Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3439. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec »Jurček« pri Osnovni šoli Gornji Petrovci, stran 10066.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 79/09 – UPB1, 41/10 in 14/11) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 15. redni seji dne 22. 10. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v Vrtec »Jurček« pri Osnovni šoli Gornji Petrovci 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, določa kriterije za sprejem otrok v vrtec, izpis otrok in objavo informacij pri vrtcu pri Osnovni šoli Gornji Petrovci (v nadaljevanju: vrtec).
VPIS IN SPREJEM OTROK 
2. člen 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice od starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
V vrtec se lahko sprejme otroka, ki je vključen v nacionalni program cepljenja. Otrok, ki ni bil cepljen po programu oziroma proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in nima ugotovljenih razlogov, da ne more biti cepljen, ne more biti sprejet v javni vrtec.
Vrtec lahko sprejeme toliko otrok, kolikor dopuščajo prostorske kapacitete in normativi za oblikovanje oddelkov.
3. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine ustanoviteljice in objave v lokalnem informatorju.
Vrtec vključuje otroke tudi med šolskim letom po uvrščenosti na čakalno listo ali po vrstnem redu vpisa, če starost otroka ustreza prostemu mestu.
V primeru nastopa izjemnih okoliščin, nastalih v družini otroka, zaradi katerih se bistveno poslabšajo pogoji za otrokov normalni razvoj (smrt starša oziroma skrbnikov, prestajanje zaporne kazni enega od staršev oziroma skrbnikov, nenadna obolelost v družini otroka ter druge okoliščine), za katere center za socialno delo izda potrdilo, se otroka vključi v vrtec prioritetno izven vrstnega reda.
4. člen 
Vlogo za vpis oddajo starši oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj) na predpisanem obrazcu.
Vlogo dobijo vlagatelji na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca. Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega poziva.
5. člen 
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti, ali po elektronski pošti.
Če je vloga nepopolna ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko vlagatelje pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če vlagatelji pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
6. člen 
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem.
7. člen 
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otroka ravnatelj vrtca.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
8. člen 
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru, vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
9. člen 
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
10. člen 
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
11. člen 
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami predložili individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
12. člen 
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program v vrtcu, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok vsebujeta podatke določene v zakonu o vrtcih.
13. člen 
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
14. člen 
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otrok v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V takšnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
15. člen 
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Po končanem postopku sprejema otrok se oblikuje čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok.
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka, pozove starša otroka po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec.
Otrok se izbriše iz čakalnega seznama samo, v kolikor vlagatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora naslednji delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v čakalnem seznamu.
16. člen 
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE 
17. člen 
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan, na predlog sveta zavoda. Komisijo sestavljajo: en predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki jih predlaga ravnatelj, predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev ter predstavnik lokalne skupnosti, ki ga predlaga župan.
Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj zavoda. Komisija deluje na sedežu zavoda.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda.
Predsednik komisije najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije, pozove župana, da imenuje člane komisije. Enako stori tudi, če je potrebno imenovati nadomestnega člana komisije.
18. člen 
Komisija dela na sejah. Na prvi seji, komisija izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Delo komisije vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.
19. člen 
Komisija o poteku seje vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke: kraj, datum in uro seje komisije, imena navzočih, kratek potek dela komisije, sprejete sklepe, katerih priloga je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in se hrani v dokumentaciji vrtca.
Vsa administrativna in strokovna dela za komisijo zagotavlja vrtec.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
Pred obravnavo vlog za vpis otrok v vrtec se v oddelke razporedijo otroci, ki že obiskujejo vrtec.
Prednost pri sprejemu otrok v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami, za katere so starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami predložili individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo otrok, ali je otroku odložen vstop v osnovno šolo, ali so zanje starši predložili mnenje centra za socialno delo.
Otroke iz predhodnega odstavka sprejme komisija neposredno, pred pričetkom rednega sprejema brez točkovanja.
Komisija mora obravnavati vse vloge, ki so bile vložene do zaključka razpisa in omogočajo sprejem s 1. septembrom novega šolskega leta.
Otroka, ki do takrat še ne bo dopolnil enajst mesecev, komisija uvrsti na čakalno listo in obvesti starše o možnosti vključitve ob izpolnitvi zakonskega pogoja z odločbo, v kateri je navedeno, na katerem mestu čakalne liste je otrok.
Preostale vloge za vpis otrok obravnava komisija in sprejme otroke po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po naslednjih kriterijih
20. člen 
Kriterij
Število točk
1
Starša (ali eden od staršev v primeru enostarševske družine*) imata skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Gornji Petrovci in živijo v skupnem gospodinjstvu.
30
2
Eden od staršev ima skupaj z otrokom prebivališče na območju Občine Gornji Petrovci ali otrok tujcev, ki ima skupaj z enim od staršev/skrbnikov stalno ali začasno prebivališče na območju občine.
20
3
Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma v primeru enostarševske družine zaposlenost enega izmed staršev, kateremu je otrok dodeljen.
15
4
Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu.
10
5
Sprejem dveh ali več otrok iz iste družine (dvojčki, trojčki).
7
6
Družina ima več vzdrževanih otrok:
6a
5 otrok ali več
6
6b
4 otroke
5
6c
3 otroke
4
7
Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo oziroma starši otroka, ki ima odlog všolanja in pred tem ta še ni obiskoval vrtca.
20
8
Otrok staršev, ki imajo v vrtec že vključenega otroka.
5
*Opomba:
Za enostarševsko družino po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO) se šteje skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
– starost otroka: prednost ima starejši otrok,
– v primeru enake starosti ima prednost otrok, za katerega je bila vloga oddana prej.
21. člen 
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi. V primeru zdravstvenih razlogov, se lahko ob predložitvi zdravniškega spričevala izpiše brez odpovednega roka.
Otroka ni možno začasno izpisati iz vrtca.
Če iz evidence prisotnosti otrok izhaja, da otrok vrtca ne obiskuje in da starši vrtec niso obvestili o odsotnosti otroka in o razlogih za njegovo odsotnost, vrtec po tridesetih dneh odsotnosti otroka starše pozove, da se pisno izjasnijo, ali vrtec še potrebujejo. Če se v roku petih delovnih dni o tem ne izjasnijo, se šteje, da so odstopili od te pogodbe in vrtec otroka izpiše iz vrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu. Za ponoven vpis morajo vlagatelji oddati novo prijavo za sprejem v vrtec.
22. člen 
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-10
Gornji Petrovci, dne 25. oktobra 2021
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost