Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3349. Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE)
3350. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B)
3351. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B)
3352. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M)
3353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B)
3354. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S)
3355. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G)

Odloki

3356. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM)

Sklepi

3357. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3358. Sklep o razrešitvi članice Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
3359. Sklep o prenehanju mandata člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
3360. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov

Drugi akti

3361. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Šestindvajsetim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3362. Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028
3363. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
3364. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
3365. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač

Sklepi

3366. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Erzurumu, v Republiki Turčiji
3367. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Denverju, v Združenih državah Amerike

MINISTRSTVA

3368. Pravilnik o oznakah v Slovenski vojski
3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
3370. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3371. Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022
3372. Odredba o sprejemu dopolnitve izobraževalnega programa Naravovarstveni tehnik
3373. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
3374. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3419. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3375. Poročilo o gibanju plač za avgust 2021

OBČINE

Ajdovščina

3376. Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina

Braslovče

3418. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – 1 (ID: 2242)

Dravograd

3377. Odlok o mladini v Občini Dravograd
3378. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3379. Sklep o ukinitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

3380. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3381. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3382. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3383. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ivančna Gorica

3384. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2021/2022

Jesenice

3385. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice
3386. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2022

Koper

3387. Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«
3388. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper
3389. Odlok o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020
3390. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka
3391. Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Hrvatini, z dne 10. oktobra 2021

Kranj

3392. Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine
3393. Dopolnitev Sklepa o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

Ljubljana

3394. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej
3395. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)
3396. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Medvode

3397. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo

Nova Gorica

3398. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
3399. Sklep o lokacijski preveritvi

Puconci

3400. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100233158 v Vadarcih

Radeče

3401. Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov električne energije v Občini Radeče za leto 2021

Slovenj Gradec

3402. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
3403. Odlok o urejanju in čiščenju zelenih in drugih javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
3405. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 271/2 k.o. 848 – Sele na območju EUP OK-83 v OPN MOSG (ID 2515)
3406. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-95 v OPN MOSG (ID 2496)

Šempeter-Vrtojba

3407. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC
3408. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter - Vrtojba

Trebnje

3409. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, leto 2021
3410. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2021
3411. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje

Vipava

3412. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Vipava za leto 2021
3413. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN SL3 – 1. del za naselje Slap (EUP SL3 SS)

Žalec

3414. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
3415. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
3416. Odredba o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah občinske uprave Občine Žalec

Žirovnica

3417. Sklep o ugotovitvi javne koristi za gradnjo gasilsko-reševalnega centra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti