Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3350. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B), stran 9858.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. oktobra 2021.
Št. 003-02-3/2021-240
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2021 IN 2022 (ZIPRS2122-B) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) se v 2. členu v drugem odstavku za 33. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove 34., 35., 36. in 37. točka, ki se glasijo:
»34. »sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost« so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost;
35. »Načrt za okrevanje in odpornost« (v nadaljnjem besedilu: NOO) je dokument, v katerem so zajeti ukrepi, ki so upravičeni do financiranja s sredstvi EU v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, kakor ga določa Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 111 z dne 31. 3. 2021, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/241/EU);
36. »sklad za okrevanje in odpornost« je podračun, na katerem se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz NOO;
37. »koordinacijski organ« je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost.«.
2. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »Prilivi namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov se štejejo za prihodke proračuna« nadomesti z besedilom »Prilivi namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost se štejejo za prihodke proračuna«.
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku za enajsto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– začasno založenih sredstev za plačevanje obveznosti iz sklada za okrevanje in odpornost.«.
4. člen
V 21. členu se v prvem odstavku za 18. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov, ki so vključeni v NOO, in so vir sklada za okrevanje in odpornost.«.
5. člen 
V 28. členu se v drugem odstavku za 15. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. s postavk namenskih sredstev EU na postavke COVID-19.«.
V petem odstavku se besedilo »po 1. in 2. točki drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »po 1., 2. in 16. točki drugega odstavka tega člena.«.
6. člen 
V 31. členu se za šestnajstim odstavkom doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi:
»(17) Ne glede na peti in sedmi odstavek tega člena odloča o uvrstitvi projektov iz NOO v veljavni NRP in o spremembah projektov iz NOO koordinacijski organ, na predlog neposrednega uporabnika, ki je pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz NOO, po predhodni uskladitvi načrta financiranja z ministrstvom. Če se projekt sofinancira s sredstvi, za katera je odgovoren koordinacijski organ, in hkrati tudi s sredstvi, za katera je odgovoren organ upravljanja, o uvrstitvi projektov iz NOO v veljavni NRP in o spremembah projektov iz NOO odloča organ, ki z večjim deležem evropskih sredstev sofinancira projekt.«.
7. člen 
Za 40. členom se dodata nova 40.a in 40.b člen, ki se glasita:
»40.a člen 
(neupravičena poraba sredstev NOO) 
(1) Če se ugotovi, da so bila sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost neupravičeno porabljena, mora neposredni uporabnik, pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz NOO, če ta ni odgovoren za neupravičeno porabo sredstev, najpozneje v 15 dneh po seznanitvi z informacijo o neupravičeno porabljenih sredstvih, zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev v sklad za okrevanje in odpornost.
(2) Če se ugotovi, da je za neupravičeno porabo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost odgovoren neposredni uporabnik, pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz NOO, mora ta v svojem finančnem načrtu v višini neupravičeno porabljenih sredstev prerazporediti pravice porabe na posebno integralno postavko, s te postavke pa neupravičeno porabljena sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost najkasneje v 30 dneh vrniti v proračunski sklad.
40.b člen 
(nedoseganje mejnikov in ciljev) 
Če koordinacijski organ ugotovi, da obstaja tveganje, da neposredni uporabnik, ki je pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz NOO, ne bo dosegel ali da ne bo pravočasno dosegel mejnikov in ciljev, določenih v NOO, lahko koordinacijski organ s tem seznani vlado.«.
8. člen 
V 41. členu se za 9. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. podračun, ustanovljen na podlagi Uredbe 2021/241/EU ter Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo.«.
9. člen 
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen 
(upravljanje ter vir sklada za okrevanje in odpornost) 
(1) S sredstvi sklada za okrevanje in odpornost upravlja koordinacijski organ.
(2) Vir financiranja sklada za okrevanje in odpornost so sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost.
(3) Vir sklada za okrevanje in odpornost se pridobiva kot predplačilo in povračilo za dosežene mejnike in cilje, določene v NOO.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/21-6/12
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 2136-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti