ZVaj, 123/21 – ZOFVI-L, 172/21 – ZOFVI-M, 207/21 – ZOFVI-N in 105/22 – ZZNŠPP).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je dne 1. 3. 2023.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Delo na tem delovnem mestu se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti eno leto po začetku mandata, sicer mu preneha mandat),
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom,
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, Novo mesto, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
*V tekstu objavljen izraz kandidat je uporabljen kot nevtralni za moški in ženski spol.
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti