Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Št. 35402-0003/2017 Ob-3206/21, Stran 2423
Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) in 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občinah Lenart v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Destrnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas, objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe
Naročniki:
Občina Lenart v Slovenskih goricah, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski dol 70b, 2223 Jurovski dol
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sv. Trojica v Slov. Goricah
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255, Vitomarci
Občina Destrnik, Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
(v nadaljevanju: občine s koncesijskega območja)
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občin Lenart v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Destrnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let z možnostjo podaljšanja še za pet let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Cerkvenjak (https://www.cerkvenjak.si/Razpisi).
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno »Ne odpiraj – Prijava« in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo »Koncesija 24-urna dežurna služba«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 25. 11. 2021 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: mag. Vito Kraner, e-pošta obcina@cerkvenjak.si in vito.kraner@cerkvenjak.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: obcina@cerkvenjak.si in vito.kraner@cerkvenjak.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Cerkvenjak www.cerkvenjak.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Cerkvenjak.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in jim bo izdal sklep o priznanju sposobnosti.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki izvedel še dialog.
Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 60 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Cerkvenjak Občina Lenart v Slovenskih goricah Občina Benedikt Občina Sveta Ana Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah Občina Destrnik Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Občina Trnovska vas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti