Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, stran 9902.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) in devetega odstavka 88. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo 
1. člen 
V Pravilniku o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo (Uradni list RS, št. 80/97, 18/02 in 70/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določajo organizacija, postopki in merila za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo nabornikov, vojakov na služenju vojaškega roka in vojaških obveznikov v rezervni sestavi (v nadaljnjem besedilu: vojaški obvezniki), kandidatov za pridobitev štipendije, kandidatov za poklicno opravljanje vojaške službe ter oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo.
Določbe II. poglavja tega pravilnika se uporabljajo tudi za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka, vojakov med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, kandidatov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske in pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske.
Pri ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo se za kandidate za pridobitev štipendije, kandidate za poklicno opravljanje vojaške službe in osebe, ki poklicno opravljajo vojaško službo poleg tega pravilnika uporablja tudi Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1).«.
2. člen 
V 2. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Zdravstveno sposobnost za vojaško službo kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka, vojakov med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, kandidatov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske in pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske ugotavlja enota Slovenske vojske, pristojna za zdravstvo, in pooblaščeni izvajalci medicine dela, s katerimi Ministrstvo za obrambo sklene pogodbo za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstvene preglede kandidatov za pridobitev štipendije, kandidatov za poklicno opravljanje vojaške službe ter oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo, izvaja enota Slovenske vojske, pristojna za zdravstvo, in pooblaščeni izvajalci medicine dela, s katerimi Ministrstvo za obrambo sklene pogodbo za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.«.
4. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku v 4.b) točki druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– testiranje na prisotnost prepovedanih drog.«.
5. člen 
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Psihološka ocena nabornikov se določa na podlagi testnih norm za triažni psihološki pregled nabornikov.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Psihološka ocena za kandidate za pridobitev štipendije, za kandidate za prostovoljno služenje vojaškega roka, za vojake med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, za kandidate za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, za pogodbene pripadnike rezervne sestave Slovenske vojske in za kandidate za poklicno opravljanje vojaške službe se poda na podlagi standardiziranega postopka psihološkega pregleda. Psihološka ocena se poda v kategorijah: sposoben, delno sposoben, začasno nesposoben in nesposoben. Vsebino in obseg standardiziranega postopka psihološkega pregleda določi minister, pristojen za obrambo.«.
6. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni karton, izvid specialističnega pregleda, testna baterija za triažni psihološki pregled in izvid psihološkega pregleda kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka, vojakov med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, kandidatov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske in pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske ter druga medicinska dokumentacija se hranijo v skladu s predpisom o načinu opravljanja zdravstvenih pregledov nabornikov.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Zdravstveni karton, izvidi specialističnih pregledov, izvid psihološkega pregleda in druga medicinska dokumentacija za predhodni in preventivne zdravstvene preglede kandidatov za pridobitev štipendije in kandidatov za poklicno opravljanje vojaške službe in oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo, se hranijo v skladu s predpisi hranjenja dokumentacije oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
7. člen 
Naslov III. Poglavja se spremeni tako, da se glasi »III. UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA VOJAŠKO SLUŽBO OSEB, KI POKLICNO OPRAVLJAJO VOJAŠKO SLUŽBO«.
8. člen 
V 22. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Psihološka ocena za opravljanje vojaške službe oseb iz prejšnjega člena se določi v skladu s četrtim odstavkom 9. člena tega pravilnika.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2021-12
Ljubljana, dne 21. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0015
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti