Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3387. Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, stran 9912.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka« 
Št. 3505-7/2021
Koper, dne 25. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2021 sprejel
O D L O K 
o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka« 
1. člen 
S tem odlokom se ureja veljavnost prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, in sicer na delu, ki je bil predmet urejanja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18).
Ureditev s tem odlokom je veljavna do uveljavitve novega prostorskega akta za območje urejanja iz prvega odstavka (v nadaljevanju: vzpostavitev nove ureditve).
2. člen 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18) se razveljavi.
Do vzpostavitve nove ureditve se na območju urejanja iz 1. člena uporabljajo naslednji prostorski akti:
a) Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01 in Uradni list, št. 96/04, 97/04, 79/09);
b) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga, 18/14 – spremembe in dopolnitve, 76/15 – obvezna razlaga, 43/17 – spremembe in dopolnitve, 41/18 – obvezna razlaga, 69/18 – obvezna razlaga, 18/20 – spremembe in dopolnitve).
3. člen 
Župana se pooblasti za ureditev spornega razmerja v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije pod opr. št. I U 241/2019, skladno z 2. členom tega odloka.
Sodno odločbo, ki bo izdana oziroma poravnavo, ki bo sklenjena pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v postopku pod opr. št. I U 241/2019, župan objavi v roku 8 dni po njeni vročitvi Mestni občini Koper na enak način, kot velja za objavo predpisov Mestne občine Koper.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z odlokom se seznani Upravno sodišče Republike Slovenije v postopu številka I U 241/2019.
Št. 3505-7/2021
Koper, dne 23. junija 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka” 
Prot. n. 3505-7/2021
Capodistria, 25 ottobre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 23 giugno 2021 approva il seguente
D E C R E T O 
sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka” 
Articolo 1 
Con il presente decreto si disciplina la validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka”, e cioè nella parte soggetta al Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18).
L’assetto a seconda del presente decreto rimane in vigore fino all’entrata in vigore di un nuovo atto territoriale per l’area di assetto di cui al primo comma (nel testo a seguire: introduzione di un nuovo assetto).
Articolo 2 
Il Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione del “Parco centrale di Capodistria” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 67/18) si abroga.
Fino all’introduzione del nuovo assetto nell’area di assetto di cui all’articolo 1, si applicano i seguenti atti territoriali:
a) Piano a lungo termine del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e Piano sociale del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e Decreto sulle modifiche e integrazione agli elementi territoriali del Piano a lungo termine e del Piano a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 16/99 e 33/01 e Gazzetta Ufficiale nn. 96/04, 97/04, 79/09);
b) Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino Ufficiale nn. 29/1991, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/ 07 – interpretazione autentica, 39/07 – interpretazione autentica, 65/10 – modifiche e integrazioni, 14/11 – interpretazione autentica, 18/14 – modifiche e integrazioni, 76/15 – interpretazione autentica, 43/17 – modifiche e integrazioni, 41/18 – interpretazione autentica, 69/18 – interpretazione autentica, 18/20 – modifiche e integrazioni).
Articolo 3 
Si autorizza il Sindaco alla risoluzione del rapporto controverso nel contenzioso amministrativo dinnanzi al Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia, prot. n. I U 241/2019, in conformità all’articolo 2 del presente Decreto.
La decisione giudiziaria rilasciata ovv. la transazione, che verrà stipulata dinnanzi al Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia nel procedimento prot. n. I U 241/2019, verrà pubblicata dal Sindaco nel termine di 8 giorni a decorrere dal suo recapito al Comune città di Capodistria, allo stesso modo come vale per la pubblicazione delle disposizioni del Comune città di Capodistria.
Articolo 4 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Si informa il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia del Decreto e cioè nel procedimento prot. n. I U 241/2019.
Prot. n. 3505-7/2021
Capodistria, 23 giugno 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti