Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Št. 4506-0004/2021 Ob-3205/21, Stran 2421
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 – ZFRO), 217. in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20), 36. in 52. člena Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/19) in Sklepa župana o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov »Center za brezdomne osebe« in »Namestitvena stanovanjska podpora«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025, št. 4506-0004/2021, z dne 8. 10. 2021, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov »Center za brezdomne osebe« in »Namestitvena stanovanjska podpora«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 
Namen javnega razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenih programov »Center za brezdomne osebe« in »Namestitvena stanovanjska podpora«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025. Z izbranim izvajalcem programov bo Mestna občina Velenje sklenila štiriletno pogodbo o izvajanju programov, sofinanciranje pa se bo dogovarjalo letno, z aneksi k pogodbi, ki se bodo sklenili le v primeru, da bodo zagotovljena sredstva v proračunu, da bodo potrebe po namestitvi uporabnikov in da bodo zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje programov. Z aneksom k pogodbi se bo lahko nadalje zagotavljal program »Center za brezdomne osebe« ali program »Namestitvena stanovanjska podpora« oziroma oba navedena programa, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.
1. Sofinancer: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenih programov »Center za brezdomne osebe« in »Namestitvena stanovanjska podpora«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025. Mestna občina Velenje bo zagotavljala prostore za izvajanje socialnovarstvenih programov, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk ranljivih skupin prebivalstva:
Sklop A:
– Center za brezdomne osebe
Sklop B:
– Namestitvena stanovanjska podpora
Vlagatelj se lahko prijavi na oba sklopa. V primeru, da se vlagatelj prijavi na samo enega od sklopov, bo njegova prijava zavrnjena.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Sklop A in sklop B:
1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, zasebnega neprofitnega zavoda ali javnega zavoda, s šifro dejavnosti s področja socialnega varstva po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), oziroma ki ima v svojih aktih opredeljeno delovanje na razpisanem področju, na katerega se prijavlja.
2. Vlagatelj bo izvajal prijavljeni program na območju Mestne občine Velenje za občanke in občane (v nadaljevanju: občani) Mestne občine Velenje. Po dogovoru z Mestno občino Velenje pa tudi za občane drugih občin.
3. Vlagatelj mora razpolagati (na obligacijsko pravni ali na delovnopravni podlagi) s kadrom, in sicer z najmanj eno osebo z univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške ali delovno terapevtske smeri, ki je usposobljena za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, med katere sodijo: brezdomne osebe, invalidi, uporabniki psihiatričnih storitev, zasvojenci, post penala in drugi materialno in socialno ogroženi občani.
4. Vlagatelj mora razpolagati (na obligacijsko pravni ali na delovnopravni podlagi) z najmanj eno osebo, ki je kot strokovni sodelavec v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev vlog neprekinjeno 2 leti kvalitetno in strokovno izvajal dela na področju izvajanja socialnovarstvenega programa za brezdomne osebe. (sklop A)
5. Program mora omogočati neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in osebno pomoč brezdomnim osebam. Uporabnikom programa mora biti nudeno zagotavljanje kakovostnih socialnovarstvenih storitev 24 ur dnevno, vse dni v tednu. (sklop A)
6. Program mora omogočati pomoč pri pridobivanju in ohranjanju drugih oblik namestitve v smislu stanovanjske namestitvene podpore primarno za uporabnike, ki izstopijo iz brezdomstva, ter po dogovoru z Mestno občino Velenje tudi za druge ranljive skupine prebivalstva kot preventivno antideložacijsko delovanje. (sklop B)
7. Vlagatelj mora razpolagati (na obligacijsko pravni ali na delovnopravni podlagi) z najmanj eno osebo, ki ima kot strokovni sodelavec izkušnje z delom na področju socialnega varstva najmanj dve leti. (sklop B)
8. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa.
Opomba: za izpolnjevanje pogojev pod točkama 3. in 4. zadošča, da ju izpolnjuje ena oseba.
4. Merila za izbor programa
Merila za izbor programa iz sklopa A in sklopa B so naslednja:
MERILO
MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK (100)
1. Kvaliteta predloga
40
Vsebinska kakovost in relevantnost predloga, upoštevaje predmet razpisa. Jasnost in uresničljivost načrta aktivnosti. Praktičnost, ustreznost in usklajenost aktivnosti s splošnim ciljem, specifičnim namenom in pričakovanimi rezultati. Usklajenost predloga s predmetom razpisa. Sodelovanje z mediji.
40
2. Finančna konstrukcija
10
2.1. Viri sredstev
10
– Sredstva iz drugih virov v višini nad 50 % vseh upravičenih stroškov izvajanja programa 
 število točk: 10 
– Sredstva iz drugih virov v višini od 30 % do 50 % vseh upravičenih stroškov izvajanja programa 
 število točk: 8
– Sredstva iz drugih virov v višini do 30 % vseh upravičenih stroškov izvajanja programa 
 število točk: 5
3. Referenca
50
Referenca vodje in sodelavcev programa. 
50
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni vlagatelj, je za posamezni sklop 100.
V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi vlagateljev, ki:
– bodo dosegli manj kot 50 možnih točk za posamezni sklop,
– katerih vsebina, prijavljena na javni razpis, ne bo v skladu s predmetom razpisa.
V kolikor vlagatelj prijavnega obrazca ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju vlagatelj dobil 0 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločene tudi vloge, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je vlagatelj navajal netočne podatke.
Izmed vseh prispelih programov, bo strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje programa, izbrala izvajalca programa, ki bo zbral najvišje število točk in z njim sklenila pogodbo.
5. Okvirna višina sredstev
Višina sredstev, namenjena za realizacijo programa z razpisnega področja tega javnega razpisa, se opredeli z vsakokratnim sprejetim oziroma veljavnim proračunom Mestne občine Velenje. Predvidena višina sredstev namenjenih za programa v letu 2022 je:
Sklop A: 88.500 EUR
Sklop B: 11.500 EUR.
Z izbranim izvajalcem bo Mestna občina Velenje po letu 2022 za vsako nadaljnje leto do vključno leta 2025 sklenila aneks k pogodbi, če bodo zagotovljena sredstva v proračunu.
Mestna občina Velenje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
Upravičeni stroški so dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) za izvajanje programa, in sicer:
stroški nujno potrebni za uspešno izvajanje programa; stroški določeni v vlogi izvajalca programa; stroški v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; prepoznavni in preverljivi stroški ter stroški, podprti z izvirnimi dokazili.
V primeru, da izvajalec programa za izvajanje programa, ki je predmet tega razpisa, pridobi sredstva iz drugih virov, se višina sredstev zmanjša za znesek sofinanciranja iz drugih virov (pri tem so izključeni drugi viri, navedeni na obrazcu D – finančna konstrukcija programov). Višina sredstev sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa znaša tako največ do višine razlike vseh upravičenih stroškov izvajanja programa in višine pridobljenih sredstev iz drugih virov sofinanciranja, ki niso navedeni na obrazcu D finančna konstrukcija programov).
Izvajalec programa je dolžan v roku 30 dni od sklenitve pogodbe z drugim sofinancerjem o sofinanciranju programa, ki je predmet te pogodbe, sofinancerju poslati fotokopijo pogodbe o sofinanciranju.
6. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati na MOV najkasneje do 10. novembra 2021, do 12. ure. Prijave lahko pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje, ali jih oddate pri varnostni službi v avli MOV, v času uradnih ur.
Vsaka vloga mora biti oddana ali poslana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov »Center za brezdomne osebe« in »Namestitvena stanovanjska podpora«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025«.
7. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne uporablja na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja,
– je oddana na oba programa oziroma sklopa,
– ima priložene vse priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, in so objavljene na spletni strani www.velenje.si.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za odpiranje vlog, ne bo javno in se bo začelo v sredo, 10. novembra 2021, ob 14. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, soba št. 405, v 4. nadstropju na naslovu Titov trg 1, Velenje.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki skladno s 7. točko tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku, ki ga določi komisija in ki ni daljši od 15 dni, dopolnijo.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločil župan Mestne občine Velenje, zoper naveden sklep pa je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za družbene dejavnosti, Titov trg 1, Velenje. O pritožbi odloča župan Mestne občine Velenje.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in katerih vloge ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v 3. točki tega javnega razpisa,
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril iz točke 4. tega javnega razpisa, dosegli manj kot 50 možnih točk,
– vloge, katerih vsebina, prijavljena na javni razpis, ne bo v skladu s predmetom razpisa,
– vloge, ki ne bodo vsebovale prijave na oba programa oziroma sklopa.
Mestna občina Velenje bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Izbrani prejemnik sredstev bo pozvan k sklenitvi pogodbe, v primeru, da se izbrani prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje na naslovu: http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in razpisi), pri varnostni službi v avli MOV in po predhodni najavi pri Ines Gričar Ločnikar na tel. 03/89-61-741 ali na naslovu: ines.gricar-locnikar@velenje.si, in sicer vsak delovni dan (v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure).
11. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije smejo vsi zainteresirani zahtevati ustno ali v pisni obliki od 29. 10. 2021 dalje, do 5 dni pred potekom roka za predložitev vlog.
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslovu: ines.gricar-locnikar@velenje.si,
– po telefonu: 03/89-61-741 – izključno v času uradnih ur, in sicer:
– ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, 
– sreda od 8. do 17. ure in 
– petek od 8. do 13. ure. 
Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MOV http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in razpisi).
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti