Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3427. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot, stran 10024.

  
Na podlagi sedmega odstavka 115. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino registra prostorskih enot, povezave med prostorskimi enotami, način vodenja in vpisovanja v register prostorskih enot ter šifre prostorskih enot.
2. člen 
(podatki v registru prostorskih enot) 
(1) Podatki o prostorskih enotah se v register prostorskih enot vpisujejo tako, da so med seboj povezljivi.
(2) Podatki o prostorskih enotah so v registru prostorskih enot časovno opredeljeni z datumom vpisa v register prostorskih enot, datumom začetka veljavnosti podatkov oziroma datumom začetka veljavnosti sprememb vpisanih podatkov ter datumom ukinitve prostorske enote.
3. člen 
(vrste prostorskih enot) 
(1) Vrste prostorskih enot se v register prostorskih enot vpišejo z oznako posamezne prostorske enote.
(2) Vrste prostorskih enot, njihove oznake, pravila za določanje šifer prostorskih enot in povezave med prostorskimi enotami so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(šifre prostorskih enot) 
(1) Šifre občin, upravnih enot, volilnih enot, poštnih okolišev, statističnih regij in kohezijskih regij se dodelijo na ravni države.
(2) Šifre naselij, lokalnih volišč, volilnih enot za lokalne volitve, krajevnih skupnosti, vaških skupnosti, četrtnih skupnosti in šolskih okolišev se dodelijo na ravni občin.
(3) Šifra volilnega okraja se dodeli na ravni volilnih enot.
(4) Šifra državnozborskih volišč se dodeli na ravni volilnega okraja.
(5) Šifra ulice se dodeli na ravni naselja.
(6) Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) dodeli prostorski enoti novo šifro, če je prostorska enota nastala na novo ali če je prostorska enota nastala iz obstoječih prostorskih enot in je dobila novo ime.
(7) Geodetska uprava ukine šifro prostorske enote, če se prostorska enota ukine ali če se prostorska enota spremeni tako, da se ukine tudi njeno ime.
5. člen 
(območje prostorskih enot) 
(1) Območja prostorskih enot se vpišejo v register prostorskih enot na podlagi akta, ki določa območje prostorske enote.
(2) Meje območij prostorskih enot se vpišejo s topološko pravilnimi poligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.
(3) Vsaka prostorska enota ima z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu določen centroid prostorske enote.
6. člen 
(ime prostorskih enot) 
(1) Ime prostorskih enot je ime, ki je navedeno v aktu, ki določa ime prostorske enote.
(2) V registru prostorskih enot se poleg imena prostorske enote lahko vodi tudi skrajšano ime prostorske enote.
(3) Ime prostorske enote se vpiše z vpisom največ 50 alfanumeričnih znakov, skrajšano ime prostorske enote pa z vpisom največ 35 alfanumeričnih znakov.
7. člen 
(lega ulice) 
Lega ulice se vpiše kot linija ali več linij, ki določajo potek osi ulice. Linije so določene z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.
8. člen 
(izmenjevalni formati) 
(1) Za poenoteno vodenje podatkov registra prostorskih enot s podatki katastra nepremičnin geodetska uprava določi izmenjevalne formate za spremembe podatkov in jih objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Če se izmenjevalni formati iz prejšnjega odstavka spremenijo, se te spremembe začnejo uporabljati 30. dan po njihovi objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9. člen 
(vpis prostorskih enot) 
(1) Organ, ki je sprejel akt, s katerim se določi, spremeni ali ukine prostorska enota, mora v treh dneh po sprejetju akta geodetski upravi posredovati ta akt in podatke o prostorski enoti.
(2) Če akt in posredovani podatki iz prejšnjega odstavka ne omogočajo nedvoumnega vpisa prostorske enote, geodetska uprava pozove organ, ki je akt sprejel, da akt oziroma posredovane podatke ustrezno dopolni. V pozivu za dopolnitev ga opozori, katere podatke je treba dopolniti, in ga hkrati obvesti, da vpis prostorske enote ne bo opravljen, dokler pomanjkljivosti ne bodo odpravljene.
(3) Geodetska uprava vpiše nove prostorske enote, spremembe podatkov o prostorskih enotah oziroma njihovo ukinitev v 30 dneh po prejemu akta in posredovanih podatkov v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena.
(4) Če se prostorska enota določi, spremeni ali ukine na podlagi zakona ali predpisa, sprejetega na podlagi zakona, geodetska uprava vpiše novo prostorsko enoto, jo spremeni oziroma ukine po uradni dolžnosti v 30 dneh od uveljavitve zakona ali predpisa, izdanega na podlagi zakona.
10. člen 
(vpis sprememb podatkov zaradi zagotovitve usklajenega vpisa prostorskih enot in povezav med prostorskimi enotami) 
Zaradi zagotovitve usklajenega vpisa prostorskih enot in povezav med prostorskimi enotami v registru prostorskih enot lahko geodetska uprava po uradni dolžnosti spremeni lego ulice oziroma spremeni podatke o območju prostorske enote.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 118/06 in 54/21 − ZKN).
12. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. aprila 2022.
Št. 007-519/2021/24
Ljubljana, dne 29. oktobra 2021
EVA 2021-2550-0073
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost