Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3430. Sklep o dokumentaciji v zvezi z zahtevo za odobritev oziroma izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, stran 10046.

  
Na podlagi 91. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3) ter prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o dokumentaciji v zvezi z zahtevo za odobritev oziroma izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki se priložijo zahtevi za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga iz 84. člena ZBan-3 ter zahtevi za izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga iz 86. člena ZBan-3.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za finančni holding ali mešani finančni holding iz 83. člena ZBan-3 oziroma subjekt, ki bo pridobil status finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga po 83. členu ZBan-3.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-3 in Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 225 z dne 25. 6. 2021, str. 52) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE ZA ODOBRITEV OZIROMA IZVZETJE IZ ODOBRITVE FINANČNEGA HOLDINGA ALI MEŠANEGA FINANČNEGA HOLDINGA 
3. člen 
(vsebina zahteve za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga) 
(1) Za namen 1. točke drugega odstavka 84. člena ZBan-3 mora zahteva za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati naslednjo dokumentacijo oziroma informacije:
1. zadnjo posodobljeno organizacijsko strukturo skupine v obliki organigrama, katere del je finančni holding ali mešani finančni holding, z jasno navedbo nadrejenih oseb in podrejenih družb, pri prikazu pa morajo biti jasno razvidne povezave med osebami v skupini iz naslova neposrednega in posrednega imetništva v kapitalu in glasovalnih pravicah ali drug način povezave med njimi;
2. za podrejene kreditne institucije se v ločenem tabelaričnem pregledu navedejo ime podrejene kreditne institucije, država in kraj sedeža, skupna vrednost sredstev na posamični podlagi po stanju konec preteklega leta in navedba njenega pristojnega organa;
3. za druge podrejene družbe se v ločenem tabelaričnem pregledu navedejo ime podrejene družbe, država in kraj sedeža, skupna vrednost sredstev na posamični podlagi po stanju konec preteklega leta, vrsta dejavnosti, ki jo opravlja, in njen pristojni organ, kjer je to ustrezno.
(2) Za namen 2. točke drugega odstavka 84. člena ZBan-3 mora zahteva za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati informacije o identiteti najmanj dveh posameznikov, ki dejansko vodita finančni holding ali mešani finančni holding ter v povezavi z njima dokumentacijo in ostala dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz 40. člena ZBan-3.
(3) Za namen 3. točke drugega odstavka 84. člena ZBan-3 mora zahteva za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati naslednjo dokumentacijo oziroma informacije:
1. navedbo delničarjev oziroma družbenikov, ki so ali bodo v podrejeni banki pridobili kvalificirani delež, vključno z višino zadevnega deleža po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga oziroma v primeru, da ni kvalificiranih deležev, 20 največjih delničarjev banke in njihovo višino deleža v banki po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga;
2. za delničarje oziroma družbenike, ki so ali bodo v podrejeni banki pridobili kvalificirani delež, navedbo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v banki oziroma referenco na zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v banki;
3. navedbo oseb, ki so s podrejeno banko v razmerju tesne povezanosti, z opisom teh povezanosti, po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga.
(4) Za namen 4. točke drugega odstavka 84. člena ZBan-3 mora zahteva za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati opis notranje organiziranosti in razdelitev nalog znotraj skupine za izpolnjevanje zahtev po ZBan-3 oziroma Direktivi 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES ter razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2012, str. 338), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njune uporabe za investicijska podjetja, za podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 in Uredbi 575/2013/EU (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 14) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU), vključno z vlogo, položajem in odgovornostjo finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga v skupini. Priložijo se tudi naslednje informacije:
1. opis in dokazila glede vzpostavljenih ustreznih politik in procesov znotraj podrejenih družb za izpolnjevanje zahtev po ZBan-3 oziroma Direktivi 2013/36/EU in Uredbi 575/2013/EU ter predpisih, izdanih na njihovi podlagi, na ravni skupine, ter mehanizme notranjih kontrol;
2. opredelitev ključnih posameznikov, odgovornih za izvajanje procesov iz prejšnje točke in njihovih vlog, ter navedba in opis ključnih odborov, odgovornih za izvajanje teh procesov;
3. opis mehanizmov za preprečevanje ali upravljanje nasprotij v skupini;
4. opis uveljavljanja politik na ravni skupine, ki jih za celotno skupino določi nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding.
(5) Za namen 5. točke drugega odstavka 84. člena ZBan-3 mora zahteva za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vključevati naslednjo dokumentacijo in informacije:
1. statut finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga oziroma drugo pravno listino glede na pravnoorganizacijsko obliko finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ki opredeljuje osnovna pravila njegovega delovanja in iz katerega je razviden njegov organizacijski ustroj;
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 55. člena ZBan-3 za člane nadzornega sveta finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga oziroma drug organ nadzora glede na pravnoorganizacijsko obliko finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga.
(6) Finančni holding ali mešani finančni holding v okviru postopka odločanja o zahtevi za odobritev finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga Banki Slovenije in, kjer je to ustrezno, pristojnemu organu države članice, kjer ima sedež finančni holding ali mešani finančni holding, nemudoma predloži spremenjene, nove oziroma dodatne informacije, če le-te spreminjajo ali dopolnjujejo vsebino prvotno predložene dokumentacije in informacij iz prvega do petega odstavka tega člena.
5. člen 
(vsebina zahteve za izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga) 
(1) Za namen 1. točke prvega odstavka 86. člena ZBan-3 mora zahteva za izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati naslednjo dokumentacijo in informacije:
1. statut finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga oziroma drugo pravno listino glede na pravnoorganizacijsko obliko finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ki opredeljuje njegove dejavnosti poslovanja ter druga dokazila o osnovni dejavnosti finančnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga;
2. zadnje letno poročilo in konsolidirano letno poročilo finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, kjer je to ustrezno;
3. časovni pregled pridobitev podrejenih družb finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga za pretekla tri leta.
(2) Za namen 2. točke prvega odstavka 86. člena ZBan-3 mora zahteva za izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati potrditev ali druga dokazila finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, da ni imenovan kot subjekt v postopku reševanja v nobeni skupini za reševanje v okviru skupine v skladu s strategijo reševanja, ki jo določi organ za reševanje, potrditev organa za reševanja o tovrstnem statusu, kopijo načrta reševanja skupine, kjer je to ustrezno, oziroma potrditev subjekta, da novonastali finančni holding ali mešani finančni holding ne bo vplival na obstoječo strategijo reševanja skupine.
(3) Za namen 3. točke prvega odstavka 86. člena ZBan-3 mora zahteva za izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati naslednjo dokumentacijo in informacije:
1. ime podrejene kreditne institucije, ki je oziroma bo odgovorna za zagotavljanje izpolnjevanja bonitetnih zahtev skupine na konsolidirani podlagi;
2. navedbo kreditne institucije, ki je trenutno odgovorna za izpolnjevanje zahtev na konsolidirani podlagi za celotno skupino, kjer je to ustrezno;
3. odločitev organa vodenja finančnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga ali drugo dokazilo glede imenovanja podrejene kreditne institucije kot odgovorne za zagotavljanje izpolnjevanja bonitetnih zahtev skupine na konsolidirani podlagi;
4. druga dokazila in obrazložitve z vidika pravnih pooblastil in drugih sredstev, ki so na voljo podrejeni kreditni instituciji za učinkovito izpolnjevanje bonitetnih zahtev skupine na konsolidirani podlagi.
(4) Za namen 4. točke prvega odstavka 86. člena ZBan-3 mora zahteva za izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati opis sprejemanja upravljavskih, operativnih in finančnih odločitev, ki vplivajo na skupino ali njene podrejene družbe. Priložijo se tudi naslednje informacije:
1. sestava upravljalnega organa finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga;
2. opis poročevalskih linij med nadrejenim finančnim holdingom ali mešanim finančnim holdingom in podrejenimi družbami v skupini;
3. opis ureditve upravljanja v vsaki podrejeni banki, instituciji in finančni instituciji, skupaj z relevantnimi določbami iz njihovega statuta oziroma druge pravne listine, glede na pravnoorganizacijsko obliko finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ki opredeljuje osnovna pravila upravljanja;
4. izjavo finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga in spremno dokumentacijo ter druga dokazila, vključno z navedbo relevantnih določb iz statuta finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga in drugega zakonodajnega okvira, da upravljavske, operativne ali finančne odločitve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga ne vplivajo na skupino ali njene podrejene banke, institucije ali finančne institucije;
5. zapisniki zadnjih treh sej organa vodenja finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga.
(5) Za namen 5. točke prvega odstavka 86. člena ZBan-3 mora zahteva za izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga vsebovati naslednjo dokumentacijo in informacije:
1. zadnjo posodobljeno organizacijsko strukturo skupine v obliki organigrama, katere del je finančni holding ali mešani finančni holding, z jasno navedbo nadrejenih oseb in podrejenih družb ter položaj finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga v skupini, pri prikazu pa morajo biti jasno razvidne povezave med osebami v skupini iz naslova neposrednega in posrednega imetništva v kapitalu in glasovalnih pravicah ali drug način povezave med njimi;
2. za podrejene kreditne institucije se v ločenem tabelaričnem pregledu navedejo ime podrejene kreditne institucije, država in kraj sedeža, skupna vrednost sredstev na posamični podlagi po stanju konec preteklega leta in navedba njenega pristojnega organa;
3. za druge podrejene družbe se v ločenem tabelaričnem pregledu navedejo ime podrejene družbe, država in kraj sedeža, skupna vrednost sredstev na posamični podlagi po stanju konec preteklega leta, vrsta dejavnosti, ki jo opravlja, in njen pristojni organ, kjer je to ustrezno;
4. opis in dokazila o morebitnih pravnih ali drugih ovirah za prenos informacij s strani podrejene družbe, potrebnih za zagotavljanje izpolnjevanja bonitetnih zahtev skupine na konsolidirani podlagi.
(6) Finančni holding ali mešani finančni holding v okviru postopka odločanja o zahtevi za izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga Banki Slovenije in, kjer je to ustrezno, pristojnemu organu države članice, kjer ima sedež finančni holding ali mešani finančni holding, nemudoma predloži spremenjene, nove oziroma dodatne informacije, če le-te spreminjajo ali dopolnjujejo vsebino prvotno predložene dokumentacije in informacij iz prvega do petega odstavka tega člena.
3. KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost