Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3424. Uredba o dejanskih rabah zemljišč, stran 9992.

  
Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dejanskih rabah zemljišč 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa podrobnejše vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ki se vodijo v katastru nepremičnin, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, razvrstitev vrst podrobnejših dejanskih rab zemljišč v podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin, podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč, in pogoje za prevzem podatkov iz matičnih evidenc dejanskih rab zemljišč ter način usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.
2. člen 
(podrobnejše vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre) 
Podrobnejše vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ki se vodijo v katastru nepremičnin, so v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
(vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč, njihove šifre in opisi) 
Vrste in šifre podrobnejših dejanskih rab zemljišč, opisi teh rab ter matične evidence vrste podrobnejše dejanske rabe zemljišč in šifre podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč so v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(razvrstitev vrst podrobnejših dejanskih rab zemljišč v podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč) 
Vrsta podrobnejše dejanske rabe zemljišča iz Priloge 2 te uredbe se razvrsti v podrobnejšo vrsto dejanskih rab zemljišč, ki se vodi v katastru nepremičnin, iz Priloge 1 te uredbe s šifro, ki je pri posamezni vrsti podrobnejše dejanske rabe zemljišč navedena v razdelku »KN« Priloge 2 te uredbe.
5. člen 
(podatki, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč) 
(1) V kataster nepremičnin se prevzemajo podatki o vrstah podrobnejše dejanske rabe zemljišč iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč po poligonih.
(2) O poligonu vrste podrobnejše dejanske rabe zemljišč (v nadaljnjem besedilu: poligon) se prevzemajo naslednji podatki:
– številka poligona,
– šifra podrobnejše dejanske rabe zemljišč,
– koordinate točk poligona,
– položajna točnost poligona,
– datum vira ter datum začetka in datum prenehanja veljavnosti poligona dejanske rabe zemljišč.
(3) Številka poligona se enolično določi v matični evidenci dejanske rabe zemljišč. Za novi poligon se določi nova številka. Številka izbrisanega poligona se ne sme ponovno uporabiti.
(4) Šifra podrobnejše dejanske rabe zemljišč je šifra podrobnejše dejanske rabe zemljišč iz Priloge 2 te uredbe.
(5) Koordinate točk poligona se določijo v državnem koordinatnem sistemu na dve decimalni mesti natančno.
(6) Položajna točnost poligona se določi po šifrantu, ki ga Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) za poenoteno vodenje podatkov o poligonih objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(7) Datum vira je dan, ki določa nastanek podatkovnega vira, ki je bil uporabljen za določitev poligona dejanske rabe zemljišč v matični evidenci. Datum začetka in datum prenehanja veljavnosti poligona dejanske rabe zemljišč je dan, ki določa čas veljavnosti posameznega poligona.
6. člen 
(način prevzema podatkov v kataster nepremičnin) 
(1) Podatki iz drugega odstavka prejšnjega člena se v kataster nepremičnin prevzemajo iz naslednjih matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč:
– evidence, v kateri se vodijo podatki o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
– evidence, v kateri se vodijo podatki o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture,
– evidence, v kateri se vodijo podatki o dejanski rabi vodnih zemljiščih v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in
– evidence, v kateri se vodijo podatki o dejanski rabi poseljenih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo prostor.
(2) Podatki iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč iz prejšnjega odstavka, ki jih pošljejo upravljavci matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč (v nadaljnjem besedilu: upravljavec matične evidence), se po prejemu podatkov prevzamejo v kataster nepremičnin.
(3) Upravljavec matične evidence pošlje podatke v kataster nepremičnin, če določi nov poligon, spremeni obstoječi poligon, briše poligon ali določi drugo vrsto podrobnejše dejanske rabe zemljišč.
(4) Upravljavec matične evidence pošlje podatke za celotni poligon. Če se spremeni meja med poligonoma različnih vrst podrobnejše dejanske rabe zemljišč, ki jih vodi v matični evidenci dejanske rabe zemljišč, mora upravljavec matične evidence poslati podatke o obeh poligonih.
(5) Upravljavec matične evidence pošlje podatke za prevzem v kataster nepremičnin v izmenjevalnih formatih, ki jih geodetska uprava za poenoteno vodenje podatkov o poligonih objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
7. člen 
(usklajevanje poligonov) 
Upravljavec matične evidence pred pošiljanjem novih ali spremenjenih poligonov za prevzem v kataster nepremičnin uskladi mejo novega ali spremenjenega poligona z mejo poligona druge vrste podrobnejše dejanske rabe zemljišč, ki je vpisana v katastru nepremičnin v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč, če je tako dejansko stanje v naravi.
8. člen 
(pogoji za prevzem podatkov iz matične evidence dejanske rabe zemljišč) 
V kataster nepremičnin se v skupni sloj dejanske rabe zemljišč iz matične evidence dejanske rabe zemljišč prevzamejo podatki o poligonu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– za posamezni poligon so poslani podatki iz drugega odstavka 5. člena te uredbe,
– poligon je topološko pravilen,
– poligoni so topološko usklajeni med seboj in s poligoni iste matične evidence dejanske rabe zemljišč, ki so že vpisani v katastru nepremičnin v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč, če se podatki nanašajo na več poligonov iste matične evidence dejanske rabe zemljišč, ki se med seboj stikajo,
– poligoni, ki se v matični evidenci dejanske rabe zemljišč prekrivajo, so določeni kot posebni poligoni in
– poligoni imajo določene šifre podrobnejših dejanskih rab zemljišč iz Priloge 2 te uredbe.
9. člen 
(vpis podatkov o dejanskih rabah zemljišč) 
(1) Če pogoji iz prejšnjega člena niso izpolnjeni, geodetska uprava podatkov ne prevzame in o tem obvesti upravljavca matične evidence.
(2) Če se poligon matične evidence dejanske rabe zemljišč prekriva s poligoni iz drugih matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč, ki so vpisani v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč, se območje prekrivanja vpiše kot samostojni poligon. Za nov samostojni poligon se vpiše dejanska raba vseh poligonov, ki se med seboj prekrivajo.
(3) Tloris stavbe iz katastra nepremičnin se vpiše kot samostojni poligon z rabo »tloris stavbe« in rabo poligona, ki ga preseka.
(4) Geodetska uprava zagotovi informacijsko rešitev, ki upravljavcem matičnih evidenc omogoča dostop do podatkov in pridobitev podatkov skupnega sloja dejanske rabe zemljišč, drugim uporabnikom pa vpogled v zadnje stanje podatkov skupnega sloja dejanske rabe zemljišč.
10. člen 
(neplodna zemljišča in nedoločena raba) 
(1) Zemljišča, ki nimajo določene podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč iz 2. člena te uredbe in ležijo nad 800 m nadmorske višine, geodetska uprava v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč vpiše kot poligone rabe »neplodna zemljišča« s šifro 50.
(2) Zemljišč, ki nimajo določene podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč iz 2. člena te uredbe, pa ne gre za zemljišča iz prejšnjega odstavka, geodetska uprava v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč ne vpiše. Tem zemljiščem se pri pripisu podatkov o dejanski rabi na parceli določi »nedoločena raba« s šifro 90.
11. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka uporabe te uredbe se preneha uporabljati Uredba o dejanskih rabah zemljišč (Uradni list RS, št. 43/18, 35/19 in 54/21 – ZKN).
12. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. aprila 2022.
Št. 00719-44/2021
Ljubljana, dne 4. novembra 2021
EVA 2021-2550-0049
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost