Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 9938.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 20. 10. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
3. člen se spremeni tako, da se pika na koncu nadomesti z vejico, dodata pa se še dve novi alineji:
»– doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe,
– doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije.«
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Šolska pomoč je namenjena
– doplačilu storitev in dejavnosti, povezanih z izvajanjem šole v naravi, zdravstvene kolonije in letovanja socialno ogroženih otrok ter
– doplačilu pri nakupu šolskih potrebščin.«
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pravico do šolske pomoči lahko uveljavlja upravičenec največ enkrat letno za posamezno vrsto šolskih pomoči, ki sta opredeljeni v 4. členu tega pravilnika, s pisno vlogo na obrazcu ”Vloga za uveljavitev pravice do šolske pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec”, ki je upravičencem na voljo v vložišču oziroma na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.«
4. člen 
7. člen se dopolni tako, da se prva alineja od sedaj naprej glasi:
»– potrdilo o stalnem prebivališču,«
sedma alineja se od sedaj naprej glasi:
»– potrdilo o namenu porabe šolske pomoči, ko gre za doplačilo storitev in dejavnosti, povezanih z izvajanjem šole v naravi, zdravstvene kolonije in letovanja socialno ogroženih otrok,«
za sedmo alinejo pa se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– potrdilo o šolanju, ko gre za otroka, ki je starejši od 18 let in je vključen v kakršno koli obliko rednega izobraževanja,«
pri čemer dosedanja osma alineja postane deveta alineja tega člena.
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Višino posamezne šolske pomoči, na podlagi sprejetega proračuna za tekoče proračunsko leto, vsako leto posebej s sklepom določi Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec.«
6. člen 
12. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pomoč posamezniku oziroma družini v stiski je namenjena tistim posameznikom ali družinam, ki se zaradi trenutnega dogodka, nastalega brez njihove krivde (nenadna izguba zaposlitve, elementarne (naravne) nesreče in požar, nenadna oziroma dolgotrajna bolezen, invalidnost, ugotovljen slab socialni položaj, izguba redne denarne socialne pomoči zaradi minimalnega premoženja, ki je posamezniku oziroma družini nujno potrebno za preživetje (nepremičnina, v kateri posameznik oziroma družina živi ter minimalno funkcionalno zemljišče okrog te nepremičnine in nepremičnina, ki se iz različnih razlogov ne da razdeliti med več lastnikov in prodati, nasilje v družini, ko se mora žrtev umakniti v varno okolje, selitev v drugo stanovanje ipd.) znajdejo v situaciji, ko so ostali brez dela dohodka in potrebujejo pomoč za kritje nujnih življenjskih stroškov.«
7. člen 
Za 12. členom se doda nov 13. člen, ki se glasi:
»V primeru, ko ima družina redne mesečne prejemke vsaj v višini denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in nižje od dohodka, ki mora biti v zadnjih treh mesecih nižji od seštevkov višin minimalnih plač družine, se ji kljub ugotovljenemu slabemu socialnemu položaju, zaradi redno izplačanih mesečnih dohodkov, s strani Mestne občine Slovenj Gradec dodeli polovična denarna pomoč.«
8. člen 
13. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 14. člen.
9. člen 
13.a člen se spremeni tako, da se preimenuje v 15. člen.
10. člen 
14. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 16. člen.
11. člen 
15. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 17. člen, v prvem odstavku pa se besedna zveza »na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec« nadomesti z besedilom »v vložišču«.
12. člen 
16. člen se dopolni tako, da se preimenuje v 18. člen, pri čemer se prva alineja spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»– potrdilo o stalnem prebivališču,«
za šesto alinejo pa se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– potrdilo o šolanju, ko gre za otroka, ki je starejši od 18 let in je vključen v kakršno koli obliko rednega izobraževanja,«
pri čemer dosedanja sedma alineja postane osma alineja tega člena.
13. člen 
17. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 19. člen.
14. člen 
18. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 20. člen.
15. člen 
19. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 21. člen.
16. člen 
20. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 22. člen.
17. člen 
21. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 23. člen.
18. člen 
22. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 24. člen, njegov prvi odstavek pa se od sedaj naprej glasi:
»Postopek za uveljavljanje denarne pomoči rejencem, ki so ostali brez obeh staršev in so vključeni v redne oblike izobraževanja, prične po uradni dolžnosti občinska uprava v okviru za to pristojnega oddelka, in sicer po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek.«
19. člen 
23. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 25. člen, v drugem odstavku pa se vse štiri alineje nadomestijo z novim besedilom, ki se od sedaj naprej glasi:
»Denarna pomoč rejencem, ki so ostali brez obeh staršev in so vključeni v redne oblike izobraževanja, znaša:
– predšolski otroci: 0,5 minimalne plače
– osnovnošolski otroci: 0,75 minimalne plače
– srednješolci: 1 minimalne plače
– študenti: 1,25 minimalne plače.«
20. člen 
24. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 26. člen, od sedaj naprej pa se glasi:
»Do pomoči pri plačilu dela pogrebnih stroškov so upravičeni zavezanci za plačilo, ob pogoju, da se sami nahajajo v težkih socialnih razmerah, pokojni pa ni imel premoženja, ki bi bilo predmet dedovanja, zavezanci za plačilo prav tako ne smejo biti prejemniki denarne pomoči ob smrti družinskega člana na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Težke socialne razmere zavezanca za plačilo pogrebnih stroškov so vezane na njegov mesečni dohodek, ki mora biti v zadnjih treh mesecih nižji od minimalnega dohodka, ki je povečan za 50% po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
V primeru, da nekdo, ki je organiziral in posledično tudi plačal pokop umrlega, in ni zavezanec za plačilo pogrebnih stroškov umrlega, umrli pa takih zavezancev tudi ni imel, je upravičen do povračila pogrebnine v višini denarne pomoči ob smrti družinskega člana na podlagi Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev.«
21. člen 
25. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 27. člen, besedna zveza »na sedežu« pa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi »v vložišču«.
22. člen 
26. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 28. člen, prvi odstavek pa se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih iz prejšnjega člena, h katerim morajo predložiti ustrezna dokazila:
– potrdilo o stalnem prebivališču za umrlim,
– potrdilo o katastrskem dohodku za umrlim in vlagateljem,
– izpis iz matične knjige o umrlem,
– potrdilo, da vlagatelj ni prejemnik denarne socialne pomoči ob smrti družinskega člana na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
– pravnomočen sklep oziroma obvestilo sodišča o opravljeni zapuščinski obravnavi,
– fotokopija računa o izvedeni storitvi, ki se glasi na ime vlagatelja,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.
Prilogi iz šeste in sedme alineje mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam na podlagi pisne privolitve stranke.«
23. člen 
27. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 29. člen.
24. člen 
28. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 30. člen, od sedaj naprej pa se glasi:
»Višina pomoči pri plačilu dela pogrebnih stroškov znaša enako kot višina denarne socialne pomoči ob smrti družinskega člana na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.«
25. člen 
Za novim 30. členom se dodata dve novi poglavji (Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki izven mreže javne službe, Doplačilo za bivanje v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije), ki se glasita:
»DOPLAČILO BIVANJA V STANOVANJSKI SKUPNOSTI ALI V DRUGI ORGANIZIRANI OBLIKI IZVEN MREŽE JAVNE SLUŽBE 
31. člen 
Pomoč za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe je skladno s tem pravilnikom pomoč, ki je namenjena doplačilu bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva izven mreže javne službe, za katere občina ni zakonsko zavezana, da deloma oziroma v celoti plačuje stroške bivanja v njih.
Upravičenci 
32. člen 
Upravičenci do pomoči za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe so polnoletne osebe, ki imajo urejeno stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec in so nameščene v stanovanjsko skupnost ali drugo organizirano obliko izven mreže javne službe, njihovi mesečni dohodki pa ne zadoščajo za plačilo bivanja v namestitveni enoti celoti.
Postopek uveljavljanja pomoči za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe 
33. člen 
Pomoč za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe uveljavlja vlagatelj s pisno vlogo na obrazcu »Vloga za pomoč za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe«, ki je upravičencem na voljo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec in na njeni spletni strani.
34. člen 
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih iz prejšnjega člena, h katerim morajo predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– pisni dogovor skupaj z izračunom plačila o vključitvi v stanovanjsko skupnost oziroma drugo organizirano obliko bivanja izven mreže javne službe,
– pisno mnenje centra za socialno delo o vključitvi vlagatelja v stanovanjsko skupnost oziroma drugo organizirano obliko izven mreže javne službe,
– fotokopijo bančnih izpiskov za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane, s katerim si vlagatelj deli skupno gospodinjstvo,
– fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke oziroma fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,
– fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja.
Priloge iz tretje, pete in šeste alineje mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam na podlagi pisne privolitve stranke.
35. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe vodi Mestna občina Slovenj Gradec, in sicer po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek.
36. člen 
O pravici do pomoči za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe odloči z odločbo pristojni organ iz prejšnjega odstavka tega člena.
Kriteriji za določanje višine pomoči za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe 
37. člen 
Občinska denarna pomoč v tem primeru predstavlja znesek, ki preostane za plačilo po kritju stroškov iz lastnih dohodkov upravičenca, pri čemer mora upravičencu za kritje drobnih osebnih potreb ostati 20 % osnovnega minimalnega dohodka, skladno z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
38. člen 
Pomoč se na podlagi odločbe, ki jo izda upravni organ Mestne občine Slovenj Gradec, upravičencu izplačuje 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
DOPLAČILO ZA BIVANJE V NAJEMNEM STANOVANJU V OKVIRU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE 
39. člen 
Pomoč za bivanje v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije je pomoč, ki je namenjena vsem tistim uporabnikom institucionalnega varstva, ki so se tekom bivanja v instituciji ob pomoči osebne asistence odločili za samostojno in neodvisno življenje in bivanje v svojem najemnem stanovanju.
Prav tako je Pomoč za bivanje v najemnem stanovanju v okviru procesa dezinstitucionalizacije namenjena tistim uporabnikom, ki so se namesto bivanja v institucionalnem varstvu, odločili za samostojno in neodvisno življenje in bivanje v svojem najemnem stanovanju ob pomoči osebne asistence.
Upravičenci 
40. člen 
Upravičenci za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije so osebe z različnimi oblikami oviranosti (v duševnem razvoju, gibalna oviranost), ki so se ob ustrezni podpori osebne asistence namesto življenja v instituciji odločili za samostojno življenje v skupnosti ob pomoči osebne asistence.
Postopek uveljavljanja pomoči za bivanje v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije 
41. člen 
Pomoč za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije uveljavlja vlagatelj s pisno vlogo na obrazcu »Vloga za pomoč za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije«, ki je upravičencem na voljo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec in na njeni spletni strani.
42. člen 
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih iz prejšnjega člena, h katerim morajo predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– fotokopijo odločbe pristojnega centra oziroma drugega organa o stopnji invalidnosti oziroma druge oviranosti, zaradi katere bi bil upravičen do bivanja v institucionalnem varstvu,
– fotokopijo najemne pogodbe za najem stanovanja, v katerem živijo,
– fotokopijo odločbe o vključitvi uporabnika v program osebne asistence,
– fotokopijo bančnih izpiskov za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane, s katerimi si vlagatelj deli skupno gospodinjstvo.
Priloge iz tretje, četrte in pete alineje mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam na podlagi pisne privolitve stranke.
Kriteriji za določanje višine pomoči za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije 
43. člen 
Višina pomoči za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije se izračunava kor razlika med ceno oskrbe oseb z motnjo v duševnem razvoju v CUDV Črna na Koroškem v bivalni enoti za 16 ur in dohodkom upravičenca, ki je zmanjšan za 20% osnovnega minimalnega dohodka, skladno z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
44. člen 
Pomoč se na podlagi odločbe, ki jo izda upravni organ Mestne občine Slovenj Gradec, upravičencu izplačuje 15. dne v mesecu za pretekli mesec.«
26. člen 
29. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 45. člen.
27. člen 
30. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 46. člen, besedna zveza »Oddelek za negospodarstvo« pa se nadomesti z besedno zvezo »pristojni oddelek«.
28. člen 
31. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 47. člen.
29. člen 
32. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 48. člen, od sedaj naprej pa se glasi:
»Denarne socialne pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec se upravičencem dodelijo praviloma enkrat letno v enkratnem znesku. Izjemo predstavljajo:
– pomoči posameznikom oziroma družinam v stiski, ki se upravičencem lahko izplačajo dvakrat pod pogoji, opredeljenimi v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika,
– pomoči za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali v drugi organizirani obliki izven mreže javne službe, ki se izplačujejo vsak mesec posebej,
– pomoči za doplačilo bivanja v najemnem stanovanju v okviru procesa deinstitucionalizacije, ki se izplačujejo vsak mesec posebej.«
30. člen 
33. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 49. člen, prva alineja pa se dopolni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»– v funkcionalni obliki s pisnim privoljenjem vlagatelja.«
31. člen 
34. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 50. člen.
32. člen 
35. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 51. člen.
33. člen 
36. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 52. člen.
34. člen 
37. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 53. člen.
35. člen 
38. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 54. člen.
36. člen 
39. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 55. člen, besedilo pa se glasi:
»Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko se začne tudi uporabljati.«
Št. 007-0005/2021
Slovenj Gradec, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti