Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Št. 4300-21/2021/5 Ob-3241/21, Stran 2389
Javni razpis 
Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2021 
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSlnv; v nadaljevanju ZPOP-1), Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU), Priporočila Evropske komisije 2003/361 (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (v nadaljevanju: Program), Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016, podaljšanje sheme: 19. 1. 2021); trajanje sheme: 31. 12. 2023), memorandum št. 4300-21/2021/1 med Slovenijo in Eureko z dne 16. 6. 1994, Frascati priročnik 2015 (Frascati Manual 2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en) in Priročnik Oslo 2018 (Oslo Manual 2018; Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation (https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1633069704&id=id&accname=guest&checksum=868340CDEBF2994B6E14EC2ABBE2CED9).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: sredstva po tem javnem razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 3. Eurostars 3 je program, ki s sofinanciranjem podpira inovativne MSPje (mala in srednje velika podjetja skladno z opredelitvijo iz točke 5.2 tega razpisa) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg.
Cilj javnega razpisa je, skladno s pogoji mednarodnega programa Eurostars 3, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje) spodbuditi k izvajanju tržno usmerjenih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja), in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev, vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.
Javni razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars 3: »Eurostars joint transnational call for proposals« (v nadaljevanju: Mednarodni razpis), ki je objavljen na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021.
V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 37 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021.
4. Upravičeni prijavitelji: na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZlntPK-C in 18/21)) s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo Ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, prijavitelj pa bo dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije, in sicer skladno z določili 193. člena Obligacijskega zakonika.
Če se ugotovi, da je prijavitelj v času potrjevanja ali izvajanja projekta uporabil ali predložil Ministrstvu lažne, nepravilne ali nepopolne podatke, izjave ali dokumente, ali da ni razkril pomembnih podatkov ali dokumentov, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in bi jih bil v skladu z javnim razpisom moral razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva na javnem razpisu na nepošten način, bo prijavitelj moral neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije vrniti (skladno z določili 193. člena Obligacijskega zakonika), zoper njega pa bo lahko vložena tudi kazenska ovadba. Ne glede na to, ali je v konkretnem primeru že prišlo do izplačila sredstev ali ne, lahko zaradi lažnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov, izjav ali dokumentov pride tudi do razdrtja pogodbe ali odprave sklepa o izboru.
5.1 Nacionalni pogoji
Na nacionalni javni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil do predpisanega roka prijavljen tudi na Mednarodni razpis.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tako splošne pogoje mednarodnega razpisa (navedene v točki 5.2. javnega razpisa) kot tudi posebne nacionalne pogoje, navedene v nadaljevanju.
Poleg pogojev za projekt mora vsak prijavitelj, ki se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče pogoje:
– če je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji in to dokazati z izpiskom iz Sodnega registra;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil insolventen po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US);
– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah iz 18. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
– za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega financiranja in prepoved kumulacije sofinanciranja));
– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Ministrstva in izvajalskih institucij Ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad), v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom1;
1 Ministrstvo bo izpolnjevanje tega pogoja pred posredovanjem vloge v ocenjevanje preverjalo pri vseh izvajalskih institucijah, zato se prijaviteljem svetuje, da v primeru preteklega sodelovanja s temi institucijami, v primeru kakršnega koli dvoma, morebitni obstoj terjatve preverijo.
– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev med prijaviteljem in Ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti2, zaradi česar je Ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let, pri povratnih sredstvih pa prijavitelj pri že sklenjenih pogodbah ni kršil omenjenih pogodbenih obveznosti;
2 Za hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in pri izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti se štejejo zlasti (ne izključno):
– kršitev pogodbenih obveznosti, katerih vrednost znaša posamezno več kot 25 % ali skupno več kot 50 % izplačanih sredstev v okviru ene pogodbe o sofinanciranju, ali
– druge kršitve pri katerih je bilo ugotovljeno, da je prijavitelj pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti: izvedba projekta, namenska poraba sredstev, prepoved dvojnega sofinanciranja, doseganje ciljev, navajanje resničnih podatkov; deloval namenoma nepravilno;
o katerih sodišče ni pravnomočno razsodilo, da kršitve pogodbe ne obstajajo ali da je bil odstop od pogodbe neveljaven.
– glede upravičenca ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– Eurostars projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU3;
3 Pogoj za dodelitev državne pomoči je, da ima le-ta spodbujevalni učinek. Po priglašeni shemi ima državna pomoč spodbujevalni učinek samo v primeru, če je upravičenec vlogo za sofinanciranje predložil pred začetkom izvajanja projekta. Upravičenec mora v vlogi za sofinanciranje navesti vsaj sledeče podatke: naziv in velikost podjetja, opis projekta, datum začetka in zaključka projekta, lokacijo izvajanja projekta, seznam stroškov projekta, vrsto sofinanciranja (nepovratna sredstva) in znesek javnega financiranja potrebnega za projekt. Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je vloga pripravljena skladno z določili tega javnega razpisa.
– skladno z Uredbo 651/2014/EU prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta / operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL. L. št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, če: 
– je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, 
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24);
– ne bo pridobljenih sredstev namenil za vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali za druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa;
– na datum, na katerega je predviden začetek financiranja prijavljenega projekta, prijavitelj ne bo imel aktivne4 pogodbe za sofinanciranje drugega Eurostars projekta.
4 Aktivna pogodba pomeni, da rok za zaključek projekta, za katerega ima prijavitelj sklenjeno pogodbo, še ni potekel.
Vse pogoje (tudi tiste, ki se sklicujejo na dan oddaje vloge) mora upravičenec izpolnjevati ves čas od oddaje vloge naprej.
Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo projekt v celoti zaključeno oziroma bodo izvedene vse napovedane aktivnosti in doseženi vsi rezultati vseh partnerjev in ne le partnerja, ki bo z Ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju, vključno z vstopom razvitega izdelka, procesa ali storitve na trg. Če prijavitelj ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitve vseh napovedanih aktivnosti in rezultatov, lahko Ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti oziroma rezultate, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije, in sicer skladno z določili 193. člena Obligacijskega zakonika.
Prejemnik je po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval član komisije imenovane za izvedbo tega javnega razpisa, nacionalni projektni koordinator za potrebe Sekretariata EUREKA ali sam Sekretariat EUREKA. Če prejemnik sredstev takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko Ministrstvo glede na okoliščine primera zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev.
5.2 Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer:
– koordinator v konzorciju mora biti inovativni MSP, ki prihaja iz države članice konzorcija Eurostars5,
5 V Eurostars programu se za »inovativni MSP« šteje MSP (po priporočilih EU: EU recommendation 2003/361; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN) z ambicijo sodelovanja pri raziskavah in razvoju (po definiciji OECD Frascati priročniku 2015 (stran 44)) in inovacijah (po definiciji Priročnika Oslo 2018 (stran 20)) skupaj z mednarodnimi partnerji, za razvoj novega izdelka, postopka ali storitve za Evropski in globalni trg. Za izpolnjevanje definicije inovativnega MSPja, le temu ni potrebno dokazovati izvajanja RRI aktivnosti v okviru svojega preteklega dela. Natančnejša definicija (s primeri) je navedena v smernicah o pogojih sodelovanja v programu Eurostars, ki so objavljene na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/programmes/Eurostars3/eligibility %20criteria %20guidelines?language_id=1, v dokumentu »Eurostars eligibility guidelines«.
– pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna partnerja6,
6 Partnerja, ki sta med seboj neodvisna, kar pomeni, da nista pod neposrednim ali posrednim vplivom drug drugega ali nista pod posrednim ali neposrednim vplivom istega subjekta. Več o tem v smernicah o pogojih sodelovanja v programu Eurostars, ki so objavljene na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/programmes/Eurostars3/eligibility %20criteria %20guidelines?language_id=1, v dokumentu »Eurostars eligibility guidelines«.
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja7, ki prihajata iz dveh različnih Eurostars držav8 in sta med seboj neodvisna, MSP(ji), ki prihajajo iz Eurostars držav, morajo nositi vsaj 50 % stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev)9,
7 podizvajalci so iz tega izključeni
8 Eurostars države so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Kanada, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Singapur, Slovaška, Slovenija, Južna Afrika, Južna Koreja, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo.
9 natančnejša pojasnila (z izračunom) so navedena v smernicah o pogojih sodelovanja v programu Eurostars(Eligibility guidelines), ki so objavljene na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/programmes/Eurostars3/eligibility %20criteria %20guidelines?language_id=1
– v posameznem projektu morajo vsi partnerji in vse sodelujoče države sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da noben posamezni partner ali država ne vloži v projekt več kot 70 % celotnih stroškov projekta (v vložek partnerja se štejejo tudi stroški za podizvajalce)10,
10 natančnejša pojasnila (z izračunom) so navedena v smernicah o pogojih sodelovanja v programu Eurostars (Eligibility guidelines), ki so objavljene na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/programmes/Eurostars3/eligibility %20criteria %20guidelines?language_id=1
– načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev,
– projekt ima izključno civilni namen11, lahko naslavlja katerokoli tehnološko področje, njegov cilj pa je razvoj novega izdelka, postopka ali storitve.
11 Eurostars podpira le projekte z izključno civilnim namenom. Navedeno ne pomeni prepovedi sodelovanja partnerjev, ki sodelujejo z vojaško industrijo ali razvoja izdelka, postopka ali storitve, ki naslavlja tako civilne, kot tudi vojaške potrebe (poznani kot izdelki in tehnologije z dvojno rabo (Council Regulation (EC) No 428/2009), pod pogojem, da je Eurostars projekt usmerjen izključno v civilni namen.
Zgoraj navedeni pogoji predstavljajo zgolj/ali: samo prevod pogojev, navedenih v mednarodnem razpisu. Kot veljavni veljajo v mednarodnem besedilu navedeni pogoji. V primeru spora oziroma neskladja ali nejasnosti med zgoraj navedenim in izvirnim besedilom se upošteva izvirno besedilo, objavljeno v dokumentu »Eurostars eligibility guidelines« dostopnem na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/programmes/Eurostars3/eligibility %20criteria %20guidelines?language_id=1.
Če katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se mednarodno ocenjevanje ne izvede, projekt pa se zavrne. V postopku preverjanja pogojev nacionalni koordinatorji posameznih držav sodelujejo s Sekretariatom EUREKA. Vsak partner iz Slovenije, ki s prijavo na Mednarodni del razpisa sodeluje v Eurostars projektu, je dolžan na zahtevo nacionalnega koordinatorja iz Slovenije posredovati vsa zahtevana pojasnila ali dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.
6. Postopek izbora
Postopek izbora poteka v dveh fazah.
Prva faza: Prijavitelji so dolžni skupaj s partnerji najprej izpolniti mednarodni del obveznosti (oddati mednarodno vlogo), kot je to navedeno na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021. Obravnava mednarodne vloge je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in poteka skladno s pravili programa, objavljenimi na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021. Ministrstvo lahko od prijavitelja v katerem koli trenutku poteka prve faze zaprosi za dokazila ali pojasnila v zvezi z njegovim projektom ali izpolnjevanjem tako mednarodnih kot nacionalnih pogojev.
Druga faza: Slovenski partnerji, ki sodelujejo v Eurostars projektih, za katere je oddana mednarodna prijava (prva faza), so dolžni najkasneje v roku štirih dni12 po roku za oddajo mednarodne vloge oddati nacionalno vlogo skladno s tem razpisom. Obravnava nacionalne vloge je v pristojnosti Ministrstva in jo bo izvedla za ta namen imenovana komisija.
12 Če četrti delovni dan zapade na dela prost dan, se rok izteče prvi naslednji delovni dan.
Celoten postopek izbora je opisan na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/countries/slovenia/eurostars/evaluation-monitoring in v 6. točki razpisne dokumentacije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge prijaviteljev se ocenjujejo v okviru prve faze izbora (glej točko 6 Postopek izbora). Ocenjevanje izvede Sekretariat EUREKA.
Iz EUREKA baze strokovnjakov določeni mednarodni tehnični strokovnjaki ocenjujejo projekt po vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, kot so prikazana v spodnji preglednici. Vsako merilo ovrednotijo, vsak zase, z ocenami od 1 (najnižja) do 6 (najvišja).
Vloge, ki so pozitivno ocenjene s strani treh mednarodnih tehničnih strokovnjakov, se uvrstijo v postopek ocenjevanja in razvrščanja, ki ga izvaja Komisija za vrednotenje, ki je imenovana s strani držav članic konzorcija Eurostars.
Koordinacija ocenjevanja in delo Komisije za vrednotenje je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in Ministrstvo pri njej ne sodeluje. Ministrstvo za pravilnost izvedbe ocenjevanja tudi ne odgovarja.
Vse projektne aktivnosti morajo izpolnjevati etična načela ter nacionalno, evropsko in mednarodno zakonodajo.
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in uvrstitvenega seznama, ki ga le-ta pripravi, skupina Visokih predstavnikov Eurostars potrdi ali zavrne celoten seznam. Potrjen uvrstitveni seznam je podlaga za nacionalno odločanje13 o sofinanciranju tistih projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
13 Funding synchronisation and approval
8. Višina sredstev: za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars 3, ki bodo potrjeni v okviru mednarodnega roka v letu 2021 (4. november), je na proračunski postavki 160051, projekt 2130-14-0004, v letu 2022 predvidenih 300.000,00 EUR, v letu 2023 pa 415.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2023, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta, predvidoma pa letno 320.000,00 EUR.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je obdobje od 2022–2025.
Datume izstavitve zahtevkov prijavitelj navede v svoji nacionalni vlogi, določeni pa bodo v pogodbi o sofinanciranju,.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih aktivnosti, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:
– stroški osebja,
– stroški potovanj,
– stroški materiala,
– drugi stroški (stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb – amortizacija),
– stroški svetovanja,
– režijski stroški.
Prejemnik sredstev mora za zagotovitev sledljivosti stroškov projekta odpreti posebno stroškovno mesto.
Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), mora pri izvajanju projekta v povezavi s stroški, ki jih uveljavlja oziroma jih bo uveljavljal za sofinanciranje, upoštevati določila tega zakona.
11. Roki in način prijave na razpis
Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora biti inovativni MSP s sedežem v Eurostars državi) ali kot partner (vsaj eden ali več iz Eurostars države).
11.1 Prijava na Mednarodni razpis
Koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega roka za oddajo vlog, objavljenega na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021 v skladu z navodili iz Eurostars smernic za prijavo (Eurostars guedelines for completing an application). Oddati jo mora v elektronski obliki na Sekretariat EUREKA, preko spletne strani https://auth.myeurekaproject.org/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1.
Rok za oddajo vlog na Mednarodni razpis je 4. november 2021. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu oddane do navedenega datuma do 14:00 CET14.
14 Zaradi možne preobremenitve spletne strani v zadnjih dneh roka za prijavo je priporočljivo, da partnerji za prijavo projekta poskrbijo čim prej. Ministrstvo in Sekretariat EUREKA nista dolžna sprejeti nobene prijave, ki prispe po določenem roku, četudi je do zamude prišlo zaradi tehničnih razlogov.
11.2 Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali partner v projektu, ki sodeluje v mednarodni prijavi) se mora posebej15 prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v štirih dneh od roka za oddajo skupne mednarodne vloge. Če zadnji tj. četrti dan zapade na dela prost dan, se rok izteče prvi naslednji delovni dan.
15 Vsak odda svojo vlogo, tudi če je v projektu več slovenskih partnerjev
Vloge je potrebno dostaviti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Eurostars 3/2021«16 in navedbo naziva in naslova prijavitelja.
16 Vloga je lahko označena z drugačnim besedilom, vendar mora iz njega izhajati informacija, da gre za prijavo na javni razpis Eurostars 3 in da vloge ni dovoljeno odpirati. Navedeno je pomembno zaradi dejstva, da se vloge skladno s tretjim odstavkom 24. člena ZPOP-1 odpirajo na zasedanju komisije. Vlog, ki bi prispele odprte, ne glede na to, ali je bila ovojnica dostavljena odprta ali pa je bila odprta v postopku obdelave pošiljk, komisiji ni dovoljeno obravnavati.
Kot pravočasne se bodo štele samo vloge, ki bodo prispele na naslov Ministrstva oziroma bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje v roku štirih dni od roka za oddajo vloge na Mednarodni razpis17. Vloga, poslana priporočeno po pošti, se bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.
17 Primer: V primeru roka 4. 11. 2021 se rok za oddajo nacionalne vloge izteče na dan 8. 11. 2021. V primeru, da bi bil rok za mednarodno oddajo določen na npr. 3. 11. 2021 in bi se zadnji tj. četrti dan iztekel na nedeljo 7. 11., bi bili dolžni prijavitelji nacionalno vlogo prav tako oddati do 8. 11. 2021.
Glede rokov se uporabljajo določila 68., 100. in 101. člena ZUP.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, potekalo bo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naslednji delovni dan po dnevu, ki bo predviden kot zadnji rok za oddajo vlog ali naslednji delovni dan po tem, ko bodo prispele vloge vseh prijaviteljev na Mednarodni razpis. Datume in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog lahko na zahtevo zainteresiranemu prijavitelju posreduje Nacionalni projektni koordinator za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: NPC).
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali pravilno označene, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre in se po ugotovitvi naslova vrne pošiljatelju.
13. Sestava vloge
Za prijavo na Mednarodni razpis se sestavi vloga po navodilih iz »Eurostars smernic za prijavo« (»Eurostars guidelines for completing an application«) objavljenih na spletni strani https://www.eurekanetwork.org/programmes/Eurostars3/complete %20application %20guidelines?language_id=1.
Za prijavo na nacionalni razpis je potrebno skladno z razpisno dokumentacijo oddati dva izvoda popolne vloge v fizični obliki in en izvod v elektronski obliki.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala: 1. Obrazec za prijavo projekta (Obrazec 1), 2. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Obrazec 2), 3. Dinamika črpanja sredstev (Obrazec 3), 4. Vzorčna pogodba (Obrazec 4).
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni s sklepom, predvidoma v roku 60 dni od zaključka mednarodnega dela postopka.
V primeru pozitivnega sklepa bo prejemnik pisno pozvan k sklenitvi pogodbe (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Pogodba je vzorčna, Ministrstvo si pridržuje pravico, da izjemoma, po potrebi, pogodbo pred podpisom ustrezno dopolni ali spremeni. Če se prijavitelj z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja, lahko podpis pogodbe pisno zavrne. V tem primeru se šteje, da je odstopil od kandidature na javnem razpisu, in izgubi pravico do sredstev, odobrenih s sklepom. Če se v roku osmih dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in izgubi pravico do odobrenih sredstev.
15. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti