Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Ob-3227/21, Stran 2441
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, skladno z določbami 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter določbami 13., 14. in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine – dela stavbe 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je nepremičnina – del stavbe na naslovu Straža 78, 5282 Cerkno: parc. št. 2003/12, 2003/13, 653/4, 2003/11, 2003/10, vse k.o. 2350 Otalež. V lasti Občine Cerkno v deležu 76 % ter v lasti KS Reka – Straža v deležu 24 %. Prodaja se delež v lasti Občine Cerkno.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.
Kupec bo s podpisom pogodbe potrdil, da je seznanjen z dejanskim stanjem, katastrskim stanjem in pravnim stanjem predmeta prodaje, predvsem s podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča in lokacijski informaciji, ter ga kupuje po načelu videno – kupljeno. Odstopanje med pogodbeno ugotovljenim – dogovorjenim dejanskim stanjem in dejanskim stanjem predmeta prodaje, ne pomeni spremembe predmeta pogodbe in iz tega razloga prodajne pogodbe ni mogoče razdreti niti uveljavljati nobenih zahtevkov. Kupec bo s podpisom prodajne pogodbe potrdil tudi, da je seznanjen s pravnim stanjem predmeta prodaje in glede tega do prodajalca nima nikakršnih zahtevkov in se zaveže v primeru kakršnihkoli naknadno ugotovljenih nepravilnosti le-te odpraviti na svoje stroške.
Kupec je dolžan predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na svoje stroške. Kupec plača pripadajoči davek na prodajo nepremičnine.
Izklicna kupnina za predmet prodaje – dela poslovne stavbe znaša v višini 84.547,60 EUR.
3. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 50/7 členom ZSPDSLS-1
Postopek javne dražbe bo izvedla komisija v sestavi:
– Borut Bernik Bogataj, predsednik,
– Oton Lahajnar, član,
– Urška Lahajnar Ubajiogu, članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo dražitelji obveščeni.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno vrednosti opravil Joško Kumer, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, izvedenec za opravljanje nalog izvedenca gradbene stroke in cenilca stvarnega premoženja ter stalni sodni izvedenec in cenilec za gradbene objekte in stavbna zemljišča.
Izklicna kupnina je določena v skladu z določili 53. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1).
Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan javne dražbe spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi preostalih sodelujočih.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine, dela stavbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javne dražbe. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, se varščina zadrži, organizator javne dražbe pa odstopi od sklenitve posla.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za kupnino je 100,00 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se ali nakaže na TRR SI56 0121 4010 0014 833, Banka Slovenije, ali pa se kupec dogovori s prodajalcem o izvedbi vseh gradbenih in drugih del, naštetih in opisanih v prilogi tega besedila. Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe. V primeru nadomestne izpolnitve, izvedbe gradbenih in drugih del, je rok eno leto od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine oziroma izvedba drugih del v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor ta pogoj ni izpolnjen, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži kot pogodbena kazen.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v poslovnih prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, v 2. nadstropju, in sicer v ponedeljek, 15. 11. 2021, s pričetkom ob 12. uri.
8. Višina varščine
Za predmet prodaje v lasti Občine Cerkno se plača varščina, ki znaša: 8.500,00 EUR.
Varščina se plača najkasneje do 11. 11. 2021, do 12. ure, na račun številka SI56 0121 4010 0014 833, Banka Slovenije in sklic SI00 25-2021, z navedbo namena nakazila: »Javna dražba – VNO Želin«.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina se vrne tudi dražitelju, ki namesto plačila kupnine izvede nadomestno izpolnitev v roku, dogovorjenem v tem besedilu. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in se javne dražbe ne bodo udeležili ali pa se je bodo udeležili in ne bodo pripravljeni kupiti predmeta prodaje niti po izklicni ceni oziroma ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. V primeru, da vplača varščino le en dražitelj in ta noče kupiti predmeta prodaje po izklicni ceni, se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe v 15 dneh po končani dražbi, se varščina zadrži.
9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na direktorja občinske uprave, e-pošta: direktor@cerkno.si. Ogled predmeta prodaje bo možen izključno na podlagi predhodnega dogovora, najkasneje do 10. 11. 2021, do 12. ure.
10. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem, brez odškodninske odgovornosti.
11. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili na e-naslov: direktor@cerkno.si, najkasneje 24 ur pred pričetkom javne dražbe. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, tudi na dan javne dražbe.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
– Lastnoročno podpisano izjavo, ki je priloga tega povabila, da:
a) je seznanjen s predmetom in pogoji dražbe,
b) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke in
c) v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR.
– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik pravne osebe ali dejanski kupec – fizična oseba.
– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo draži.
– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – za fizične osebe in s.p.-je.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s postopkom prodaje predmeta prodaje plača kupec.
Nepremičnina, del stavbe bo prodana po načelu videno – prodano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje. Kupec bo s podpisom prodajne pogodbe potrdil, da je seznanjen s stanjem predmeta prodaje ter ga kupuje po načelu videno – kupljeno. Odstopanje med pogodbeno ugotovljenim – dogovorjenim dejanskim stanjem, kot izhaja iz prodajne pogodbe in dejanskim stanjem predmeta pogodbe, ne pomeni spremembe predmeta pogodbe in iz tega razloga prodajne pogodbe ni mogoče razdreti niti uveljavljati nobenih zahtevkov.
Dražitelj obenem daje pooblastilo organizatorju javne dražbe, da zgoraj navedene podatke preveri v javno dostopnih evidencah.
Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od postopka javne dražbe.
Občina Cerkno 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti