Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Ob-3239/21, Stran 2434
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (Sklep Vlade številka 09500-2/2021/5 z dne 17. 6. 2021 – v nadaljevanju Program) Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu OSSIN) objavlja na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 3: Sofinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
javni razpis 
za sofinanciranje projektov društev italijanske narodne skupnosti in samoupravnih skupnosti italijanske narodnosti izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije za leto 2021 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva 18, 6000 Koper – Capodistria (v nadaljnjem besedilu: OSSIN).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih društev italijanske narodne skupnosti in samoupravnih skupnosti italijanske narodnosti (v nadaljnjem besedilu: Društva INS in SSIN), ki so bila izbrana na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije program INTERREG V-A Italija – Slovenija v obdobju 2014–2020 in v naslednjem programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU).
EU programi, ki odstotka finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe ne določajo, niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Izbrani projekti morajo pred podpisom pogodbe uspešno kandidirati na razpisih za pridobitev evropskih sredstev ali razpisov Lokalne akcijske skupine (LAS).
3. Namen javnega razpisa: OSSIN se zaveda pomembnosti vključevanja in delovanja društev INS in SSIN v programih, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim prispevkom za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte Društev INS in SSIN odobrenih s strani Evropske unije, namerava OSSIN spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji po tem javnem razpisu so Društva INS in SSIN, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na javnih razpisih EU.
Upravičen prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje, da:
1. je društvo, ki izpolnjuje pogoje določene v 1. členu Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11, v nadaljnjem besedilu: ZDru-UPB2) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa in Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta),
2. je samoupravna narodna skupnost v skladu z Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa in Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta),
3. je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa, Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU in Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor Društvo INS ali SSIN ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi)),
4. je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izbran v okviru EU programa, ki določa odstotek finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa),
5. se projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izvaja na dan objave javnega razpisa in se zaključi najkasneje do 31. decembra 2021 (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa), Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU in Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor Društvo INS ali SSIN ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi),
6. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun (AJPES) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa, OSSIN preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES),
7. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa in Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije, OSSIN preveri izpolnjevanje pogoja na FURS),
8. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa, OSSIN preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES),
9. za finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja) (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa),
10. bo ob prijavi OSSIN-u posredoval morebitna vmesna poročila potrjena s strani Evropske komisije ali druge pogodbene institucije EU (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpis in Priloga št. 8: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni razpis s strani pogodbene institucije EU).
OSSIN lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja posameznih pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo prijave lahko vsak prijavitelj navedena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam (npr. kopija veljavnega ustanovitvenega akta/statuta za dokazovanje, da gre za nevladno organizacijo).
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo OSSIN odstopilo od te pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. Financiranje
5.1 Višina razpisanih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe na razpisih EU za leto 2021 znaša 30.000 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti.
5.2 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila OSSIN so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni proračunski postavki, lahko OSSIN razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.
5.3 Višina zaprošenih sredstev oziroma način dodeljevanja sredstev
Zaprošena višina finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, vključno z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, za posamezen projekt, je lahko 100 % zahtevane višine lastne udeležbe na projektu EU.
Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe na razpisih EU bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in z izraženimi potrebami Društva INS, SSIN in partnerskih organizaciji.
6. Dodelitev sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni razpis je proračunsko leto 2021.
OSSIN bo na podlagi potrjenih zahtevkov za izplačilo pripravilo zahtevek in ga posredovalo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
MGRT bo nakazal znesek OSSIN trideseti dan od prejema pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo. Nato bo naslednji dan OSSIN nakazala sredstva na račun Društva INS in SSIN.
7. Postopek izbora
V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev INS in SSIN izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) preverila formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni razpis. Strokovno komisijo je s sklepom imenovala OSSIN.
Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo dodeljena sredstva za izplačilo finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe na razpisih EU v enkratnem znesku.
7.1 Roki in način oddaje prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijave na predmetni javni razpis je do vključno 3. 11. 2021.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki in mora vsebovati vse prijavne obrazce in priloge, ki so določeni v besedilu javnega razpisa pod točko 11.2 a.) in 11.2 c.).
Poleg tega je potrebno, skupaj s prijavo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) posredovati tudi sledeče obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta
– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU
– Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor NVO ali Društvo INS ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi)
– Priloga št. 5: Vsebinski načrt projekta, v kolikor ta že ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU
– Priloga št. 6: Finančni načrt projekta, v kolikor ta že ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU
– Priloga št. 8: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni razpis s strani pogodbene institucije EU.
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Can Costiera – OSSIN, Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Capodistria/Koper, je 3. 11. 2021 do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpisom, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – JR ANS ukrep 3/1-2021« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Obrazec št. 5: Označba vloge). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega razpisa.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, osebno oddane na sedežu Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Capodistria/Koper, do 3. 11. 2021 do 12. ure.
Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki ne bo predložena do navedenega roka.
7.2 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v roku 7 dni od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Capodistria/Koper in ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene ovojnice bodo zavržene.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
7.3 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obrazcev in obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in ki ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev in prilog na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.).
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih prijav bodo vloge zavrnjene.
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, določenih v javnem razpisu.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo prijava zavrnjena.
Za sofinanciranje bodo skladno z določili javnega razpisa izbrani vsi projekti, ki bodo zadostili vsem pogojem javnega razpisa.
8. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predsednik sveta OSSIN.
OSSIN bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 3 dneh po zaključku odpiranja prijav.
OSSIN bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema razpisa za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta ne odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil, sredstva pa ostanejo nerazporejena.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.
9. Pravno varstvo
Zoper sklep OSSIN-a o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri pristojnem Upravnem sodišču Republike Slovenije, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
10. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani http://www.cancostiera.org/.
10.1 Navodila za izpolnjevanje
V javnem razpisu se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, kjer je to navedeno, tudi podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del javnega razpisa, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave na javni razpis. Vsa zahtevana dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
10.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a.) Prijavni obrazci
Javnemu razpisu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa
– Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije
– Obrazec št. 5: Označba prijave
b.) Priloga, ki je del javnega razpisa
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
c.) Priloge, ki niso objavljene v javnem razpisu in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta
– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU
– Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor Društvo INS ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi)
– Priloga št. 5: Kopija vsebinskega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU) (lahko le na e-nosilcu)
– Priloga št. 6: Kopija finančnega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU) (lahko le na e-nosilcu)
– Priloga št. 7: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni razpis s strani pogodbene institucije EU (lahko le na e-nosilcu).
Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti