Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3440. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, stran 10069.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 15. redni seji dne 22. 10. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 
1. člen 
Ekonomska cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 442,58 EUR na otroka mesečno.
2. člen 
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina Gornji Petrovci kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
3. člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil.
4. člen 
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
Staršem, ki imajo bivališče v Občini Gornji Petrovci in otroka do 25. junija pisno odjavijo oziroma začasno izpišejo iz vrtca v mesecu juliju in avgustu, stroškov izvajanja programa vrtec ne zaračuna, ampak jih v celoti krije občina.
Kadar je otrok zaradi bolezni odsoten dalj časa se z odločbo določeno plačilo staršev dodatno zniža v višini 50 % plačila določenega v skladu s pravili obračunavanja oskrbnine. Kot daljša odsotnost se šteje neprekinjena bolniška odsotnost otroka, ki je traja vsaj mesec dni in več. Dodatno znižanje za strnjeno bolniško odsotnost se lahko staršem upošteva največ za tri mesece.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Gornji Petrovci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 77/19).
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2021 dalje.
Št. 007-0001/2021-9
Gornji Petrovci, dne 25. oktobra 2021
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost