Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3456. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Turnišče, stran 10113.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 20. redni seji dne 4. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o podeljevanju priznanj Občine Turnišče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Turnišče, pogoje za njihovo podelitev, postopke in način podeljevanja ter način vodenja evidenc podeljenih priznanj.
2. člen 
Priznanja Občine Turnišče se podeljujejo za dosežke, ki prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za razvoj in ugled Občine Turnišče na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in drugih dejavnosti. Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Priznanja Občine Turnišče se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom delujočim na območju Občine Turnišče ter zunanjim organizacijam in posameznikom, ki prispevajo k ugledu in prepoznavnosti Občine Turnišče.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno. Priznanje se v tem primeru izroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši, bratje oziroma sestre.
II. VRSTE PRIZNANJ 
3. člen 
Priznanja Občine Turnišče so:
– častni občan,
– plaketa občine,
– priznanje občine,
– priznanje župana.
Častni občan Občine Turnišče 
4. člen 
Priznanje častni občan Občine Turnišče je najvišje priznanje in se podeljuje posameznikom, ki so izjemno zaslužni za ugled, prepoznavnost, razvoj in napredek Občine Turnišče. Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki za prepoznavnost Občine Turnišče v Republiki Sloveniji in širše.
Priznanje častni občan se praviloma podeljuje sedanjim in bivšim prebivalcem Občine Turnišče za življenjsko delo oziroma za izredne dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela.
Priznanje častni občan se lahko podeli posamezniku le enkrat. Priznanje častni občan se podeli v obliki listine, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva, grb občine, žig občine in podpis župana ter je vložena v svečano mapo zlate barve. Priznanje častni občan občine se podeli enkrat, praviloma v zadnjem letu mandata župana.
Prejemnike priznanja častni občan se vabi na vse slavnostne prireditve in dogodke, ki jih organizira občina.
Plaketa Občine Turnišče 
5. člen 
Plaketa Občine Turnišče se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izjemne dosežke in uspehe, s katerimi povečujejo ugled Občine Turnišče na gospodarskem, kulturnem, športnem področju in za dosežke na drugih področjih.
Podeli se plaketa v obliki grba občine, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva, grb občine, žig občine in podpis župana ter je vložena v svečano mapo srebrne barve.
Letno se praviloma lahko podeli največ dve plaketi Občine Turnišče. Plaketo Občine Turnišče lahko posameznik, podjetje, zavod, skupnost, društvo in druge pravne osebe prejmejo enkrat.
Priznanje Občine Turnišče 
6. člen 
Priznanje Občine Turnišče se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Prejemniku se podeli priznanje v obliki grba občine, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva, grb občine, žig občine in podpis župana ter je vložena v svečano mapo bele barve.
Letno se praviloma lahko podeli največ pet priznanj Občine Turnišče. Priznanje Občine Turnišče lahko posameznik, podjetje, zavod, skupnost, društvo in druge pravne osebe prejmejo večkrat.
Priznanja župana 
7. člen 
Priznanje župana Občine Turnišče se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Prejemniku se podeli priznanje v obliki grba občine, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva, grb občine, žig občine in podpis župana ter je vložena v svečano mapo zelene barve.
Poleg priznanja v obliki listine župan lahko podeljuje devetošolcem Osnovne šole, ki so dosegli na predmetni stopnji osnovnošolskega izobraževanja povprečni uspeh 4,5 ali več županovo petico v obliki medalje, ki vsebuje grb občine in naziv županova petica, vložena v šatuljo rdeče barve z odtisnjenim grbom občine na vrhu.
Priznanja župana Občine Turnišče lahko posameznik, podjetje, zavod, skupnost, društvo in druge pravne osebe prejmejo večkrat, županovo petico pa le enkrat.
III. POSTOPKI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 
8. člen 
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Turnišče razen priznanja župana so lahko župan, občinska uprava, občani, politične stranke, liste, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati kronološko urejene podatke o kandidatu in njegovih dosežkih, ki predlog utemeljujejo v skladu s cilji in namenom tega odloka. Vsebovati morajo soglasje kandidata h kandidaturi, soglasje kandidata za uporabo osebnih podatkov, če je kandidat fizična oseba in vrsto predlaganega priznanja.
Priznanja Občine Turnišče lahko prejmejo tudi posamezniki, podjetja, zavodi, skupnosti in druge organizacije, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Turnišče, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Turnišče.
9. člen 
Priznanja Občine Turnišče, razen priznanja župana se podelijo na podlagi javnega razpisa. Priznanja župana, ki jih podeljuje župan se podeljujejo brez razpisa.
Javni razpis za zbiranje predlogov za priznanja objavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: Komisija) na spletni strani občine najmanj 60 dni pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Javni razpis določa:
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
– soglasje kandidata h kandidaturi,
– soglasje kandidata, če je fizična oseba, za uporabo osebnih podatkov,
– kriterije za določeno priznanje,
– rok do katerega morajo prispeti predlogi in
– naslov na katerega je potrebno poslati predloge.
10. člen 
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
Člani Komisije, v času trajanja mandata, ne morejo biti predlagatelji, niti predlagani za občinska priznanja.
Člani občinskega sveta, ki niso člani Komisije, so lahko predlagatelji v postopku podelitve priznanj.
11. člen 
Komisija lahko v postopku od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga, predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno obrazložen, zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije.
Pri potrjevanju predlogov za podelitev priznanj se Komisija lahko odloči, da se glede na posebne okoliščine, visoke obletnice društev in drugih organizacij v občini podeli več plaket in priznanj Občine Turnišče kot je opredeljeno v 5. in 6. členu odloka.
Komisija ima pravico, po svoji utemeljeni presoji predloge za priznanja, ob soglasju predlagatelja, ustrezno spremeniti vrsto priznanja.
Komisija izmed pravočasno prejetih predlogov oblikuje ustrezen sklep, ki ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Turnišče.
12. člen 
Priznanja Občine Turnišče se praviloma podelijo na proslavi ob občinskem prazniku ali ob drugih pomembnih dogodkih za občino ali dobitnike priznanj. O kraju in načinu podelitve odloči župan.
Priznanja Občine Turnišče izroči dobitnikom župan ali od njega pooblaščena oseba.
Pred izročitvijo vseh priznanj na prireditvi iz prvega odstavka tega odloka se poda obrazložitev za prejeto priznanje.
IV. NALOGE IN DELA KOMISIJE 
13. člen 
NalogeKomisije so:
– priprava in objava razpisa in kriterijev,
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev kandidatov za dobitnike priznanj, glede na zahteve v javnem razpisu,
– ocenjevanje predlogov,
– oblikovanje predloga sklepa za sejo občinskega sveta,
– sestava zapisnika o delu.
Komisija lahko pooblasti za pripravo in objavo razpisa občinsko upravo Občine Turnišče.
14. člen 
Komisija odloča o predlogih z večino glasov članov Komisije, v primeru enakega števila glasov pa šteje glas predsednika kot prevladujoči.
V. ODVZEM PRIZNANJA 
15. člen 
Podeljena priznanja Občine Turnišče je mogoče iz utemeljenih razlogov preklicati oziroma odvzeti:
– če se ugotovi, da je bilo podeljeno na podlagi neresničnih ali lažnih podatkov,
– če se ugotovi dejstva in okoliščine, ki so v nasprotju z razlogom podelitve, pa ob sami podelitvi niso bile znane,
– če je prejemnik pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev zapora za naklepno storjena kazniva dejanja.
Utemeljeno pobudo za preklic oziroma odvzem priznanja lahko podajo Komisiji tisti, ki so na podlagi tega odloka upravičeni predlagati podelitev priznanja. O preklicu oziroma odvzemu odloči na predlog Komisije Občinski svet Občine Turnišče s sklepom.
Odvzem priznanja ni časovno omejen in nima finančnih posledic.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ 
16. člen 
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi Občinska uprava Občine Turnišče.
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine Turnišče za vsako leto posebej.
17. člen 
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in na vpogled v občinski upravi.
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko. Evidenca vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke ali naziv prejemnika in datum podelitve.
VII. KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 108/05) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 46/16).
19. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-36/2021
Turnišče, dne 4. novembra 2021
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost