Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3451. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva, stran 10103.

  
Na podlagi 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 86/02 – ZOZPEU, 135/03 – odl. US, 2/04, 80/04, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ; v nadaljevanju ZZDej) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 20. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva je koncesijski akt, s katerim Občina Žalec, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe določi najmanj vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva.
S tem Odlokom se utemeljujejo razlogi za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Izrazi, opredeljeni v tem aktu, pomenijo:
– »koncesija« je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe;
– »koncedent« je Občina Žalec;
– »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki opravlja javno zdravstveno službo.
3. člen 
S tem aktom Občina Žalec ureja podelitev koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v predvidenem obsegu 1,00 tima in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Koncesija se podeli, če občina ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva lahko, na podlagi koncesije, opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe ob izpolnjevanju pogojev zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
6. člen 
Koncesija se v skladu s tem aktom podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnosti osnovne zdravstvene dejavnosti na področju ginekologije in porodništva, vsebovati tudi podatke, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s koncesijskim aktom. V primeru neskladja med koncesijskim aktom in razpisno dokumentacijo, veljajo določbe koncesijskega akta. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom, navedenim v objavi javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta in na portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj vsebino, določeno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost posamezne vrste zdravstvene dejavnosti na področju ginekologije in porodništva, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Občina podeli koncesijo s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje.
O izbiri koncesionarja odloči občina z odločbo, s katero ponudniku, čigar ponudba je bila po merilih iz prejšnjega člena ocenjena najbolje, podeli koncesijo. V koncesijski odločbi se poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca vrste zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega varstva. V odločbi se navede tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost.
Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Občina z odločbo odvzame koncesijo koncesionarju, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba prenehata z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2021
Žalec, dne 21. oktobra 2021
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost