Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B), stran 9863.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. oktobra 2021.
Št. 003-02-3/2021-243
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-1B) 
1. člen
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19) se v 3. členu za 78. točko doda nova 79. točka, ki se glasi:
»79. Radiološki objekt je objekt, v katerem se izvajajo radiološki posegi.«.
Dosedanje 79. do 122. točka postanejo 80. do 123. točka.
2. člen 
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tuje fizične osebe iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo regulirane poklice iz 42., 78. in 79. člena tega zakona pod enakimi pogoji, kot so s tem zakonom določeni za osebe v Republiki Sloveniji, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.«.
V drugem odstavku se za besedo »iz« doda besedilo »drugega odstavka«.
V tretjem odstavku se za besedilom »organ iz« doda besedilo »drugega odstavka«.
3. člen 
V 14. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo »iz« doda besedilo »drugega odstavka«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij. Poleg dokazil, ki jih za prijavo določa zakon, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora vloga za priznanje poklicne kvalifikacije po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so primerljivi s pogoji iz 43. in 78. člena tega zakona.«.
4. člen 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati reguliran poklic po tem zakonu, morajo pri pristojnem organu iz drugega dostavka 18. člena tega zakona vložiti pisno prijavo. Poleg dokazil, ki jih za prijavo določa zakon, ki ureja priznavanju poklicne kvalifikacije, mora prijava za občasno opravljanje reguliranih poklicev po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, primerljivih s pogoji iz 43. in 78. člena tega zakona.«.
V drugem in četrtem odstavku se za besedo »iz« doda besedilo »drugega odstavka«.
5. člen 
V 42. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji po potrebi sodelujejo s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike.«.
Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo sedmi do deseti odstavek.
6. člen 
V 49. členu se v četrtem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. EMŠO in kraj rojstva ali rojstni datum, kraj rojstva, spol in državljanstvo,«.
4. in 5. točka se spremenita tako, da se glasita:
»4. naziv, sedež in matična številka izvajalca sevalne dejavnosti,
5. naziv, sedež in matična številka zunanjega izvajalca,«.
7. člen 
V 54. členu se v petem odstavku na koncu pred piko doda besedilo »ter podatke o prejetih dozah sevanja v tekočem koledarskem letu in v zadnjih petih koledarskih letih«.
8. člen 
V 66. členu se v prvem odstavku beseda »objekt« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »stavba« v ustreznem sklonu in številu.
9. člen 
V 68. členu se v sedmem odstavku na koncu prvega stavka pred piko doda besedilo »in nato vsakih sedem let«.
V osmem odstavku se beseda »objektih« nadomesti z besedo »stavbah«.
10. člen 
V 70. členu se v naslovu člena besedilo »rekonstrukcija objektov« nadomesti z besedilom »posegi v obstoječe stavbe«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posegi v obstoječo stavbo, ki bi lahko vplivali na koncentracije radona v stavbi (na primer energijska sanacija stavbe), morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da zaradi izvedenega posega v stavbo ne bo treba izvajati ukrepov za znižanje koncentracij radona za zavarovanje zdravja ljudi.«.
V tretjem odstavku se besedilo »rekonstrukcije objektov« nadomesti z besedilom »posege v obstoječe stavbe«.
11. člen 
V 122. členu se v dvanajstem odstavku beseda »energijo« nadomesti z besedo »odpadke«.
12. člen 
V 137. členu se v tretjem odstavku za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. obratovalni pogoji in omejitve iz prejšnje točke pri visokoaktivnih virih sevanja vsebujejo tudi minimalna merila za učinkovitost vira, vsebnika vira in dodatne opreme;«.
Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka.
13. člen 
V 158. členu se v drugem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. monitoring radioaktivnosti pošiljk;«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Zavezance za izvajanje monitoringa radioaktivnosti pošiljk in monitoringa uvoza blaga, ki bi lahko bilo kontaminirano, določa uredba, ki ureja preverjanje radioaktivnosti pošiljk in blaga, ki bi lahko bilo radioaktivno kontaminirano.«.
14. člen 
V 159. členu se v drugem in četrtem odstavku črta besedilo »odpadnih kovin«.
15. člen 
V 178. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poleg organov iz prejšnjega odstavka inšpekcijsko nadzorstvo nad gradbenimi ukrepi za novogradnje in posege v obstoječe stavbe zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona izvaja organ, pristojen po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.«.
Dosedanji tretji do enajsti odstavek postanejo četrti do dvanajsti odstavek.
Za dosedanjim dvanajstim odstavkom, ki postane trinajsti odstavek, se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Z zapisnikom o inšpekcijskem nadzoru iz tretjega odstavka tega člena mora biti poleg zavezancev seznanjen tudi organ, pristojen za varstvo pred sevanji.«.
Dosedanji trinajsti do petnajsti odstavek postanejo petnajsti do sedemnajsti odstavek.
16. člen 
V 181. členu se v prvem odstavku v 16. točki besedilo »rekonstrukciji objekta« nadomesti z besedilom »posegih v obstoječe stavbe«.
KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-10/21-2/10
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 2037-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti