Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3441. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2021, stran 10069.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 20. redni seji dne 28. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2021 (Uradni list RS, št. 44/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans-2 proračuna leta 2021
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.745.061,77
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.983.954,02
70 
DAVČNI PRIHODKI
4.029.558,00
700 Davki na dohodek in dobiček
3.458.298,00
703 Davki na premoženje
225.710,00
704 Domači davki na blago in storitve
345.550,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
954.396,02
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
257.702,02
711 Takse in pristojbine
7.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
42.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
552.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
94.094,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
209.500,00
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
147.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
32.500,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
30.000,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.551.607,75
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.474.715,39
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
76.892,36
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.020.360,23
40 
TEKOČI ODHODKI
2.402.073,30
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
795.430,58
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
126.027,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.420.041,25
403 Plačila domačih obresti
2.700,00
409 Rezerve
57.874,47
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.911.575,94
410 Subvencije
52.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
846.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
210.298,03
413 Drugi tekoči domači transferi
803.277,91
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.567.254,99
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.567.254,99
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
139.456,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
62.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
76.656,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–275.298,46
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. 
DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
100.511,44
55 
ODPLAČILA DOLGA
100.511,44
550 Odplačila domačega dolga
100.511,44
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–375.809,90
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–100.511,44
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
275.298,46
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
375.809,90
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna za leto 2021 ne zadolži.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-46/2020
Kobarid, dne 28. oktobra 2021
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost