Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3420. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, zobnih bolezni in endodontije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti in dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti
3421. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito
3422. Uredba o hišnem redu azilnega doma
3423. Uredba o hišnem redu integracijske hiše
3424. Uredba o dejanskih rabah zemljišč
3425. Uredba o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi
3457. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam s priznano mednarodno zaščito

MINISTRSTVA

3426. Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito
3427. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot

USTAVNO SODIŠČE

3428. Odločba o ugotovitvi, da osmi odstavek 64. člena in 65. člen Zakona o osnovni šoli ter tretji odstavek 18.a člena Zakona o maturi niso v neskladju z Ustavo in odločba o zavrnitvah ustavnih pritožb, odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča in sklep o zavrženju vloge

BANKA SLOVENIJE

3429. Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor Banke Slovenije nad centralno depotno družbo
3430. Sklep o dokumentaciji v zvezi z zahtevo za odobritev oziroma izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga

SODNI SVET

3431. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3432. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

OBČINE

Borovnica

3433. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3434. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3435. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3436. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dobrova-Polhov Gradec

3437. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021

Dolenjske Toplice

3438. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice

Gornji Petrovci

3439. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec »Jurček« pri Osnovni šoli Gornji Petrovci
3440. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Kobarid

3441. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2021

Kranjska Gora

3442. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Kranjska Gora in prehodu mandata na naslednjega kandidata

Metlika

3443. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
3444. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Metlika
3445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika

Prebold

3446. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib

Razkrižje

3447. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje

Trebnje

3448. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti

Turnišče

3455. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2021 številka 2
3456. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Turnišče

Žalec

3449. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec
3450. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec
3451. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva
3452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3453. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
3454. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2021

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

38. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem (MKZVOPI)

Ministrstvo za zunanje zadeve

39. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o urejanju vojnih grobišč

Popravki

40. Popravek oštevilčenja strani v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 13/21 (Uradni list RS, št. 162/21)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti