Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Št. 303-174/2020/9 Ob-3257/21, Stran 2393
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16, 36/21, 82/21), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1, z dne 20. 4. 2020, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 6.0, z dne 2. 7. 2021, Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1), Resolucije Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) (2021/C 66/01) (UL C 66, z dne 26. 2. 2021, str. 1), Sporočila komisije Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (Evropska komisija, Bruselj, z dne 3. 3. 2010, COM(2010) 2020 konč., objavljeno na spletni strani: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_ SL_ACT_part1_v1.pdf), Resolucije Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih ((UL C 372, z dne 20. 12. 2011, str. 1), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17, 46/19), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-215/2021/5, z dne 20. 10. 2021, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor izvajalcev operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021–2023 (kratek naziv javnega razpisa: JR Usposabljanje mentorjev 2021–2023) 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021–2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.2: Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; ter specifičnega cilja 10.2.2: Izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji vzhodne Slovenije (KRVS) ter v kohezijski regiji zahodne Slovenije (KRZS).
2.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, izboljšanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učinkovitemu izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih.
2.2 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (v nadaljevanju: mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih.
Skladno z OP EKP za obdobje 2014–2020, prednostno osjo 10, prednostno naložbo 10.2 in specifičnim ciljem 10.2.2, je pričakovan rezultat izboljšanje kompetenc izvajalcev, vključenih v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Rezultat se meri s kazalnikom rezultata 10.16 Delež mentorjev v podjetjih, ki so uspešno zaključili usposabljanja.
Učinek bo dosežen z aktivnostmi, najmanj 32 urnih usposabljanj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in za izvajanje praktičnega izobraževanja za najmanj 800 novih mentorjev pri delodajalcih, in sicer 424 novih mentorjev v vzhodni kohezijski regiji in 376 novih mentorjev v zahodni kohezijski regiji, ki se ga meri s kazalnikom učinka 10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kot je razvidno iz tabele 1 v točki 11.1.
2.3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.
Sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja je razdeljeno na naslednja dva sklopa:
Sklop A: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev
V okviru sklopa A bo usposabljanje potekalo po programu za usposabljanje mentorjev: »Program usposabljanja mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju« (Priloga 12, ki je del razpisne dokumentacije), ki je del programa »Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja«.
Usposabljanje po tem programu obsega 32 ur neposrednega pedagoškega dela in 18 ur samostojnega dela udeležencev. Navedeni program usposabljanja je prenovljen, pripravil ga je Center RS za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI) in je tudi dostopen na njihovi spletni stani1.
1 http://www.cpi.si/izobrazevalni-programi/novi-in-prenovljeni-studijski-ter-izobrazevalni-programi/pedagosko-andragosko-usposabljanje.aspx#Programusposabljanja.
V sklop A se lahko vključijo tisti mentorji, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja v okviru operacij, izbranih na predhodnem JR Usposabljanje mentorjev 2016–2021 in ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v programu usposabljanja.
Sklop B: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev
Pri tem sklopu gre za nadaljnja usposabljanja mentorjev iz štirih različnih vsebinskih področij. Usposabljanja bodo potekala po krajših programih (priloga 13, ki je del razpisne dokumentacije), v obsegu 8 ur neposrednega pedagoškega dela.
Vsak program usposabljanja opredeljuje tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programa usposabljanja.
Usposabljanj se lahko udeležijo naslednji mentorji:
– mentorji, ki so se že udeležili usposabljanja po programu »Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja«: bodisi so bili v usposabljanje vključeni znotraj predmetnega javnega razpisa – sklop A, ali pa so se usposabljanja udeležili v okviru operacij, izbranih na JR Usposabljanje mentorjev 2016–2021, ali
– mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.
Posamezen mentor se lahko znotraj tega sklopa udeleži več krajših programov usposabljanja glede na različna vsebinska področja.
2.4 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji vzhodne Slovenije (KRVS) ter v kohezijski regiji zahodne Slovenije (KRZS).
Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: sredstva tega javnega razpisa se delijo glede na lokacijo izvajanja aktivnosti v KRVS in KRZS, v razmerju 53 % za KRVS in 47 % za KRZS.
Za 1. aktivnost »Izpeljava ukrepa Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe« bo delitev kazalnikov in sredstev potekala glede na lokacijo2 izvajanja programov usposabljanja za posamezne vključitve mentorjev, pri čemer se upošteva vsota vrednost kazalnikov, to sta Število vključenih mentorjev v podjetjih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Sklop A) in Število vključenih mentorjev v sklop B, v razmerju 53 % KRVS in 47 % KRZS.
2 Kadar nastopi višja sila/izjemne okoliščine, se usposabljanja lahko izvedejo na daljavo, pri čemer se v tem primeru za lokacijo izvajanja programov usposabljanja upošteva sedež izvajalca usposabljanja.
V enakem razmerju se bo delilo sredstva za 2. aktivnost: »Podpora izpeljavi ukrepa Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«, saj je ta aktivnost namenjena podpori 1. aktivnosti oziroma usposabljanju mentorjev, pri čemer razmerje sledi številu vključenih mentorjev v aktivnosti usposabljanj po regijah.
2.5 Način izvajanja
Aktivnosti posameznega konzorcijskega partnerja se lahko izvajajo v kohezijski regiji, kjer je registriran.
Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Za vodenje konzorcija se organizira projektna pisarna pri prijavitelju. Upravičeni stroški za vodenje projektne pisarne so opredeljeni v 14. točki tega javnega razpisa.
Za izvajanje predmeta tega javnega razpisa bosta v skladu s pogoji in merili izbrana največ dva konzorcija, ki bosta izvajala aktivnosti iz Sklopa A in iz Sklopa B v obeh kohezijskih regijah.
Prijavitelj k vlogi priloži s strani vseh partnerjev konzorcija podpisano fotokopijo konzorcijske pogodbe, s katero se partnerji konzorcija dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega konzorcija, ki jih v primeru uspešne izbire na javnem razpisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje projekta, uredijo medsebojne pravice in obveznosti, vključno s solidarno odgovornostjo, in določijo pogoje, pravice in obveznosti tudi v zvezi z morebitnim odstopom posameznega partnerja konzorcija in vstopom novega partnerja konzorcija, z namenom, da upravičenec zagotovi izpolnjevanje vseh pogojev in meril javnega razpisa ves čas izvajanja operacije, torej tudi da upravičenec deluje v obliki konzorcija. Vzorec konzorcijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga 5). Navodila za pripravo konzorcijske pogodbe so podana v točki 6 Navodil za prijavo na javni razpis.
3. Ciljna skupina: ciljna skupina so mentorji zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom za dijake srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, mentorji zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktični del izobraževanja za študente višjega strokovnega izobraževanja ter mentorji zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo ostale formalne oblike praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (za vajence).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Dokazila
1
Je javni zavod, ki je na dan oddaje vloge vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
ter v šolskem letu 2021/2022 izvaja redno izobraževanje
za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe,
 pogoj se bo preveril v uradnih evidencah ministrstva
2
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna, 
– Izjave prijavitelja: Priloga 3 Prijavnica na javni razpis, točka 6
3
ima v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, oziroma, če potrdilo pridobi ministrstvo, najkasneje na dan oddaje vloge, poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več,
– potrdilo Finančne uprave RS 
o plačanih obveznostih,* 
– Izjave prijavitelja: Priloga 3 Prijavnica na javni razpis, točka 6
4
organizaciji, vključno njeni odgovorni osebi, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196.–203. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20 in 95/21).
– Dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti** 
– Izjave prijavitelja: Priloga 3 Prijavnica na javni razpis, točka 6
* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge
** Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred oddajo vloge. Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ali bo dokazilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje pogojev pod številko 4 preverjalo na dan oddaje vloge.
4.2 Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
Za kandidiranje na javnem razpisu mora konzorcijski partner (brez prijavitelja) izpolnjevati naslednje pogoje: 
Dokazila
1
a) je javni ali zasebni zavod, vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2021/2022 izvaja redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe,
b) je zbornica, ki ji je podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (registrirana pod šifro dejavnosti 85.320), v skladu z 19. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma z Obrtnim zakonom (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.),
(a) pogoj se bo preveril v uradnih evidencah ministrstva 
(b) izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna ustrezna šifra dejavnosti*
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna, 
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja 
3
ima v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, oziroma, če potrdilo pridobi ministrstvo, najkasneje na dan oddaje vloge, poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom ki ureja davčni postopek oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več,
– Potrdilo Finančne uprave RS 
o plačanih obveznostih** 
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja
4
organizaciji, vključno njeni odgovorni osebi, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196.–203. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20 in 95/21).
– Dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti*** 
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja 
* Če konzorcijski partner na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če konzorcijski partner ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
*** Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred oddajo vloge. Če konzorcijski partner ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ali bo dokazilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje pogojev pod številko 4 preverjalo na dan oddaje vloge.
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti:
– izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora (pogoj se bo preveril v točki 1.5 Prijavnice na javni razpis),
– izkazovanje ustreznosti in sposobnost za izvedbo projekta (pogoj se bo preveril v točki 2.2.2 Prijavnice na javni razpis),
– izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (pogoj se bo preveril v točki 3.1 Prijavnice na javni razpis),
– izkazovanje skladnosti s cilji in rezultati na ravni prednostne osi oziroma naložbe (pogoj se bo preveril v točki 2.1.3 Prijavnice na javni razpis).
Vloga na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
V nadaljnjem postopku izbire bo upoštevana le vloga, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene splošne pogoje in pogoje za ugotavljanje upravičenosti, v nasprotnem primeru bo vloga zavrnjena.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje v skladu z določbami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo ocenila komisija za izvedbo postopka tega javnega razpisa po merilih za ocenjevanje vlog.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden po naslednjih merilih:
1. REFERENCE IN USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE
Merilo
Vrednotenje
Točke
Najvišje 
možno število točk
1.1 Število izvedenih seminarjev 
za usposabljanje strokovnih delavcev 
v poklicnem in strokovnem izobraževanju v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020 (istovrsten seminar se šteje samo enkrat; upošteva se najmanj 6 urni seminar).
Vsak seminar, ki izpolnjuje naveden kriterij, šteje 2 točki. 
Skupno se upošteva največ 10 seminarjev.
(točka 2.2.1 Prijavnice 
na javni razpis) 
0–20
20
60
1.2 Organizacijske izkušnje prijavitelja v zadnjih 5 letih, kot samostojnega izvajalca ali kot poslovodečega partnerja ali kot partnerja v konzorciju, z izvajanjem projektov Evropskega socialnega sklada (istovrsten projekt se šteje samo enkrat).
Vsak prijavitelj, ki je bil samostojni izvajalec ali poslovodeči partner projekta, prejme po 5 točk za vsak projekt. Vsak prijavitelj, ki je bil partner v konzorciju, za vsak projekt prejme po 2,5 točke. 
(točka 2.2.3 Prijavnice na javni razpis)
0–20
20
1.3 Število novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe v poklicnem oziroma v strokovnem izobraževanju, pri pripravi ali prenovi katerih je prijavitelj sodeloval v letih 2004 do 2006.
Vsak program, ki izpolnjuje naveden kriterij, šteje 2 točki. 
Skupno se upošteva največ 10 izobraževalnih programov. 
(točka 2.2.4 Prijavnice na javni razpis)
0–20
20
2. VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV
2.1. Število konzorcijskih partnerjev 
Najmanj 15 konzorcijskih partnerjev, od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči; 
Najmanj 10 konzorcijskih partnerjev, od katerih je en  konzorcijski partner poslovodeči; 
Najmanj 5 konzorcijskih partnerjev, od katerih je en konzorcijski partner, poslovodeči; 
4 ali manj konzorcijskih partnerjev, od katerih je en konzorcijski partner poslovodeči 
(točka 1.3 Prijavnice na javni razpis) 
 
20 
 
 
10 
 
 
 
 
20
2.2. Aktivnosti za vključevanje ciljnih skupin
Prijavitelj je predstavil vsaj tri aktivnosti za vključevanje mentorjev, ki so pojasnjene in razdelane
Prijavitelj je predstavil dve aktivnosti
za vključevanje mentorjev, ki so pojasnjene in razdelane
Prijavitelj je predstavil eno aktivnost za vključevanje mentorjev ali sploh ni predstavil nobene aktivnosti za vključevanje mentorjev 
(točka 3.2 Prijavnice na javni razpis)
 
10 
 
 
 
 
 
10
40
2.3. Aktivnosti za vključevanje delodajalcev, vključenih v usposabljanja
Prijavitelj je predstavil vsaj tri aktivnosti za vključevanje mentorjev, ki so pojasnjene in razdelane
Prijavitelj je predstavil dve aktivnosti za vključevanje mentorjev, ki so pojasnjene
in razdelane
Prijavitelj je predstavil eno aktivnost za vključevanje mentorjev ali sploh ni predstavil nobene aktivnosti za vključevanje mentorjev 
(točka 3.3 Prijavnice na javni razpis)
 
10 
 
 
 
 
 
10
3. KAKOVOST PREDLOGOV IN ZAGOTAVLJANJE UTEMELJENOSTI FINANČNEGA NAČRTA TER STROŠKOV
3.1 Kakovost organizacijskega 
in terminskega načrta 
Ocenjevanje pripravljalnih, podpornih 
in zaključnih aktivnosti
Vseh 8 ali vsaj 7 aktivnosti (pripravljalne, podporne in zaključne) je pojasnjenih 
in razdelanih: vsebujejo opis aktivnosti in načrtovanih rezultatov ter so časovno in stroškovno ovrednotene. 
Vsaj 4 ali največ 6 aktivnosti (pripravljalne, podporne in zaključne) je pojasnjenih 
in razdelanih: vsebujejo opis aktivnosti in načrtovanih rezultatov ter so časovno in stroškovno ovrednotene. 
3 ali manj aktivnosti (pripravljalne, podporne in zaključne) so pojasnjene in razdelane: vsebujejo opis aktivnosti in načrtovanih rezultatov ter so časovno in stroškovno ovrednotene. 
(Priloga 3a Organizacijski in terminski načrt)
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
10
50
3.2 Kakovost in utemeljenost finančnega načrta 
Opredelitev stroškov izhaja iz aktivnosti (navedeni stroški so primerni in potrebni glede na opredeljene aktivnosti) 
Vse stroške v finančnem načrtu 
je mogoče povezati 
z načrtovanimi aktivnostmi. 
Nekaterih stroškov v finančnem načrtu, vendar manj kot polovico, ni mogoče povezati z načrtovanimi aktivnostmi. 
Več kot polovico stroškov v finančnem načrtu ni mogoče povezati 
z načrtovanimi aktivnostmi. 
(točka 5.2 Prijavnice na javni razpis, Priloga 6 k javnemu razpisu ter Priloga 3a Organizacijski in terminski načrt)
 
10 
 
 
 
 
10
3.3 Načrt strokovne podpore udeležencem
Prijavitelj je predstavil vsaj sedem aktivnosti namenjene strokovni podpori udeležencem, ki so pojasnjene in razdelane.
Prijavitelj je predstavil vsaj pet aktivnosti namenjene strokovni podpori udeležencem, ki so pojasnjene in razdelane.
Prijavitelj je predstavil 4 ali manj aktivnosti namenjeno strokovni podpori udeležencem, ki je pojasnjena in razdelana.
(točka 4.2 Prijavnice na javni razpis)
 
10 
 
 
 
 
 
0
10
3.4 Evalvacijski vprašalnik za udeležence usposabljanj 
Vprašalnik vsebuje najmanj štiri sklope evalvacij o izvedbi usposabljanj. 
Vprašalnik vsebuje tri sklope evalvacij o izvedbi usposabljanj. 
Vprašalnik vsebuje dva ali manj sklopov evalvacij o izvedbi usposabljanj. 
(točka 5.3.1 Prijavnice na javni razpis)
 
10 
 
 
0
10
3.5 Evalvacijski vprašalnik za izvajalce usposabljanj 
Vprašalnik vsebuje najmanj štiri sklope evalvacij o izvedbenem usposabljanju. 
Vprašalnik vsebuje tri sklope evalvacij o izvedenem usposabljanju. 
Vprašalnik vsebuje dva ali manj sklopov evalvacij o izvedenem usposabljanju. 
(točka 5.3.1 Prijavnice na javni razpis)
 
10 
 
 
10
4. PRISPEVEK K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
4.1. Sedež konzorcijskih partnerjev (vključno s poslovodečim partnerjem) v obmejnem problemskem območju3
Vsi konzorcijski partnerji imajo sedež 
v obmejnem problemskem območju. 
Polovica ali več kot polovica konzorcijskih partnerjev ima sedež v obmejnem problemskem območju. 
Manj kot polovica konzorcijskih partnerjev ima sedež v obmejnem problemskem območju. 
(točka 1.1 in 1.3 Prijavnice na javni razpis)
 
10 
 
 
 
0
10
10
Največje možno število točk – SKUPAJ
160
3 Glede na določbe prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16) in merila iz 2. in 3. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20) ter ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril, se v obmejna problemska območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezno vlogo, je stošestdeset točk iz vseh štirih sklopov meril. Izbran je lahko prijavitelj, ki pri vsakem posameznem merilu znotraj prvega in drugega sklopa doseže vsaj pet točk in skupaj pri vseh merilih doseže najmanj 120 točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrana največ dva prijavitelja z največ točkami.
V primeru, da bi po merilih za izbor dva ali več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk pod sklopom meril »Reference in usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije«. Če dosegajo prijavitelji pod navedenim sklopom meril enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod sklopom meril »Vključevanje ključnih deležnikov«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod navedenim sklopom meril enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod sklopom meril »Kakovost predlogov in zagotavljanje utemeljenosti finančnega načrta ter stroškov«. V primeru, da je število še vedno enako, o izbiru odloči žreb, ki bo javen.
Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, razpisna komisija predlaga ministrici v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
6. Dodatne zahteve za izvajanje operacij
Dodatne zahteve za izbrane prijavitelje na tem javnem razpisu, ki se bodo preverjale v času izvajanja operacij:
– vodja projekta in koordinator projekta morata biti pri prijavitelju zaposlena ves čas trajanja projekta. Koordinator projekta mora biti med trajanjem projekta zaposlen na projektu najmanj 30 % delovnega časa;
– izvajalci programa usposabljanja morajo imeti reference iz področja vsebinskih sklopov (obvezno upoštevati Prilogi 12 in 13, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije). Seznam predavateljev z zahtevano izobrazbo in delovnimi izkušnjami, vključno z dokazili, se hrani pri konzorcijskem partnerju, pri čemer mora imeti najmanj 75 % predavateljev visokošolsko izobrazbo;
– izdaja potrdil vsem udeležencem o opravljenem usposabljanju po predlogi ministrstva in vodenje elektronske evidence o izdanih potrdilih;
– vsako usposabljanje pri Sklopu A izvedejo 4 različni predavatelji, kar se bo preverjalo pri vsakem oddanem zahtevku za izplačilo;
– upoštevanje ustreznega števila skupin udeležencev (največ do 13 udeležencev v skupini);
– preverjanje ustreznosti ciljnih skupin – posameznikov (mentorjev), pri čemer dokazila o ustreznosti ciljnih skupin hrani izbrani prijavitelj ali konzorcijski partner.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 350.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2021: 80.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 42.400,00 EUR, od tega: 
– 33.920,00 EUR s PP: 160176 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 8.480,00 EUR s PP: 160177 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 37.600,00EUR, od tega: 
– 30.080,00 EUR PP:160178 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 7.520,00 EUR s PP: 160179 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 200.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 106.000,00 EUR, od tega: 
– 84.800,00 EUR s PP: 160176 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 21.200,00 EUR s PP: 160177 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 94.000,00 EUR, od tega: 
– 75.200,00 EUR PP:160178 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 18.800,00 EUR s PP: 160179 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2023: 70.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 37.100,00 EUR, od tega: 
– 29.680,00 EUR s PP: 160176 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 7.420,00 EUR s PP: 160177 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 32.900,00 EUR, od tega: 
– 26.320,00 EUR PP: 160178 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 6.580,00 EUR s PP: 160179 Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Na javnem razpisu bosta izbrana dva prijavitelja, kar pomeni, da je za posameznega upravičenca na razpolago največ 175.000,00 EUR.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
8. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državne pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne objave javnega razpisa do dne 30. 6. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne objave javnega razpisa do dne 31. 7. 2023.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
10. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
a. Javni razpis za izbor operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021–2023
Prilogo 1: Navodila za prijavo na javni razpis,
Prilogo 2: Obrazec za oddajo vloge (obrazec se nalepi na ovojnico, ki vsebuje vlogo),
Prilogo 3: Prijavnica na javni razpis,
Prilogo 3a: Organizacijski in terminski načrt,
Prilogo 4: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
Prilogo 5: Vzorec konzorcijske pogodbe,
Prilogo 6: Finančni načrt 2014–2020_V in Z,
Prilogo 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja,
Prilogo 8: Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje,
Prilogo 9: Obračun SSE,
Prilogo 10: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa,
Prilogo 11: Ocenjevalni list,
Prilogo 12: Program usposabljanja mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju (PUM-PUD-PI),
Prilogo 13: Program Nadaljnje usposabljanje mentorjev,
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami (objavljena na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077/),
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter dokazila:
Prilogo 3: Prijavnica na javni razpis,
Prilogo 3a: Organizacijski in terminski načrt,
Prilogo 5: Konzorcijska pogodba, podpisana in žigosana s strani vseh konzorcijskih partnerjev,
Prilogo 6: Finančni načrt 2014–2020_V in Z,
Prilogo 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja.
Prijavitelj mora priložiti dokumentacijo formalno popolne vloge v enem pisnem izvodu in na elektronskem mediju (CD ali USB ključ) v izvornem formatu (Word in Excel).
Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumentacije. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
11. Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
V okviru tega javnega razpisa bomo spremljali programsko specifične kazalnike učinka in rezultata in skupne kazalnike učinka in rezultata na podlagi priloge 1 Uredbe (EU) št. 1304/2013 (dostopna na spletni strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX %3A32013R1304).
11.1 Kazalniki učinka in rezultata operativnega programa
Tabela 1:
Kazalnik učinka operativnega programa
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Vzhod
424
10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Zahod
376
Skupaj
800
Kazalnik rezultata operativnega programa
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.16 Delež mentorjev v podjetjih, ki so uspešno zaključili usposabljanja (delež)
Vzhod
98
10.16 Delež mentorjev v podjetjih, ki so uspešno zaključili usposabljanja (delež)
Zahod
98
Kazalnik učinka spremlja število udeležencev, vključenih v programe usposabljanj mentorjev. Pričakuje se, da bo v izvajanje programov vključenih najmanj 800 mentorjev za Sklop A, od tega v KRVS najmanj 424, v KRZS pa najmanj 376 mentorjev.
Določitev števila kazalnikov na konzorcij: Vsak prijavitelj oziroma konzorcij mora načrtovati in slediti načrtovanemu številu, to je skupno 400 vključenih mentorjev v sklop A, kar predstavlja 212 mentorjev v KRVS in 188 mentorjev v KRZS.
Kazalnik rezultata spremlja delež udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanja, pri čemer uspešno pomeni minimalno 75 % prisotnost na usposabljanjih. Pričakuje se, da bo program uspešno zaključilo najmanj 98 odstotkov od vseh vključenih udeležencev. Kot dokazilo za spremljanje kazalnika se upošteva lista prisotnosti s podpisi udeležencev.
11.2 Specifični kazalniki na ravni javnega razpisa
Na ravni javnega razpisa spremljamo specifične podatke/kazalnike (kot razvidno iz spodnje tabele):
Tabela 2:
Zap. št.
Naziv podatka/kazalnika
Kategorija regij
Ciljna vrednost
1.
Število vključenih mentorjev v sklop B 
Vzhod
376
Število vključenih mentorjev v sklop B 
Zahod
334
Skupaj
710
Specifični kazalnik spremlja število udeležencev, vključenih v program Nadaljnjega usposabljanja mentorjev (Sklop B). Pričakuje se, da bo v izvajanje programov po tem javnem razpisu vključenih najmanj 710 mentorjev za Sklop B, od tega v KRVS najmanj 376, v KRZS pa najmanj 334 mentorjev.
Določitev števila kazalnikov na konzorcij: Vsak prijavitelj oziroma konzorcij mora načrtovati in slediti načrtovanemu številu, to je skupno 355 vključenih mentorjev v sklop B, kar predstavlja 188 mentorjev v KRVS in 167 mentorjev v KRZS.
Podatki ter dokazila za spremljanje in evalviranje kazalnikov so navedeni v Seznamu kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje, ki je priloga 8 razpisne dokumentacije.
11.3 Skupni kazalniki učinka in rezultata
Javni razpis spremlja tudi skupne kazalnike po prilogi 1 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Skupne kazalnike učinka se spremlja ob prvem vstopu udeleženca v operacijo. Udeleženec izpolni vprašalnik, ki je priloga 7 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077. Navedena navodila so tudi del razpisne dokumentacije.
Skupni kazalniki rezultata pa se delijo na takojšnje kazalnike rezultata, ki se ugotavljajo do štiri tedne po izstopu udeleženca iz operacije in dolgoročne kazalnike rezultata, ki se ugotavljajo šest mesecev po izstopu udeleženca iz operacije.
12. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
13. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
14. Upravičeni stroški in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
a) Stroški plač in povračil v zvezi z delom:
– Stroški plač
– Stroški plač – prispevki
b) Informiranje in komuniciranje:
– Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (npr. stroški za izvedbo zaključne konference, stroški najema prostorov in opreme, stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih …)
– Stroški izdelave ali nadgradnje spletne strani
– Drugi stroški informiranja in komuniciranja
c) Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore:
– Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov (npr. pavšalna stopnja v višini 15 % neposrednih stroškov osebja …) (brez dokazil)
– Standardna lestvica stroškov na enoto (SSE)
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški za upravljanje projektne pisarne pri poslovodečem konzorcijskem partnerju so vsi stroški, navedeni v drugem odstavku te točke, razen Standardna lestvica stroškov na enoto (SSE).
Upravičen strošek za izvajanje programov usposabljanj (za poslovodečega in konzorcijske partnerje) je Standardna lestvica stroška na enoto (SSE). Sofinanciranje stroškov izvajanja programov usposabljanj bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška) skladno s členom 67(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/203 in s pravili evropske kohezijske politike, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto v okviru Javnega razpisa Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021–2023, št. 303-174/2020/4 z dne 12. 8. 2021, ki določa vrednost standardnega stroška izvedbe usposabljanja v višini 8,00 EUR na udeleženca na uro.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 16 Navodil za prijavo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020) in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ali tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini, kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
V primeru konzorcija mora biti morebitno izplačilo predplačila upravičenca preostalim konzorcijskim partnerjem urejeno s konzorcijsko pogodbo.
15. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
16. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
17. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
18. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
19. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju (dostopne na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
20. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
21. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v razpisni dokumentaciji (Priloga 10 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa).
22. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je treba evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar je v vsakem trenutku možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je treba upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
23. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (Priloga 8 Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje ter točka 20 Navodil za prijavo na javni razpis).
24. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
25. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
26. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
27. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 18. 11. 2021 do 12. ure.
Vloge z zahtevano vsebino morajo v enem pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljene z vidno oznako Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021–2023««, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali »Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
28. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 19. 11. 2021 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (sejna soba P20) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
29. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
30. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov katarina.lisec@gov.si ali vsak delovni dan med 10. in 11. uro pokličete Katarino Lisec (tel. 01/400-53-51).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti