Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3402. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 9925.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 – ZUOPŠP, 123/21 – ZPrCP-F), 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20 in 123/21; ZPrCP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F; ZP-1), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; ZFO-1), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; ZSL) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 27. redni seji dne 20. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se na območju Mestne občine Slovenj Gradec določi:
– prometna ureditev na javnih parkirnih površinah in na območjih za pešce,
– ustavljanje in parkiranje na javnih parkirnih površinah,
– prepovedi, obveznosti in omejitve parkiranja,
– varstvo prometnih površin,
– pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen 
(1)Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. »Abonma« je predpisan obrazec za označitev vozila, s katerim se dokazuje, da je parkirnina za parkiranje na območju, kjer je parkiranje s tem odlokom omejeno, plačana za celo leto.
2. »Abonma za stanovalce« je predpisan obrazec za označitev vozila, s katerim se plača izdaja abonmaja za koledarsko leto za posebna območja, določena z izvedbenim aktom.
3. »Cona« je območje, v katerem je parkiranje časovno omejeno, ali v katerem se plačuje parkirnina.
4. »Dostavni čas« je čas, v katerem je dovoljena dostava k objektom z vozili, za katere je drugače promet prepovedan.
5. »Dovolilnica« je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora, oziroma dokazilo o pravici uporabe parkirnega prostora na podlagi pogodbe v skladu z določili tega odloka. Dovolilnica je namenjena za označitev določenega vozila, iz katerega je razvidna pravica do ustavljanja ali parkiranja na določenem območju in mora biti nameščena z notranje strani vozila, tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
6. »Dovoljenje« je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene aktivnosti na prometni površini.
7. »Intervencijske poti« so poti namenjene zagotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekt.
8. »Javna parkirna površina« je s prometno signalizacijo označen del vozišča državne ali občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina zunaj vozišča državne ali občinske ceste, namenjena parkiranju vozil.
9. »Lastnik vozila« je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
10. »Parkomat« je naprava za plačilo parkirnine in za izdajanje parkirnih listkov.
11. »Parkirni listek« je predpisan obrazec za označitev časa parkiranja in dokazilo o plačani parkirnini.
12. »Parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja.
13. »Parkirnina« je občinska taksa oziroma denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora in se namensko porabi za vzdrževanje cest in sistema parkomatov ali zapor.
14. »Pristojni organ« je organ občinske uprave, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa, ter organ občinskega redarstva.
15. »Zapora« je fizična prepreka, s katero se onemogoči možnost vožnje vozilom na določeno prometno površino (potopni valji, zapore, zapornice in podobno).
16. »Zapuščeno vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja pravil cestnega prometa, cest, voznikov in motornih vozil.
3. člen 
Kot javne prometne površine po tem odloku se lahko razglasijo: ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, površine za pešce, javne parkirne površine, posebne parkirne površine, avtobusna postajališča, urejene pešpoti, intervencijske poti ter druge ustrezno utrjene površine, namenjene prometu, katere se lahko uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa ta odlok, drugi predpisi lokalne skupnosti, predpisi o cestah in ureditvi ter pravilih cestnega prometa na njih.
II. PRISTOJNOSTI ZA IZVRŠEVANJE ODLOKA 
4. člen 
(1)Mestna občina Slovenj Gradec v skladu s predpisi o cestah in ureditvi prometa na njih, ter predpisi, s katerimi so določena pravila cestnega prometa z občinskimi cestami in javnimi površinami upravlja, vzdržuje ter opravlja nadzor nad občinskimi cestami, javnih parkirnih površinah in javnih površinah umirjenega prometa.
(2) Župan in občinska uprava sta v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi pristojna za:
– določanje prometne signalizacije na javnih parkirnih površinah,
– določanje ureditve prometa, omejitev in izjem za javne prometne površine,
– določanje oblike in vsebine dovolilnice ter vodenje evidence o izdanih dovolilnicah,
– opravljanje drugih nalog, ki jih določajo zakoni in ta odlok.
(3) Pristojni organ občinske uprave izvaja naslednje operativne naloge:
– izdaja dovoljenja in soglasja določena s tem odlokom;
– izdaja dovolilnice za vožnjo v območja, v katerih je vožnja sicer prepovedana;
– izdaja abonmaje (abonentske kartice);
– vodi evidenco o izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah in abonmajih;
– vodi evidence o predanih ključih oziroma napravah za odpiranje in zapiranje zapor;
– vodi evidenco o postavljeni prometni signalizacij;
– druge naloge, določne s tem odlokom.
5. člen 
(1) Vozniki vozil lahko izkažejo določene pravice, ki jim pripadajo na podlagi določil tega odloka z ustrezno dovolilnico, dovoljenjem ali abonmajem na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka in izvedbenega akta.
(2) Mestni svet s pravilnikom natančneje določi:
– vrste dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– obrazce dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– pogoje in kriterije za izdajo dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– postopek izdaje in zamenjave dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– postopek preklica dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic, dovoljenj in abonmajev;
– materialne stroške za naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor ali možnost dostopa preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.
(3) Župan s sklepom določi višino občinske takse za dovolilnice, dovoljenja in abonmaje.
(4) Upravičenost do dovolilnice, dovoljenja ali parkirnega abonmaja se lahko preveri tudi z vpogledom v druge evidence.
6. člen 
(1)Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pravice uporabe parkirnega mesta, abonmaja ali druge pravice, dodeljene z dovoljenjem ali dovolilnico, če:
– se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v vlogi niso resnični;
– se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilnice, dovoljenja ali abonmaja, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za pridobitev;
– se izkaže, da upravičenec zlorabi dovolilnico, dovoljenje ali tehnični pripomoček tako, da neupravičeno omogoči vstop ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice.
(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prejšnjega odstavka odloča župan.
(3) Upravičenec, ki mu je bila z dokončno odločbo odvzeta pravica iz prvega odstavka tega člena, mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice pristojnemu organu Mestne občine Slovenj Gradec vrniti abonma, dovolilnico ali dovoljenje.
(4) Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, pristojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice ali dovoljenja preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v območje za pešce.
(5) Občinski redar odvzame neupravičeno uporabljeno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce ali dovolilnico ali dovoljenje vozniku in ju pošlje pristojnemu organu. O odvzemu dovolilnice ali dovoljenja se izda pisno potrdilo.
III. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH 
7. člen 
(Omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa) 
(1) Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet določenim vrstam vozil, ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil.
(2) Pristojni organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ko zaradi velikosti, teže, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
(3) Pristojni organ lahko za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zahteva tudi strokovno mnenje izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest.
8. člen 
(Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa) 
(1)Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
IV. UREDITEV PARKIRANJA IN USTAVLJANJA VOZIL NA PARKIRNIH POVRŠINAH 
9. člen 
(Določitev parkirnih površin) 
(1)Na območju Mestne občine Slovenj Gradec so za parkiranje vozil namenjene:
1. javne parkirne površine:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju;
– parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno;
– parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine;
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
2. posebne parkirne površine.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja in obveza plačila parkirnine morajo biti razvidni s prometne signalizacije.
(4) Župan s sklepom določi območja posameznih vrst javnih parkirnih površin.
10. člen 
(Območje kratkotrajnega parkiranja) 
(1)V območju kratkotrajnega parkiranja je parkiranje časovno omejeno na največ dve uri.
(2) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje, je potrebno označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta. Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(4) Označitev časa prihoda z napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
11. člen 
(Plačevanje parkirnine) 
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.
(2) Parkirnina se plačuje na parkomatih, preko mobilnih telefonov ali s pridobitvijo abonmaja. Parkirni listek iz parkomata ali račun se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Plačilo z uporabo mobilnega telefona se preverja preko aplikacije.
(3) Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
12. člen 
(Parkirnina in nadzor nad plačevanjem) 
(1)Parkirnina na Glavnem trgu se določa z naslednjimi tarifami in časovno omejitvijo:
Tarifa
Časovna omejitev 
I. tarifa
do 30 min 
II. tarifa
od 31 min do 1 ure
III. tarifa
od 1 ure do 2 ur
IV. tarifa
od 2 ur do 3 ur
V. tarifa
od 3 ur do 4 ur
VI. tarifa
od 4 ur do 5 ur
VII. tarifa
od 5 ur do 6 ur
VIII. tarifa
nad 6 ur dnevno
(2) V primeru, da voznik pri vstopu v ožji del mesta na kontrolni točki vzame parkirni listek in parkirni listek izgubi, oziroma pri izstopu nima parkirnega listka ter ni oproščen plačila parkirnine, plača dnevno parkirnino v višini vrednosti osme tarife.
(3) V primeru, da voznik pri vstopu v ožji del mesta na kontrolni točki ne vzame parkirnega listka, in če vozilo v času parkiranja na Glavnem trgu ni označeno s parkirnim listkom, ali če pri izhodu parkirnine ne poravna, ter ni oproščen plačila parkirnine, se kaznuje z globo 40 eurov.
(4) Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine na Glavnem trgu, poteka od ponedeljka do petka v času od 6.30 ure do 19.30 ure in v soboto od 7.00 ure do 12.00 ure.
(5) Parkirnina za območje »modre cone« (plačilo na parkirnih avtomatih) se določa z naslednjimi tarifami in časovno omejitvijo:
Tarifa
Časovna omejitev 
I. tarifa
do 2 uri 
II. tarifa
vsaka nadaljnja ura 
(6) Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine na posameznih urejenih parkirnih prostorih, ki so razvidni s prometne signalizacije, poteka od ponedeljka do petka v času od 6.00 ure do 16.00 ure.
(7) Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec s sklepom določi višino parkirnine na Glavnem trgu in višino parkirnine za parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (modre cone).
13. člen 
Parkirnina iz 12. člena odloka se ne plačuje za:
– vozila policije, občinskega redarstva, civilne zaščite, reševalcev in gasilcev ter druga intervencijska vozila;
– vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora, ki morajo biti ustrezno označena;
– vozila, za katera so imetnikom izdani abonmaji, in sicer za cono za katero je abonma izdan.
(2) Vozila iz prvega odstavka tega člena, razen vozila za katera so imetnikom izdani abonmaji, lahko parkirajo v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno, v času ko je plačilo parkirnine obvezno, brezplačno le toliko časa kolikor traja razlog za parkiranje.
14. člen 
(Abonmaji za stanovalce v posebnih območjih) 
(1)Neposredni uporabnik posameznega stanovanja, ki se nahaja v posebnem območju parkirnih površin, določenih s sklepom župana, so upravičeni do enega abonmaja za stanovalce za osebno vozilo.
(2) Upravičenci pravice do abonmajev ne morejo odstopiti tretji osebi.
(3) Abonma velja samo za osebno vozilo, za katerega je bil izdan.
(4) Postopek izdaje abonmajev, pogoje za pridobitev abonmaja, obliko in vsebino abonmajev in višino takse za izdajo abonmaja določi mestni svet s pravilnikom.
15. člen 
(Ureditev parkiranja vozil invalidov) 
(1) Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za invalida, mora biti označeno z veljavno parkirno karto.
(2) Invalidne osebe oziroma njihovi spremljevalci lahko na javni parkirni površini, kjer je obvezno plačilo parkirnine, in ki ni omejeno z zapornico, ter na območju kratkotrajnega parkiranja, brezplačno parkirajo svoja vozila za največ dve uri, pri čemer morajo označiti čas prihoda.
(3) Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla označiti čas začetka parkiranja in namestiti veljavno parkirno karto za invalide tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(5) Označitev časa prihoda z napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(6) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, v skladu z 11. členom tega odloka, na območjih, kjer je plačilo parkirnine obvezno.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka tega člena.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek invalidna oseba oziroma njihovi spremljevalci, ki ravnajo v nasprotju s tem členom.
16. člen 
(Ureditev parkiranja vozil na električni pogon) 
(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na električni pogon za omejen čas polnjenja vozila. Omejitev časa polnjena se določi s prometno signalizacijo.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
17. člen 
(Ureditev parkiranja električnih vozil, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«) 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le z dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni organ.
(3) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
18. člen 
(Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev) 
(1)Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev je dovoljeno le na javni parkirni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil, in je označena s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je z dovoljenjem pristojnega organa, dovoljen promet in parkiranje vozil za čas, nujno potreben za izvajanja:
– gradbeno-obrtniških del,
– servisnih del,
– prireditev,
– dejavnosti državnih organov,
– mrliško pregledne službe,
– prevoza umrlih,
– prevoza denarja,
– deratizacije in dezinsekcije,
– dejavnosti varovanja ljudi in premoženja,
– dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnosti javnih zavodov, katerih je ustanovitelj Mestna občina Slovenj Gradec.
(3) Z globo 120 eurov se kaznuje fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
19. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi postajališča in parkirna mesta za avtobuse v skladu s tehničnimi normativi in minimalnimi pogoji, ki jih določajo predpisi.
(2) Dovoljeni čas zasedanja postajališča za avtobuse znaša največ 15 minut, po preteku tega časa je dolžan voznik avtobusa postajališče za avtobuse zapustiti.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje voznik motornega vozila, razen voznika avtobusa, ki parkira na postajališčih in parkirnih mestih za avtobuse.
(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
20. člen 
(Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov) 
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na javni parkirni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil.
(2) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
21. člen 
(Ureditev parkiranja enoslednih vozil in posebnih kategorij vozil) 
(1) Pristojni organ lahko določi posamezna parkirna mesta, namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles.
(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa ali kolo-rikša se lahko parkirajo na posebnih parkirnih mestih ali na označenih plačljivih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Za uporabo parkirnih mest iz prejšnjega odstavka za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za druga motorna vozila v prometu. Plačilo parkirnine se izvaja preko mobilne aplikacije.
(4) Prepovedano je prislanjati enosledna vozila, skiroje ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.
(5) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles, se parkirnina ne plačuje.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
22. člen 
(Prepoved parkiranja) 
(1) Poleg primerov, določenih z zakonom ter z drugimi določbami tega odloka, je prepovedano parkirati:
– na površinah za kolesa,
– na zelenih javnih površinah in na drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu,
– na javni površini ali drugi površini v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo prireditve,
– na javni površini in drugi površini v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, ki omogočajo prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov).
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju prvim odstavkom tega člena.
V. UREDITEV PROMETA V OBMOČJU ZA PEŠCE 
23. člen 
(1)V območju za pešce veljajo omejitve prometa in prepovedi v skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa.
(2) Dovoz v območje za pešce se lahko tudi fizično prepreči z zaporami.
(3) Zapore se lahko izvedejo samo v skladu s predpisi o graditvi objektov in urejanjem prostora in pod pogojem, da je zanje predhodno pridobljeno soglasje.
(4) Odpiranje in zapiranje zapor je mogoče na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojni organ občinske uprave.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka je potrebno zagotoviti možnost odpiranja zapor:
– vozilom gasilcev, vozilom nujne medicinske pomoči, vozilom policije, vozilom vojaške policije ter drugim intervencijskim vozilom,
– vozilom občinskega redarstva,
– vozilom, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in
– vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov.
24. člen 
(parkiranje v območju za pešce) 
(1)Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen, če je drugače določeno s prometno signalizacijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na območjih za pešce z dovoljenjem pristojnega organa, dovoljen promet in parkiranje vozil za čas, nujno potreben za izvajanja:
– gradbeno-obrtniških del,
– servisnih del,
– prireditev,
– dejavnosti državnih organov,
– mrliško pregledne službe,
– prevoza umrlih,
– prevoza denarja,
– deratizacije in dezinsekcije,
– dejavnosti varovanja ljudi in premoženja,
– dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnosti javnih zavodov, katerih je ustanovitelj Mestna občina Slovenj Gradec.
(3) Parkiranje v območju za pešce je dovoljeno le z dovoljenjem, ki ga izda pristojen organ. Dovoljenje se izkazuje s parkirno dovolilnico. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Po preteku dovoljenega časa parkiranja, določenega v izdanem dovoljenju, mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
25. člen 
(Dostava na območju za pešce) 
(1) Dostava v območju za pešce, katere čas trajanja je omejen na največ 30 minut, se izvaja v dostavnem času od 5.00 do 10.00 ure zjutraj.
(2) Dostava v območju za pešce je dovoljena z dovoljenjem za dostavo, ki ga izda pristojni organ v zvezi z opravljanjem dejavnosti v območju za pešce.
(3) Dovoljenje se izkazuje z dovolilnico. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda.
(4) Po preteku dovoljenega časa, določenega v dovoljenju iz drugega odstavka tega člena mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto.
(5) Za izvajanje dostave se plača taksa v skladu s pravilnikom. Taksa se plača pred izdajo dovolilnice iz tretjega odstavka tega člena v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.
(6) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.
(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim in šestim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim, četrtim in šestim odstavkom tega člena.
26. člen 
Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih razlogov v primerih:
– tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi instalacijami in podobno,
– delovnega časa poslovnega subjekta na namembni lokaciji za izvajanje dostave,
– izvajanja prireditev,
– dobave energentov,
– izvedbe nujnih del za odpravo nevarnosti za ljudi, infrastrukturo in okolje v primeru ugotovljenih napak ali poškodb na objektu ali napeljavah (vodovod, plin, elektro instalacije) in s tem povezana dostava materialov, ki so potrebni za odpravo napak ali poškodb v dovoljenju določi, da se čas za izvedbo dostave podaljša do največ 180 minut.
27. člen 
(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih okoliščin izda dovoljenje za izvajanje dostave izven dostavnega časa.
(2) Kot okoliščine iz prvega odstavka tega člena se štejejo:
– vložnik zaradi narave načina izvajanja dostave tovora ne more zagotavljati dostave v časovnem okviru, kot ga določa čas za dostavo v območje za pešce,
– dostava hitre pošte,
– nujne življenjske potrebščine,
– tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi instalacijami in podobno,
– dostava energentov, rezervnih delov in izvajanje drugih servisnih dejavnosti za pravne in fizične osebe,
– dostava opreme za prireditve,
– druge, posebno utemeljene okoliščine.
28. člen 
(dostop do parkirišč na dvoriščih v območjih za pešce z omejenim dostopom) 
(1)Lastnik ali upravljavec parkirišča na dvorišču objekta znotraj območja za pešce lahko v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo in predpisi, ki urejajo prostor, ter pod pogojem, da si predhodno pridobi soglasje urada, omeji dostop na dovozno pot do parkirišča z zaporo.
(2) Mesto zapore, potek in način označitve dovozne poti v območju za pešce določi pristojni urad.
(3) Lastnik ali upravljavec parkirišča iz prvega odstavka tega člena sam določa, kdo lahko parkira na takem parkirišču in razdeli ključe oziroma naprave za odpiranje zapore uporabnikom, ki jim dovoli parkiranje.
(4) Imetnik ključa oziroma naprave za odpiranje zapore iz tretjega odstavka tega člena, ne potrebuje dovolilnice za prevoz dovozne poti in parkiranje na dvorišču. Imetnik ključa, v območju za pešce, ne sme voziti izven določene dovozne poti ali ustavljati ali parkirati vozilo izven dvorišča.
(5) Nadzor nad parkiranjem na dvorišču objekta znotraj območja nadzira lastnik ali upravljavec sam.
(6) Lastnik oziroma upravljavec je dolžan imetnike ključa oziroma naprave ob izročitvi ključa oziroma naprave seznaniti s potekom dovozne poti in omejitvami, ki veljajo v območju.
VI. VARSTVO PROMETNIH POVRŠIN 
29. člen 
(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah) 
Za prometne površine se glede varstva prometnih površin, ukrepov za varstvo prometa, izdaje soglasij in izdaje dovoljenj smiselno uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah Mestne občine Slovenj Gradec, če ni v tem odloku drugače določeno.
30. člen 
(odgovornost za stanje javnih prometnih površin) 
(1)Javne prometne površine se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega namena in gospodarnosti vzdrževanja omogočajo varno in nemoteno uporabo ter varno odvijanje prometa. Pri tem se smiselno uporabljajo veljavni predpisi o cestah, ureditvi in pravilih prometa na njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin kot javne službe opravlja izvajalec javne službe.
31. člen 
(obveznost pridobitve soglasja) 
(1)Soglasje pristojnega občinskega organa je predhodno potrebno pridobiti za:
– gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav na javni prometni površini;
– napeljevanje oziroma postavljanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav v območju javne prometne površine;
– opravljanje del na zemljiščih ali objektih ob javnih prometnih površinah, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala javno prometno ali povečala stroške njenega vzdrževanja;
– gradnjo in rekonstrukcijo priključkov na javne prometne površine, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč;
– graditev žičniških naprav na ali ob javnih prometnih površinah;
– izkoriščanja kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob javnih prometnih površinah;
– opravljanje del zunaj varovalnega pasu javne prometne površine, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda;
– uporabo javnih prometnih površin za druge namene.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
32. člen 
(1)Zahtevo za izdajo soglasja iz prejšnjega člena je treba vložiti najmanj 15 dni pred pričetkom del pri pristojnem občinskem organu, in mora vsebovati podatke o začetku in trajanju del in o načinu zavarovanja kraja. Pristojni občinski organ določi pogoje za poseg v cestno telo.
(2) V soglasju lahko pristojni občinski organ določi, da je potrebno delo opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času in določi še druge ukrepe za varnost prometa.
33. člen 
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju občine lahko opremljene z video ali drugim nadzornim sistemom.
(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last Mestne občine Slovenj Gradec in so ji neomejeno dostopni. Z njimi se razpolaga skladno z določili vsakokrat veljavnega zakona o prekrških in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Nadzorni sistem iz prvega ostavka tega člena upravlja pristojni organ, izvajalec ali s strani Mestne občine Slovenj Gradec pooblaščena oseba.
VII. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH TER ZAPUŠČENIH VOZIL 
34. člen 
(1)Občinski redar lahko odredi odstranitev vozila oziroma odvoz vozila, ki je parkirano v nasprotju zakonom ali s tem odlokom, če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju takemu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen, ali ovira druge udeležence cestnega prometa ali predstavlja oviro na cesti kot to določa zakon, ki ureja ceste (nepravilno parkirano vozilo):
– na javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišča;
– na javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop s prireditvenega prostora, zaradi izvedbe prireditve;
– na javnih površinah, kjer ovira dostop komunalni službi do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov;
– na javnih zelenih površinah, otroških in drugih igriščih ter na drugih podobnih javnih površinah;
– na kraju, kjer ovira ali ogroža druge udeležence v prometu ali je to prepovedano s prometno signalizacijo ali je vožnja tam prepovedana;
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, vzdrževanja;
– na posebej označenih delih javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine;
– na postajališčih ali obračališčih javnega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališči oziroma obračališči javnega prevoza potnikov;
– na površinah v javni lasti, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje;
– na površinah za kolesarje.
(2) Takojšen odvoz vozila se lahko odredi tudi, ko je vozilo na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali drugih površinah, če po presoji občinskega redarja pomeni nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
(3) Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega je odredil odvoz, pred pričetkom odvoza fotografirati in v pisni odredbi napisati kratek vizualni opis o stanju vozila.
35. člen 
(odredba za odstranitev parkiranega vozila) 
(1) Odredba za odstranitev parkiranega vozila iz prejšnjega člena tega odloka mora vsebovati:
– registrsko oznako (tablica) vozila, za katerega je bil odrejen odvoz;
– znamko, tip in barvo vozila;
– lokacijo (kraj) parkiranega vozila;
– datum in čas zaznave parkiranega vozila;
– datum in čas oddaje naročila odvoza vozila;
– številko in datum izdaje pisne odredbe;
– številko obvestila o prekršku;
– zapisnik o stanju vozila;
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, številka motorja itd.).
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena mora odredba vsebovati tudi podatke o stanju vozila ter morebitne poškodbe, občinski redar pa mora preveriti tudi, če je vozilo odklenjeno oziroma zaklenjeno.
(3) En izvod odredbe prejme izvajalec odvoza in je priloga zapisnika.
36. člen 
(zapuščena vozila) 
(1)V primeru, ko občinski redar ugotovi ali je seznanjen, da se zapuščeno vozilo nahaja na javni prometni površini ali drugih delih ceste ali v varovalnem pasu ceste, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(2) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prvega odstavka tega člena, občinski redar odredi pristojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest, ki lahko poseže v vozilo, da pridobi identifikacijsko številko vozila, hkrati pa v primeru onesnaženja zemljine pod zapuščenim vozilom poda prijavo pristojni inšpekcijski službi. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršitve.
(3) Občinski redar lahko odredi odstranitev zapuščenega vozila na stroške Mestne občine Slovenj Gradec. Za stroške odstranitve in hrambe vozila se lastniku vozila izstavi račun.
(4) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo uniči oziroma razgradi pri pristojnem izvajalcu razgradnje izrabljenih vozil.
(5) Če se lastnika odstranjenega vozila ne da ugotoviti, vsi stroški odvoza, hrambe in uničenja ali prodaje bremenijo občino.
37. člen 
(postopek odstranitve vozila) 
(1)Odstranitev vozil v skladu z zakonom in tem odlokom izvaja pristojni izvajalec odvoza vozil ali pogodbeni izvajalec odvoza vozil.
(2) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odstranitev vozila, vozilo pa še ni odpeljano, mora voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila ob prihodu plačati predpisane stroške odvoza do višine 25% stroškov.
(3) Izvajalec odvoza iz prvega odstavka ima pravico pridržati vozilo, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve odvoza in hrambe.
(4) Lastnik, katerega vozilo je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, vendar še ne odpeljano, lahko prevzame vozilo na kraju samem, s tem, da plača stroške odvoza.
(5) Izvajalec odvoza iz prvega odstavka mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti občinsko redarstvo.
38. člen 
(obveščanje policije) 
Občinski redar mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila obvestiti pristojno policijsko postajo ter sporočiti:
– registrsko oznako (tablico) vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, oziroma v primeru zapuščenega vozila brez tablic, tip vozila z opisom vozila,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza in
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je vozilo možno prevzeti.
39. člen 
(hramba in varovanje vozil) 
(1)Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, posebej določenim za ta namen, ki ga zagotovi pristojni izvajalec odvoza, dokler voznik ali lastnik vozila ne prevzame vozila, vendar največ 3 mesece od odstranitve vozila.
(2) Izvajalec hrambe zagotavlja hrambo in varovanje vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil v času hrambe.
(3) Izvajalec hrambe mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke:
– odredbo o odvozu vozila,
– fotografija vozila,
– datum in uro prevzema vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– stroške, povezane z odvozom in hrambo vozila.
40. člen 
(ravnanje z vozilom, ki ni prevzeto) 
(1) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v treh mesecih od odstranitve vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil.
(2) V primeru, da na vozilu ni registrskih označb, hkrati pa tudi na drug primeren način ni mogoče pridobiti podatkov o lastniku vozila, se šteje, da lastnik vozila ni znan.
(3) Vozilo, katerega je lastnik opustil ali katerega lastnik ni znan in ni prevzeto v treh mesecih od odstranitve, se uniči ali proda.
(4)Vozilo se proda v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(5) Vozilo, ki ni prevzeto in ki se ne proda, ter je manjše vrednosti, se uniči.
VIII. ODGOVORNOST ZA PREKRŠKE, STORJENE Z VOZILOM 
41. člen 
V zvezi z ugotavljanjem odgovornosti za prekršek, določen s tem odlokom in storjen z vozilom, se uporabljajo vsakokratne določbe zakona, ki ureja pravila cestnega prometa o odgovornosti za prekršek.
42. člen 
(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
IX. NADZOR 
43. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinsko redarstvo in občinski inšpektorat.
(2) V skladu s tem odlokom lahko občinski redar pri opravljanju nadzora izdaja odredbe, odredi odstranitev vozila, izreka globe in opozorila ter izvaja druge ukrepe in pooblastila, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ter v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
44. člen 
(1)Mestni svet sprejme akt iz 5. in 12. člena tega odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Župan sprejme akt iz tretjega odstavka 5. in 9. člena tega odloka v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
45. člen 
(1)Postopki za izdajo dovoljenj, parkirnih abonmajev in drugih dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/11).
(2) Pogodbe in sporazumi, sklenjeni na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/11) ostanejo v veljavi do izteka roka njihove veljavnosti.
46. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/11).
47. člen 
Do izdaje novih izvedbenih aktov ostane Sklep o določitvi območij uvedbe časovno omejenega parkiranja – modre cone in plačila občinske takse za parkiranje na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 6/16), izdan na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/2011), v veljavi, v kolikor ni v nasprotju s tem odlokom.
48. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0006/2021
Slovenj Gradec, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti