Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3401. Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov električne energije v Občini Radeče za leto 2021, stran 9924.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 1. izredni seji dne 22. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov električne energije v Občini Radeče za leto 2021 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov električne energije v Občini Radeče za leto 2021 določa upravičence do dodelitve subvencije za plačilo stroškov električne energije (v nadaljevanju: subvencije), kriterije in merila za določitev višine ter postopek uveljavljanja in dodelitve subvencije.
2. člen 
Subvencija za plačilo stroškov električne energije po tem odloku je denarna pomoč, ki se dodeli upravičencem zaradi dviga cen življenjskih potrebščin v letu 2021.
3. člen 
Občina Radeče bo za subvencije za leto 2021 zagotovila sredstva v proračunu. Subvencije se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog. Rok za oddajo vlog je 10. 12. 2021, izplačilo subvencij bo v zakonsko predpisanih rokih.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Upravičenci do prejema subvencije po tem odloku so tisti občani, ki imajo najmanj leto dni prijavljeno stalno bivališče v Občini Radeče in ki v Občini Radeče tudi dejansko stalno prebivajo. Upravičenec je hkrati tudi plačnik stroškov električne energije z odjemnim mestom v Občini Radeče.
5. člen 
Do subvencije so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega zneska minimalnega dohodka na podlagi 8. člena Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji (ZUTPG).
Izjemoma lahko komisija z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer odobri subvencijo tudi vlagatelju, katerega dohodek presega višino osnovnega zneska minimalnega dohodka do največ 50%.
III. OBLIKA, VIŠINA IN IZJEME 
6. člen 
Enkratna subvencija po tem odloku se nameni za plačilo stroškov električne energije kot oblika denarne pomoči za premostitev socialne stiske občanov zaradi dviga cen življenjskih potrebščin.
7. člen 
Osnova za odobritev subvencije je minimalni dohodek posameznika in družinskih članov oziroma članov gospodinjstva. Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani oziroma člani gospodinjstva pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
8. člen 
Dodeljena subvencija je znesek v višini:
– 50,00 EUR za družino oziroma gospodinjstvo z enim ali dvema članoma,
– 100,00 EUR za družino oziroma gospodinjstvo s tremi ali več člani.
IV. POSTOPEK PRI UVELJAVLJANJU IN DODELITVI SUBVENCIJE 
9. člen 
Pravico do subvencije po tem odloku uveljavlja vlagatelj, ki je hkrati tudi plačnik stroškov električne energije, pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine, ali ga pridobi na spletni strani Občine Radeče.
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanem obrazcu iz prvega odstavka tega člena, h kateremu morajo predložiti ustrezna dokazila:
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– potrdilo o morebitni brezposelnosti za vse odrasle družinske člane oziroma člane gospodinjstva,
– fotokopijo bančnih izpiskov oziroma dokazilo o neto dohodkih za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke oziroma fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,
– fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja,
– fotokopija plačanih položnic oziroma potrdilo o plačilu za stroške električne energije za zadnje štiri mesece pred vložitvijo vloge – za gospodinjstvo z eno ali dvema osebama do skupne višine 50,00 EUR, za gospodinjstvo s tremi ali več osebami do skupne višine 100,00 EUR.
Priloge iz četrte, pete, šeste, sedme in osme alineje drugega odstavka tega člena mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve vlagatelja.
10. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve subvencije vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan Občine Radeče. O upravičenosti in višini pomoči občinska uprava izda odločbo o dodelitvi subvencije ali zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
V. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-6/2021/3
Radeče, dne 22. oktobra 2021
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti