Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3432. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, stran 10050.

  
Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   T A R I F E 
o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev 
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21 in 88/21 – popr.) se v 2. členu v četrtem odstavku v tretji alineji besedilo »(Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21)«.
2. člen 
V tarifnem delu Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev se v poglavju »I. Takse za odločanje o posamičnih zadevah in za vpise in izpise iz registrov« v podpoglavju »1. Zakon o trgu finančnih instrumentov1 (ZTFI-1)« besedilo v opombi 1 »Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21.«.
3. člen 
Tarifna številka 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 3
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo bodočega kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, 
znaša taksa
182. člen ZTFI-1 
v zvezi s 67/1. členom ZBan-32 in 175/2. členom ZTFI-1
1.000 točk
2
Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, 
znaša taksa
182. člen ZTFI-1 
v zvezi s 77/2. členom ZBan-3 in 175/2. členom ZTFI-1
500 točk
3
Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, 
znaša taksa 
516/12. člen ZTFI-1
100 točk
4
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, 
znaša taksa
182. člen ZTFI-1 
v zvezi z 79/5. členom ZBan-3 in 175/2. členom ZTFI-1
200 točk
5
Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, 
znaša taksa 
182. člen ZTFI-1 v zvezi z 296/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1
500 točk
6
Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe, pridobljenih v nasprotju z ZTFI-1, 
znaša taksa 
182. člen v zvezi z 297/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1
500 točk
7
Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je imetnik pridobil delnice oziroma poslovni delež v nasprotju z ZTFI-1, in da je ugotovljeno kršitev odpravil, 
znaša taksa
182. člen ZTFI-1 
v zvezi z 298/4. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1
200 točk
8
Za izdajo odločbe neupravičenemu imetniku o naložitvi periodičnega plačila denarnega zneska, 
znaša taksa 
182. člen ZTFI-1 
v zvezi z 299/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1
500 točk
9
Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe neupravičenemu imetniku in morebitnim neupravičenim pridobiteljem, 
znaša taksa 
182. člen ZTFI-1 
v zvezi s 300/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1
500 točk
10
Za izdajo odločbe neupravičenemu imetniku o začetku postopka za prisilno prodajo delnic, 
znaša taksa
182. člen ZTFI-1 
v zvezi s 301/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1
500 točk
Opombe:
a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:
– bodoče skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/2. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
– za delničarje, ki nameravajo skleniti kvalificirani delničarski sporazum (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/3. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
– za osebo, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (182. člen ZTFI-1 v zvezi z 68/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1).
b) Določba drugega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:
– skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 77/3. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
– za delničarje, ki sklenejo kvalificirani delničarski sporazum, pri čemer se navedena določba smiselno uporablja tudi za primer, če namerava k delničarskemu sporazumu pristopiti nov udeleženec (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/4. členom in 67/5. členom v zvezi s 67/4. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1).
c) Določbe tretjega do desetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za:
– skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/7. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
– za delničarje, ki sklenejo kvalificirani delničarski sporazum (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/7. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
– za osebo, ki sklene podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega pridobi položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (182. člen ZTFI-1 v zvezi z 68/2. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1).
č) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za delničarje borze (368. člen in 419/4/2. člen ZTFI-1).«.
4. člen 
V tarifni številki 4 se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dodatne neizvršne direktorske funkcije, 
znaša taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
z 38/6. členom ZBan-3
100 točk
2
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
– člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, 
znaša taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
z 41/1. členom ZBan-3 
200 točk
– člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, 
znaša taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 56/1. členom ZBan-3 
200 točk
3
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja 
za opravljanje funkcije 
– člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, 
se taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 46/3. členom ZBan-3 
ne plača
– člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, 
se taksa
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
z 61/3. členom ZBan-3
ne plača
4
Za vložitev ugovora zoper zapisnik o ustnem razgovoru, 
se taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 43/5. členom, 49/4. členom in 64/4. členom ZBan-3
ne plača
5
Za izdajo odredbe članu uprave oziroma izvršnemu direktorju ali članu nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, da preneha določena ravnanja ali odpravi ugotovljene kršitve, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, 
glede na zahtevnost posamezne zadeve
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 302/1. členom ZBan-3
od 100 do 400 točk
6
Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je član uprave oziroma izvršni direktor ali član nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe kršil svoje dolžnosti na podlagi ZTFI-1 
in da je ugotovljeno kršitev odpravil pred izdajo odredbe Agencije, 
znaša taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 302/3. členom ZBan-3
200 točk
7
Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, 
znaša taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 303/1. členom ZBan-3
500 točk
8
Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, 
znaša taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 304/1. členom ZBan-3
500 točk
9
Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja 
in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, 
znaša taksa
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 304/2. členom ZBan-3
500 točk
10
Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, znaša taksa 
185. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 305/1. členom ZBan-3
500 točk
11
Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja, da funkcijo izvršnega direktorja v borznoposredniški družbi začasno opravlja predsednik upravnega odbora, 
znaša taksa 
186/5. člen ZTFI-1
100 točk
«. 
5. člen 
V tarifni številki 5 se v prvem odstavku pravna podlaga spremeni tako, da se glasi:
»
PRAVNA PODLAGA
187. člen ZTFI-1 v zvezi z 98. členom ZBan-3 oziroma 101. členom ZBan-3
«. 
6. člen 
Podpoglavje »1.3. Upravljanje borznoposredniške družbe s tveganji (5. poglavje ZTFI-1)« in tarifna številka 11 se črtata.
7. člen 
Tarifna številka 14 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 14
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja APA ali ARM na podlagi 27.e člena Uredbe 600/2014/EU, 
znaša taksa 
333/2. člen, ZTFI-1
500 točk
«. 
8. člen 
V tarifni številki 15 se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izrek začasnega nadzornega ukrepa v primeru iz tretjega odstavka 322. člena ZBan-3 v zvezi s 341. členom in drugim odstavkom 347. člena ZTFI-1, 
znaša taksa 
341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 322/3. členom ZBan-3
500 točk
2
Za izdajo odločbe, da se odpravijo začasni ukrepi, ki jih je Agencija izrekla na podlagi tretjega odstavka 322. člena ZBan-3 v zvezi s 341. členom in drugim odstavkom 347. člena ZTFI-1, 
znaša taksa 
341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 322/5. členom ZBan-3
100 točk
3
Za izdajo odločbe investicijskemu podjetju države članice glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji, podružnici investicijskega podjetja države članice, ustanovljeni v Republiki Sloveniji, oziroma odvisnemu borznoposredniškemu zastopniku investicijskega podjetja države članice, o prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov na območju Republike Slovenije, 
znaša taksa 
341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 322/7. členom ZBan-3
500 točk
4
Če nadzorni organ države članice sedeža investicijskega podjetja države članice, ki na območju Republike Slovenije neposredno, prek podružnice ali odvisnega borznoposredniškega zastopnika opravlja investicijske storitve in posle, obvesti Agencijo, da je bilo temu investicijskemu podjetju odvzeto dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov oziroma da mu je bilo prepovedano opravljanje posamezne storitve ali posla, in če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti ustrezne ukrepe, da temu investicijskemu podjetju prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in poslov, da se zavarujejo interesi strank tega podjetja, 
znaša taksa za vsak ukrep 
341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi 
s 323. členom ZBan-3
500 točk
«. 
V opombi a) se besedilo »ter določbi tarifne številke 18 te tarife (341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi z 289/1. členom in 289/2. členom ZBan-2)« nadomesti z besedilom »ter določba tarifne številke 18 te tarife (341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 322/1. členom in 322/2. členom ZBan-3)«.
9. člen 
V tarifni številki 16 se v prvem do tretjem odstavku pravna podlaga spremeni tako, da se glasi:
»
PRAVNA PODLAGA
345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 345/1. členom in 345/4. členom ZBan-3
345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 345/6. členom ZBan-3
345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 346/1. členom ZBan-3
«. 
10. člen 
V tarifni številki 17 se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na 
zahtevnost posamezne zadeve 
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 279/1. členom ZBan-3
od 100 
do 400 točk
2
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, 
s katero ji Agencija odredi, da izvede dodatne ukrepe, se taksa 
za odredbo poveča za vsak odrejen dodatni ukrep za
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 279/2. členom ZBan-3
200 točk
3
Če Agencija z odredbo borznoposredniški družbi naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za 
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 281/3. členom ZBan-3
200 točk
4
Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, 
znaša taksa
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/1. členom ZBan-3
100 točk
5
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi 
o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe 
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/2. členom ZBan-3
100 točk 
vendar skupno ne več kot 
300 točk
6
Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je borznoposredniška družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, 
znaša taksa 
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/3. členom ZBan-3
200 točk
7
Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o odvzemu dovoljenja: 
– za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, 
znaša taksa
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 293/1. členom ZBan-3
500 točk
– za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, 
znaša taksa
176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi 
z 294/1. členom ZBan-3
500 točk
8
Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o prepovedi: 
– opravljanja posameznih vrst investicijskih storitev in poslov 
iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, 
znaša taksa
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 293/5. členom ZBan-3
500 točk
– opravljanja posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, 
znaša taksa
176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi 
z 294/2. členom ZBan-3
500 točk
9
Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o pogojnem odvzemu dovoljenja: 
 
– za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, 
znaša taksa
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 295/1. členom ZBan-3
500 točk
– za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, 
znaša taksa
176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 294/5. členom in 295/1. členom ZBan-3
500 točk
10
Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja: 
– za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, 
znaša taksa
347/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 295/3. členom ZBan-3
500 točk
– za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, 
znaša taksa 
176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 294/5. členom 
in 295/3. členom 
ZBan-3
500 točk
11
Za izdajo nadzornih ukrepov iz osmega odstavka 347. člena ZTFI-1, 
ki niso že zajeti v predhodnih odstavkih te tarifne številke, 
znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve
347/8. člen ZTFI-1
od 100 do 500 točk
«. 
Opomba b) se spremeni tako, da se glasi:
»b) Določbe te tarifne številke, razen določbe sedmega odstavka, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad opravljanjem storitev poročanja podatkov kot APA ali ARM, ki jih opravljajo ponudniki teh storitev, ki jim je dovoljenje izdala Agencija (333/1. člen v zvezi s 347. členom ZTFI-1).«.
V opombi č) se besedilo v oklepaju »v zvezi z 283/1. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »v zvezi s 316/1. členom ZBan-3«.
11. člen 
V tarifni številki 18 se prvi odstavek črta.
V drugem odstavku se pravna podlaga spremeni tako, da se glasi:
»
347/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 343/3. členom ZBan-3
«. 
V opombi a) se beseda »Določbi« nadomesti z besedo »Določba«, beseda »uporabljata« pa se nadomesti z besedo »uporablja«.
V opombi b) se beseda »Določbi« nadomesti z besedo »Določba«, beseda »uporabljata« pa se nadomesti z besedo »uporablja«.
12. člen 
V tarifni številki 21 se v tretjem odstavku pravna podlaga spremeni tako, da se glasi:
»
391/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 98. členom ZBan-3 oziroma 101. členom ZBan-3 in 
365/4. člen ZTFI-1 v zvezi s 391/1. členom ZTFI-1 in z 98. členom ZBan-3 oziroma 101. členom ZBan-3
«. 
13. člen 
V tarifni številki 22 se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borzi 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve
420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 279/1. členom ZBan-3
od 100 do 400 točk
2
Če Agencija z odredbo borzi zahteva tudi ustrezno spremembo 
ali dopolnitev pravil borze, 
se taksa za odredbo poveča za 
420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1
100 točk
3
Če Agencija z odredbo borzi naloži, da odredbi predloži tudi poročilo 
s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za 
420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom 
ZBan-3
200 točk
4
Za izdajo odredbe borzi o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi 
o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe 
420/4. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/2. členom ZBan-3
100 točk 
vendar skupno ne več kot 
300 točk
5
Za izdajo ugotovitvene odločbe borzi o odpravi kršitev, 
znaša taksa 
420/4. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282. členom ZBan-3
100 točk
6
Za izdajo odločbe borzi o odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, 
znaša taksa 
420/3/2. člen in 
420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 293/1. členom 
ZBan-3
700 točk
7
Za izdajo odločbe borzi o pogojnem odvzemu dovoljenja 
za opravljanje borznih poslov, 
znaša taksa 
420/4. člen ZTFI-1 
v zvezi z 295/1. členom ZBan-3
700 točk
8
Za izdajo odločbe borzi o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja 
in odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, 
znaša taksa 
420/4. člen ZTFI-1 
v zvezi z 295/3. členom ZBan-3
700 točk
9
Za izrek kateregakoli ukrepa, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno delovanje trga, ki ga Agencija izreče upravljavcu organiziranega trga iz 360. člena ZTFI-1 v primeru 
iz devetega odstavka 420. člena ZTFI-1, 
znaša taksa 
420/9. člen v zvezi s 419/5. členom ZTFI-1
500 točk
«. 
14. člen 
V tarifni številki 24 se tretji do osmi odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»
3
Če Agencija z odredbo centralni depotni družbi naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za 
443/5. člen ZTFI-1 
v zvezi z 281/3. členom ZBan-3
200 točk
4
Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev centralni depotni družbi, 
znaša taksa 
443/5. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/1. členom ZBan-3
100 točk
5
Za izdajo odredbe centralni depotni družbi o dopolnitvi poročila 
o odpravi kršitev, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi 
o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe 
443/5. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/2. členom ZBan-3
100 točk 
vendar ne več kot 300 točk
6
Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je centralna depotna družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, 
znaša taksa 
443/5. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/3. členom ZBan-3
200 točk
7
Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, 
znaša taksa 
443/5. člen ZTFI-1 
v zvezi z 295/1. členom ZBan-3
700 točk
8
Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja 
in odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, 
znaša taksa 
443/5. člen ZTFI-1 
v zvezi z 295/3. členom ZBan-3
700 točk
«. 
15. člen 
V tarifni številki 31 se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve
493/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 279. členom ZBan-3
od 100 do 400 točk
2
Če Agencija z odredbo subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za 
493/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 281/3. členom ZBan-3
200 točk
3
Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, 
znaša taksa
493/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/1. členom ZBan-3
100 točk
4
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe 
493/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/2. členom ZBan-3
100 točk 
vendar skupno ne več kot 300 točk
5
Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je subjekt nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, kršil predpise, vendar je te kršitve odpravil pred izdajo odredbe Agencije, 
znaša taksa 
493/1. člen ZTFI-1 
v zvezi z 282/3. členom ZBan-3
200 točk
«. 
16. člen 
V tarifni številki 33 se v opombi a) besedilo »(77. člen ZBan-2 v zvezi z 22.b/6. členom in 22.b/5. členom ZPre-1)« nadomesti z besedilom »(93. člen ZBan-3 v zvezi z 22.b/6. členom in 22.b/5. členom ZPre-1)«.
17. člen 
V tarifni številki 82 se v četrtem odstavku besedilo »ZBan-2« nadomesti z besedilom »ZBan-3«.
18. člen 
Za tarifno številko 82 se dodata novo podpoglavje 10.a in nova tarifna številka 82.a, ki se glasita:
»10.a Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij17 (ZBNIP)
Tarifna številka 82.a 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja 
za uporabo zahtev iz Uredbe 575/2013/EU18
znaša taksa
7/1/3. člen ZBNIP 
in 1/5. člen Uredbe 2019/2033/EU
500 točk
2
Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja borznoposredniški družbi 
za uporabo zahtev iz Uredbe 575/2013/EU, 
znaša taksa
7/4. člen ZBNIP
200 točk
3
Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi o odpravi kršitev, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve
19/3. člen, 55/2. člen, 55/3. člen ZBNIP
od 100 do 400 točk
4
Za izdajo odredbe, ki od odgovorne fizične ali pravne osebe zahteva, da preneha tako ravnati in tega ravnanja ne ponovi več, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve
19/6/2. člen ZBNIP
od 100 do 400 točk
5
Za izdajo odločbe o začasni prepovedi opravljanja funkcije 
v borznoposredniški družbi za člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe ali katero koli drugo fizično osebo, ki je odgovorna za opravljanje funkcij v borznoposredniški družbi, 
znaša taksa
19/6/3. člen ZBNIP
500 točk
6
Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi o dodatnih informacijah oziroma vodenju podrobne evidence s podatki o sklenjenih finančnih pogodbah, 
znaša taksa
37/4. člen ZBNIP
300 točk
7
Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za uporabo alternativne metode pri variabilnem nagrajevanju, 
znaša taksa
47/1/11. člen ZBNIP
200 točk
8
Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o omejitvi ali prepovedi uporabe instrumentov za določanje variabilnega nagrajevanja, 
znaša taksa
47/3. člen ZBNIP
300 točk
9
Za zahtevo borznoposredniške družbe za znižanje praga iz 1. točke šestega odstavka 47. člena ZBNIP, 
znaša taksa
47/7. člen ZBNIP
200 točk
10
Za izdajo odločbe o odvzemu ali omejitvi dovoljenja borznoposredniški družbi za uporabo notranjih modelov za namene izračuna K-NPR, 
znaša taksa
55/2. in 55/4. člen ZBNIP
300 točk
Opombe:
a) Če ni v tej tarifni številki določeno drugače, se za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad borznoposredniško družbo in podružnico investicijskega podjetja države članice smiselno uporabljajo tudi določbe tarifne številke 17, tarifne številke 19 in tarifne številke 31 (19/2. člen ZBNIP v zvezi s 347., 348. in 493. členom ZTFI-1).
b) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZBNIP se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (19/8. člen ZBNIP).«.
19. člen 
Za tarifno številko 108 se dodata novo podpoglavje 24.a in nova tarifna številka 108.a, ki se glasita:
»24.aUredba (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/201439 (Uredba 2019/2033/EU)
Tarifna številka 108.a 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) 
za izvzetje od uporabe posameznih zahtev Uredbe 2019/2033/EU, 
znaša taksa
6. člen Uredbe 2019/2033/EU
200 točk
2
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) 
za uporabo dodatnih instrumentov ali sredstev, ki štejejo kot kapital, 
znaša taksa
9/4. člen Uredbe 2019/2033/EU
300 točk
3
Za izdajo odločbe investicijskemu podjetju (borznoposredniški družbi) o prepovedi glede kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja, 
znaša taksa
10/2. člen Uredbe 2019/2033/EU
300 točk
4
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) 
za izdajo dovoljenja za uporabo notranjih modelov za namen izračuna K-NPR, 
znaša taksa
22/c. člen Uredbe 2019/2033/EU v zvezi 
s 325.az členom Uredbe 2013/575/EU
500 točk
5
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) 
za izdajo dovoljenja za uporabo izračuna K-CMG za vse pozicije, 
ki so predmet kliringa, ali na podlagi portfelja, 
znaša taksa
23/1. člen Uredbe 2019/2033/EU 
300 točk
6
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za izključitev posameznih poslov iz izračuna K-TCD, 
znaša taksa
25/3. člen Uredbe 2019/2033/EU
200 točk
7
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) 
za izdajo dovoljena glede izračuna vrednosti izpostavljenosti pogodb o izvedenih finančnih instrumentih z uporabo ene od metod iz Uredbe 575/2013/EU, 
znaša taksa
25/4. člen Uredbe 2019/2033/EU
300 točk
8
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljena za uporabo modela za izračun nadzorniških delta opcij in opcij na zamenjavo obrestnih mer, 
znaša taksa 
29/6. člen Uredbe 2019/2033/EU
300 točk
9
Za izdajo odredbe investicijskemu podjetju (borznoposredniški družbi) glede odstopanja od omejitev iz 37. člena Uredbe 2019/2033/EU, 
znaša taksa 
38/2. člen Uredbe 2019/2033/EU
200 točk
10
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za izvzetje od uporabe likvidnostnih zahtev, 
znaša taksa
43/1. člen Uredbe 2019/2033/EU
200 točk
11
Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za začasno zmanjšanje likvidnih sredstev, 
znaša taksa
44/1. člen Uredbe 2019/2033/EU
200 točk
Opomba:
a) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad izvajanjem Uredbe 2019/2033/EU se smiselno uporabljajo tretji do peti odstavek tarifne številke 82.a in opombi a) in b) k tej tarifni številki (19. člen ZBNIP).«.
20. člen 
Spremenjena tarifna številka 14 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev in opomba b) k tarifni številki 17 se začneta uporabljati 1. 1. 2022, do tedaj pa se uporablja tarifna številka 14 in opomba b) k Tarifni številki 17 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21 in 88/21 – popr.).
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-10/2021-3
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-1611-0072
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 
2 ZBan-3 je okrajšava za Zakon o bančništvu, Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP
17 Uradni list RS, št. 123/21
18 Uredba 575/2013/EU je okrajšava za Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176, z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 406, z dne 3. 12. 2020, str. 67)
39 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str.1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79)

AAA Zlata odličnost